Lausunnot ja kannanotot 2024

Aikuiskoulutustuki

>> Talentian lausunto: Aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi ja vuorotteluvapaa (15.3.2024)

Vammaispalvelulaki

>> Talentian lausunto: Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen (28.5.2024)

Sosiaalityön tutkimusrahoitus

>> Talentian lausunto: Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus (18.1.20214)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot

>> Talentian lausunto: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittely (14.5.2024)

>> Talentian lausunto: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittely (12.1.2024)

Lausunnot ja kannanotot 2023

Aikuiskoulutustuki

>> Talentian lausunto: Aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi ja vuorotteluvapaa (21.12.2023)

Työtaisteluoikeus

>> Talentian lausunto: Työrauhalainsäädäntö (30.11.2023)

Täydennyskoulutus

>> Talentian lausunto: Täydennyskoulutus (1.11.2023)

Indeksitarkistukset

>> Talentian lausunto: Indeksitarkistukset (21.9.2023)

Asumistuki

>> Talentian lausunto: Asumistuen leikkaaminen (20.9.2023)

Vanhuspalvelulaki

>> Talentian lausunto: Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen muutos (19.10.2023)

>> Talentian lausunto: Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen muutos (19.9.2023)

Toimeentulotukilaki

>> Talentian lausunto: Toimeentulolain muuttaminen (13.9.2023)

Lastensuojelulaki ja varhaiskasvatuslaki

Talentian tiivistelmä: Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan lasku (22.11.2023)

Talentian lausunto: Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan lasku (14.9.2023)

Vammaispalvelulaki

>> Talentian lausunto: Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen (5.7.2023)

>> Talentian kommentit vammaispalvelulain soveltamisalaan (30.11.2023)

Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus

>> Talentian lausunto sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksesta (28.6.2023)

Sosiaalialan korkeakoulutus

Talentian lausunto sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen SOTEKO-kehittämishankkeesta (15.6.2023)

Sosiaaliturvauudistus

>> Talentian lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä (22.05.2023)

Harjoittelumaksut

>> Talentian lausunto luonnoksesta STM:n asetukseksi sote-alan AMK-tutkintoon sisältyvästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta (29.3.2023)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

>> Talentian lausunto laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (10.1.2023)

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat

>> Talentian lausunto laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 § muuttamisesta (10.1.2023)

Ammattihenkilölainsäädäntö

>> Talentian lausunto ammattihenkilölainsäädännön soveltamisohjeesta (22.2.2023)

Lausunnot ja kannanotot 2022

Sosiaalialan tutkimus ja kehittäminen

>> Talentian lausunto asetuksesta hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä (21.12.2022)

Vammaispalvelut
>> Talentian lausunto vammaispalvelulaista (7.11.2022)

Vanhuspalvelut
>> Talentian lausunto vanhuspalvelulaista (3.11.2022)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
>> Talentian lausunto hallituksen esityksestä laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttamisesta (27.10.2022)

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat
>> Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (11.7.2022)

Kansallinen ikäohjelma
>> Talentian lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä (6.7.2022)

Harjoittelumaksut
>> Talentian lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (1.7.2022)

Toimeentulotuki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta  (25.5.2022)

Tasa-arvolaki
>> Talentian lausunto hallituksen esityksestä laiksi tasa-arvolain muuttamisesta  (18.5.2022)

Vammaispalvelulaki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto vammaispalvelulain uudistusehdotuksesta (30.3.2022)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki
>> Talentian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi 15.3.2022 (15.3.2022)

Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Talentian lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta (25.10.2022)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (6.6.2022)

Sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelut
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto lakiesityksestä sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (10.2.2022)

Sosiaalinen luototus
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Talentian lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta (5.10.2022)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta  (29.6.2022)

Yliopistollisten sairaaloiden tehtävät:
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle yliopistollisten sairaaloiden tehtävistä (30.9.2022)

Lausunnot ja kannanotot 2021

Asiakas- ja potilasturvallisuus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Talentian lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta (9.12.2021)

Valtion budjetti 2022
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Talentian lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (14.10.2021)

Toimeentulotuki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän mietinnöstä (30.9.2021)

Sosiaalihuoltolaki ja ikääntyneet
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto laiksi sosiaalihuoltolain ja ikaantyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta (27.8.2021)

Varhaiskasvatuslaki
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lausunto yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuudesta (5.7.2021)

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta(24.6.2021)

Varhaiskasvatuksen tuki
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lakimuutos koskien varhaiskasvatuksen tukea lapselle (11.6.2021)

Lastensuojelulaki
>> Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Lausunto lastensuojelulain 13 b &:n muuttamisesta (18.11.2021)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto lastensuojelulain muuttamisesta (20.5.2021)

Sote-uudistus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Lausunto hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi  (14.4.2021)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
>> Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Lausunto lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (18.3.2021)

Vammaispalvelut
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusehdotuksista  (10.2.2021)

Lastensuojelulaki
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi (12.2.2021)

Rikoslaki
>> Talentian lausunto laittomasta uhkauksesta (27.1.2021)

