Jäsenemme

Jäseniä Talentiassa on yli 26 000. Heistä naisia on 93 % ja äidinkielenään suomea puhuvia 96 %. Tyypillisin jäsen on 42-vuotias nainen, jonka työnantaja on hyvinvointialue. Opiskelijoita jäsenistöstä on 18%.

Työssäkäyvistä jäsenistä

 • Hyvinvointialueen/kunnallisen työnantajan palveluksessa työskentelee 68 % ja
 • yksityisen työnantajan palveluksessa  27 %.

Talentian suurimpia jäsenryhmiä ovat sosiaalialan AMK-tutkinnon suorittaneet, sosiaalityöntekijän yliopistotutkinnon suorittaneet sekä alalle yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevat.

Valmistuneista

 • vähintään ylempi korkeakoulututkinto on 19 %:lla,
 • alempi korkeakoulututkinto 55 %:lla,
 • alin korkea-asteen tutkinto (ns. opistoasteen tutkinto) 6 %:lla, sekä
 • muu koulutus 1 %:lla.

Talentialaisten yleisimpiä tutkintoja ovat:

 • sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK ja kuntoutuksen ohjaaja AMK sekä sosiaalialan ylemmät AMK-tutkinnot),
 • maisterin tutkinto (YTM tai VTM, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön syventävät opinnot),
 • sosiaalialan opistoasteen tutkinto (sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja) sekä
 • varhaiskasvatuksen opettajan/kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnot.

Ammattinimikkeittäin jäsenistö jakautuu seuraavasti:

 • Sosiaalityöntekijöitä on 20 %,
 • Kasvatus- ja ohjaushenkilöstöä 55 %,
 • Sosiaalitoimen hallinnollisissa tehtävissä sekä toimiala- ja laitosjohdossa yhteensä 3 %, sekä
 • Muissa tehtävissä (esim. projektitehtävissä) 22 %.

Sosiaalityöntekijät

Ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet sosiaalityöntekijät työskentelevät vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä sekä hallinto-, suunnittelu-, kehittämis- ja projektitehtävissä.

Sosiaalityöntekijöiden yleisimpiä työpaikkoja ovat:

 • sosiaalitoimistot
 • terveyskeskukset ja sairaalat
 • mielenterveystoimistot
 • kasvatus- ja perheneuvolat
 • päihdehuollon yksiköt
 • vanhustyön yksiköt
 • koulut ja oppilaitokset
 • järjestöt
 • yksityiset sosiaalialan palveluyritykset

Sosiaalityöntekijöiden yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat:

 • sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä
 • vastaava koulukuraattori/koulukuraattori
 • sosiaaliterapeutti ja johtava sosiaaliterapeutti
 • sosiaaliasiamies
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • vanhustyön johtaja
 • yksikön johtaja
 • osastopäällikkö
 • sosiaalijohtaja
 • projektityöntekijä ja  projektijohtaja

Sosiaalialan AMK-tutkinnot

Sosiaalialalle suuntaavia AMK-tutkintoja ovat sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) –tutkinnot.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa sosiaalialan ohjaus-, kasvatus-, kuntoutus- ja opetustehtävissä sekä erilaisissa suunnittelu-, kehittämis-, esimies-, hallinto- ja projektitehtävissä. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, vanhustyössä, lastensuojelussa, vammaispalveluissa, asumispalveluissa, kuntouttavassa työtoiminnassa, perhetyössä, päihdehuollossa ja moninaisissa projekti- ja järjestötehtävissä.

Sosionomi (AMK):n yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat:

 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • sosiaaliohjaaja/palveluohjaaja
 • kehitysvammaistenohjaaja
 • asumispalveluyksikön ohjaaja
 • kotipalvelun ohjaaja
 • vanhustyön ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • muu ohjaaja
 • projektityöntekijä
 • päiväkodin johtaja
 • perhetyöntekijä
 • järjestötyöntekijä

Sosiaalialan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK)

Sosiaalialalle suuntaavia ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ovat sosionomi (YAMK), geronomi (YAMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (YAMK).

Ylemmän korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa suorittaneet toimivat vaativissa sosiaalialan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Sosiaalialan opistotason tutkinnot

Vanhoja opistotason tutkintonimikkeitä ovat sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja ja kehitysvammaistenohjaaja.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.