Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 2022

Vanhuspalvelut
>> Talentian lausunto vanhuspalvelulaista (3.11.2022)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
>> Talentian lausunto hallituksen esityksestä laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttamisesta (27.10.2022)

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat
>> Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (11.7.2022)

Kansallinen ikäohjelma
>> Talentian lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä (6.7.2022)

Harjoittelumaksut
>> Talentian lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (1.7.2022)

Toimeentulotuki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta  (25.5.2022)

Tasa-arvolaki
>> Talentian lausunto hallituksen esityksestä laiksi tasa-arvolain muuttamisesta  (18.5.2022)

Vammaispalvelulaki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto vammaispalvelulain uudistusehdotuksesta (30.3.2022)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki
>> Talentian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi 15.3.2022 (15.3.2022)

Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Talentian lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta (25.10.2022)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (6.6.2022)

Sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelut
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto lakiesityksestä sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (10.2.2022)

Sosiaalinen luototus
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Talentian lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta (5.10.2022)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta  (29.6.2022)

Yliopistollisten sairaaloiden tehtävät:
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle yliopistollisten sairaaloiden tehtävistä (30.9.2022)

Lausunnot ja kannanotot 2021

Asiakas- ja potilasturvallisuus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta (9.12.2021)

Valtion budjetti 2022
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Talentian lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (14.10.2021)

Toimeentulotuki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän mietinnöstä (30.9.2021)

Sosiaalihuoltolaki ja ikääntyneet
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto laiksi sosiaalihuoltolain ja ikaantyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta (27.8.2021)

Varhaiskasvatuslaki
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lausunto yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuudesta (5.7.2021)

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta(24.6.2021)

Varhaiskasvatuksen tuki
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lakimuutos koskien varhaiskasvatuksen tukea lapselle (11.6.2021)

Lastensuojelulaki
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Lausunto lastensuojelulain 13 b &:n muuttamisesta (18.11.2021)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto lastensuojelulain muuttamisesta (20.5.2021)

Sote-uudistus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Lausunto hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi  (14.4.2021)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
>> Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Lausunto lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (18.3.2021)

Vammaispalvelut
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusehdotuksista  (10.2.2021)

Lastensuojelulaki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi (12.2.2021)

Rikoslaki
>> Talentian lausunto laittomasta uhkauksesta (27.1.2021)

Koulutuspolitiikan tulevaisuuden suuntaviivat
>> Lausunto opetus- ja kulttuurimisteriölle: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (15.1.2021)


Lausunnot ja kannanotot 2020

Varhaiskasvatus: oppimisen tuki
>> Kehittämisehdotukset lapsen oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion kehittämisestä (26.11.2020)

Varhaiskasvatuslain muutokset
>> Lausunto opetus- ja kulttuurimisteriölle: Varhaiskasvatuslain muutos mitoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden osalta (18.11.2020)

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
>> Talentian lausunto lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (29.10.2020)

Sote-uudistus
>> Lausunto STM:lle: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisesta 2020 (25.9.2020)

Ikääntyneiden palveluiden lakimuutokset
>> Lausunto STM:lle: Lausunto ikääntyneiden palvelujen lainsäädännön uudistamisesta (1.7.2020).

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
>> Lausunto opetus- ja kulttuurimisteriölle: Lausunto kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (24.6.2020).

Vanhuspalvelujen laatusuositukset
>> Lausunto STM:lle: Lausunto vanhuspalveluiden laatusuosituksista 2020–2023 (24.6.2020).

Asiakaslaki
>> Lausunto STM:lle: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (23.3.2020).
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle:  Lausunto asiakasmaksulaista (1.10.2020).

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen 
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Lausunto laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (5.3.2020)

Varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma 
>> Lausunto STM:lle: Lausunto varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta (2.3.2020)

Varhaiskasvatuksen omavalvonta
>> Lausunto Valviralle: Lausunto varhaiskasvatuksen omavalvonnasta (12.11.2020)

Sote-erillisratkaisu
>> Lausunto STM:lle: Lausunto pääkaupunkiseudun sote-erillisselvityksestä (26.2.2020)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot
>> Lausunto STM:lle: Lausunto asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (16.1.2020)


Lausunnot ja kannanotot 2019

Laatu ja vaikuttavuus
>> Lausunto STM:lle: Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta (3.12.2019)

Koulutus
>> Lausunto STMn asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019 (4.7.2019)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
>> Talentian asiantuntijalausunto valtion talousarvioon ja sote-keskusten kehittämisohjelmaan (24.10.2019)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
>> Lausunto määräyksestä käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2/2019

Tutkimus
>> Lausunto sosiaalihuoltolain muuttamiseksi ja asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta (19.12.2019)

Valtioneuvosto
>> Lausunto VN asetuksesta sote-kehittämishankkeiden valtionavustuksista (29.10.2019)

Vanhuspalvelulaki
>> Henkilöstömitoitus vanhuspalvelulaissa (31.10.2019)

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen ja mitoituksen muutoksesta (9.12.2019)
>> Varhaiskasvatuslain muuttamisesta (2.8.2019) sekä liite 2015-2019 hakijat ja aloituspaikat yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin

Yhteistoimintalaki
>> Lausunto yhteistoimintalain uudistamisesta


Lausunnot ja kannanotot 2018

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kehittäminen (12.9.2018)
>> Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (19.4.2018)
>> Kannanotto varhaiskasvatuslakiesitykseen (13.4.2018)
>> Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi (18.3.2018)

Asiakas- ja potilaslaki
>> Lausunto asiakas- ja potilaislaista (3.9.2018)
>> Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (28.8.2018)


Lausunnot ja kannanotot 2017

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (15.8.2017)

Vammaispalvelut
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulakiuudistuksesta (17.7.2017)

Varhaiskasvatus
>> Kannanotto varhaiskasvatuksen tiekarttaan (4.7.2017)
>> Kansanedustajille: Sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat ovat päteviä opettamaan varhaiskasvatuksessa (17.8.2017) (PDF)

Valinnanvapaus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä  eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (16.6.2017)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä (28.3.2017)

>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä (14.12.2017)

Sote- ja maakuntauudistus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lainsäädäntöesitykseen (5.4.2017)
>> Lausunto sivistysvaliokunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lainsäädäntöesitykseen (13.6.2017)
>> Vetoomus sosiaalihuollon osuuden vahvistamiseksi sote-uudistuksen jatkovaiheissa (23.3.2017)

Kuntoutus
>> Lausunto kuntoutuksen uudistamisesta uudistamiskomitealle (9.5.2017)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

>> Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta (16.11.2017)
>> Lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (30.8.2017)


Lausunnot ja kannanotot 2016

Ikääntyneiden palvelut
>> Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen (15.9.2016)
>> Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen (9.11.2016)

Pätevyydet
>> Ammattihenkilölaki (15.1.2016)
>> Kelpoisuuslain kumoaminen (2.3.2016)

Valtion talous
>> Valtion talousarvioesitys 2017 (10.10.2016)

Vammaispalvelut
>> Vammaispalveluihin kohdistuvat säästöt (28.10.2016)

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (29.10.2016)

Sote- ja maakuntauudistus
>> Sote-uudistus (9.11.2016)

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (5.9.2016)
>> Varhaiskasvatukset asiakasmaksut (22.11.2016)
>> Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (27.4.2016)
>> Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (23.2.2016)

Alkoholilainsäädäntö
>> Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi (22.11. 2016)

 

Jaa sivu