Koulutuspolitiikan tulevaisuuden suuntaviivat
>> Lausunto opetus- ja kulttuurimisteriölle: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (15.1.2021)


Lausunnot ja kannanotot 2020

Varhaiskasvatus: oppimisen tuki
>> Kehittämisehdotukset lapsen oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion kehittämisestä (26.11.2020)

Varhaiskasvatuslain muutokset
>> Lausunto opetus- ja kulttuurimisteriölle: Varhaiskasvatuslain muutos mitoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden osalta (18.11.2020)

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
>> Talentian lausunto lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (29.10.2020)

Sote-uudistus
>> Lausunto STM:lle: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisesta 2020 (25.9.2020)

Ikääntyneiden palveluiden lakimuutokset
>> Lausunto STM:lle: Lausunto ikääntyneiden palvelujen lainsäädännön uudistamisesta (1.7.2020).

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
>> Lausunto opetus- ja kulttuurimisteriölle: Lausunto kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (24.6.2020).

Vanhuspalvelujen laatusuositukset
>> Lausunto STM:lle: Lausunto vanhuspalveluiden laatusuosituksista 2020–2023 (24.6.2020).

Asiakaslaki
>> Lausunto STM:lle: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (23.3.2020).
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle:  Lausunto asiakasmaksulaista (1.10.2020).

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen 
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Lausunto laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (5.3.2020)

Varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma 
>> Lausunto STM:lle: Lausunto varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta (2.3.2020)

Varhaiskasvatuksen omavalvonta
>> Lausunto Valviralle: Lausunto varhaiskasvatuksen omavalvonnasta (12.11.2020)

Sote-erillisratkaisu
>> Lausunto STM:lle: Lausunto pääkaupunkiseudun sote-erillisselvityksestä (26.2.2020)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot
>> Lausunto STM:lle: Lausunto asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (16.1.2020)


Lausunnot ja kannanotot 2019

Laatu ja vaikuttavuus
>> Lausunto STM:lle: Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta (3.12.2019)

Koulutus
>> Lausunto STMn asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019 (4.7.2019)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
>> Talentian asiantuntijalausunto valtion talousarvioon ja sote-keskusten kehittämisohjelmaan (24.10.2019)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
>> Lausunto määräyksestä käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2/2019

Tutkimus
>> Lausunto sosiaalihuoltolain muuttamiseksi ja asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta (19.12.2019)

Valtioneuvosto
>> Lausunto VN asetuksesta sote-kehittämishankkeiden valtionavustuksista (29.10.2019)

Vanhuspalvelulaki
>> Henkilöstömitoitus vanhuspalvelulaissa (31.10.2019)

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen ja mitoituksen muutoksesta (9.12.2019)
>> Varhaiskasvatuslain muuttamisesta (2.8.2019) sekä liite 2015-2019 hakijat ja aloituspaikat yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin

Yhteistoimintalaki
>> Lausunto yhteistoimintalain uudistamisesta


Lausunnot ja kannanotot 2018

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kehittäminen (12.9.2018)
>> Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (19.4.2018)
>> Kannanotto varhaiskasvatuslakiesitykseen (13.4.2018)
>> Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi (18.3.2018)

Asiakas- ja potilaslaki
>> Lausunto asiakas- ja potilaislaista (3.9.2018)
>> Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (28.8.2018)


Lausunnot ja kannanotot 2017

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (15.8.2017)

Vammaispalvelut
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulakiuudistuksesta (17.7.2017)

Varhaiskasvatus
>> Kannanotto varhaiskasvatuksen tiekarttaan (4.7.2017)
>> Kansanedustajille: Sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat ovat päteviä opettamaan varhaiskasvatuksessa (17.8.2017) (PDF)

Valinnanvapaus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä  eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (16.6.2017)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä (28.3.2017)

>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä (14.12.2017)

Sote- ja maakuntauudistus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lainsäädäntöesitykseen (5.4.2017)
>> Lausunto sivistysvaliokunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lainsäädäntöesitykseen (13.6.2017)
>> Vetoomus sosiaalihuollon osuuden vahvistamiseksi sote-uudistuksen jatkovaiheissa (23.3.2017)

Kuntoutus
>> Lausunto kuntoutuksen uudistamisesta uudistamiskomitealle (9.5.2017)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

>> Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta (16.11.2017)
>> Lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (30.8.2017)


Lausunnot ja kannanotot 2016

Ikääntyneiden palvelut
>> Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen (15.9.2016)
>> Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen (9.11.2016)

Pätevyydet
>> Ammattihenkilölaki (15.1.2016)
>> Kelpoisuuslain kumoaminen (2.3.2016)

Valtion talous
>> Valtion talousarvioesitys 2017 (10.10.2016)

Vammaispalvelut
>> Vammaispalveluihin kohdistuvat säästöt (28.10.2016)

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (29.10.2016)

Sote- ja maakuntauudistus
>> Sote-uudistus (9.11.2016)

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (5.9.2016)
>> Varhaiskasvatukset asiakasmaksut (22.11.2016)
>> Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (27.4.2016)
>> Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (23.2.2016)

Alkoholilainsäädäntö
>> Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi (22.11. 2016)

Näin vaikutamme

Talentia ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.