Kannanotto

Sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat ovat päteviä opettamaan varhaiskasvatuksessa

KANNANOTTO 4.7.2017

Varhaiskasvatuksen tiekartan ehdotukset sivuuttavat varhaiskasvatukseen erikoistuneiden sosionomien osaamisen. Sosionomien varhaiskasvatusosaamista tarkastellaan lähinnä varhaiskasvatuksen 2013 koulutuksen arviointiraportin pohjalta. Arvioinnin jälkeen ammattikorkeakouluissa toteutettuun koulutuksen kehittämiseen ei ole perehdytty. Näin raportissa ei tunnisteta ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusopetuksen vastaavuutta muun muassa varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien osaamisvaatimuksiin.

Ammattikorkeakoulujen asiantuntemus jätetty hyödyntämättä

Ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen nykytila olisi voitu selvittää, jos selvityksen tekoon olisi otettu ammattikorkeakoulujen edustus ja kuultu ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Menettelytapa ei kohtele varhaiskasvatuksen korkeakoulutuksen järjestäjiä tasapuolisesti, kun otetaan huomioon se, että suurin osa pätevistä lastentarhanopettajista on sosionomeja. Esimerkiksi 2014 valmistuneista lastentarhanopettajista 65 prosenttia oli sosionomeja ja 35 prosenttia yliopistokoulutettuja.

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan sosionomeja

Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä ilman sosionomitaustaisia opettajia. Varhaiskasvatuksen rekrytointiongelmat todennäköisesti pahenevat, jos raportin toimenpide-ehdotuksia päätetään noudattaa.

Sosionomi (AMK) -tutkinto tuottaa sosiaalista, kasvatuksellista ja sosiaalipedagogista osaamista. Lisäksi lastentarhanopettajakelpoisuuden suorittavilla on erityisosaamista varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikasta. Osaaminen vastaa laajasti varhaiskasvatuslain 2 §:ssä määriteltyihin tavoitteisiin. Nyt käyty keskustelu koulutusjatkumon rakentamisesta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on varhaiskasvatuslain tavoitteisiin nähden suppea eikä ota huomioon tavoitteiden kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuksen korkeakoulutettujen ammattilaisten kelpoisuuksien uudistamisessa tarvitaan konsensusta, jotta työntekijäkenttä pysyy yhtenäisenä, työn sujuvuus ja lasten edut voidaan turvata. Varhaiskasvatukseen erikoistuneiden sosionomien osaaminen on tunnistettava ja tunnustettava. Keskustelua ja kelpoisuuksien kehittämistä ei voi jatkaa ilman, että varhaiskasvatuksen keskeinen ammattiryhmä on aktiivisesti mukana.

Tuhannet lastentarhanopettajat huolissaan tulevaisuudestaan

Sosionomien osaamisen sivuuttaminen hämmentää varhaiskasvatuksessa työskenteleviä sosionomeja.

Jo yksin Talentiassa on yli 3000 lastentarhanopettajaa. Heidän ja muiden lastentarhanopettajien ja alalle opiskelevien sosionomien asema varhaiskasvatuksen opettajina on turvattava. Kannatamme sitä, että 25 opintopisteen täydennyskoulutuksen suorittaminen tuottaisi esiopetuskelpoisuuden myös sosionomeille. Tätä täydennyskoulutusta he eivät kuitenkaan tarvitse toimiakseen edelleen varhaiskasvatusopetuksen tehtävissä, vaan tarvittavan osaamisensa he saavat varhaiskasvatusopinnot sisältävästä sosionomi (AMK) -tutkinnosta.

Tero Ristimäki, puheenjohtaja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Lisätietoja:

Jaana Manssila, jaana.manssila@talentia.fi, p. 045 7881 3880 (14.7. saakka)

Marjo Varsa Varsa, marjo.varsa@talentia.fi. p. 044 078 9569 (10.7. jälkeen)