Lausunto

Malttia valinnanvapauteen

Valinnanvapaus tulee toteuttaa vaiheittain siten, että ensin toteutetaan maakuntauudistus, toiseksi rahoituskanavien vähentäminen ja vasta kolmannessa vaiheessa valinnanvapaus, lausui Talentia 16.6. sosiaali- ja terveysvaliokunnalle eduskunnassa.

Valinnanvapauteen tulee edetä systemaattisesti siten, että laki säädetään pilottien, kokeilujen ja kattavan vaikutusarvioinnin pohjalta toimivaksi malliksi. Jos lainsäädäntö hyväksytään, uudistuksen aikataulu tulisi ehdottomasti muuttaa realistiseksi ja säätää kokeiluista lainsäädäntö. Kokeilujen ja koko uudistuksen läpivieminen tulisi tehdä tulevien maakuntien kanssa yhdessä.

Keskeiset tehtävät vaativat laillistetun ammattihenkilön osaamista

Valinnanvapausjärjestelmässä erityisesti heikossa asemassa olevat henkilöt tarvitsevat valintojensa tueksi kattavia ohjaus- ja neuvontapalveluita. Esitetyssä mallissa juuri ko. henkilöiden palvelut uhkaavat hajaantua sote-keskuksen, liikelaitoksen, asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla palveluita tuottavien toimijoiden vastuulle.

Talentian mielestä on ensisijaisen tärkeää, että sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottamisvastuulle kuuluvaa sosiaalihuollon palveluja sekä niihin kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa voi antaa vain sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö, sillä ammattihenkilölaissa säädetään, että ammattihenkilöllä on sosiaalihuollon toteuttamisen osalta ammatillinen osaaminen, pätevyys, ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet ja koulutus.

Tärkeää on myös muistaa, että sosiaalihuollossa jo palvelutarpeen arviointi on eräänlainen päätös. Se on päätös siitä, mitkä ovat palveluita, joihin asiakkaalla on oikeus, ja mitkä palvelut ovat hänen tilanteessaan vaikuttavia. Valituskelpoisilla päätöksillä on asiakkaan oikeusturvan ja myös palvelujärjestelmän kehittymisen näkökulmasta merkittävä rooli. Sosiaalihuollossa käytetään merkittävää julkista valtaa jo perustasolla ja asiakkuuden alkuvaiheessa, eivätkä viranomaispäätökset ole arviointi- ja auttamistyöstä erillisiä toimintoja.

Palkkaharmonisaatio aloitettava heti, koulutusvaatimuksia ei saa alentaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuuden kustannuksella ei tule nykyisiä ammattihenkilölakien koulutusvaatimuksia alentaa tai joustavoittaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettujen ammattihenkilöiden saatavuus voidaan turvata kiinnittämällä huomiota työolosuhteisiin, työmäärään, täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen, ammatilliseen tukeen ja johtamiseen sekä palkkaan ja palkitsemiseen.

Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että palkkaharmonisaatio aloitetaan heti maakuntiin, sen liikelaitoksiin ja yhtiöihin siirtymisen jälkeen. Palkkojen harmonisaatioon on varauduttava osana koko uudistuksen toimeenpanoon liittyviä muutoskustannuksia.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin haasteisiin on vastattava

Pahimmillaan maakunnalliset erot sosiaalityöntekijöiden rekrytointihaasteissa johtavat kansalaisten epätasa-arvoiseen asemaan palvelun saatavuudessa ja sen laadussa. Rekrytointiongelmiin voidaan vastata paitsi koulutusmahdollisuuksia lisäämällä myös työn arvostusta parantamalla muun muassa palkan muodossa ja työskentelyolosuhteita kohentamalla.

Osaamisen ja jatkokouluttautumisen näkökulmasta olisi myös hyvä hyödyntää AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneita sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia tai yliopistossa sosiaalityötä sivuaineena opiskelleita. Heille järkevän opintopolun avaaminen sosiaalityön tutkintoon johtavaan koulutukseen voisi osaltaan lisätä päteviä sosiaalityöntekijöitä alalle. Opintoja pitäisi voida tehdä työn ohessa, mikä puolestaan houkuttelisi työntekijöitä tekemään opinnot loppuun.

>> Lue koko lausunto