Lausunto

Talentia kannattaa ammattihenkilölain muutosta, joka toisi kuntoutuksen ohjaajat ammattihenkilölain piiriin

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kannattaa lämpimästi hallituksen esitystä sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamista esitetyn mukaisesti.

Kuntoutuksen ohjaajat ovat sosiaalihuollon keskeinen ammattiryhmä, joten on hienoa, että tällä muutoksella he pääsisivät yhdenvertaiseen asemaan muiden vastaavien AMK-tutkinnon suorittaneiden kanssa. Tämä auttaa ja selkeyttää kuntoutuksen ohjaajien rekrytointia ja sijoittumista sosiaalihuollon erilaisiin vaativiin ammattitehtäviin ja mahdollistaa tehokkaan ohjauksen ja valvonnan kaikilla sosiaalihuollon keskeisillä ammattiryhmillä. Näin asiakasturvallisuus ja asiakkaiden oikeus hyvään sosiaalihuoltoon varmentuvat entisestään.

Rekisteröitymiselle varatun siirtymäajan jatkaminen 30.6.2018 saakka kaikkien sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin kirjattujen ammattioikeuksien osalta on myös kannatettava. Sen lisäksi, että se turvaa kuntoutuksen ohjaajille riittävän rekisteröitymisajan, se turvaa keskeytymättömän ammattitoiminnan harjoittamisen kaikille rekisteröitäville sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Esitetyt muutokset selkeyttävät myös hakemuksen jättämisen, rekisteröitymisen ja ammatinharjoittamisen yhteyttä, kun hakemus tulee jättää viimeistään siirtymäajan puitteissa ja ammatinharjoittamisoikeus turvataan siihen asti, kunnes hakemus on käsitelty ja ratkaistu.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Tero Ristimäki, puheenjohtaja
Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö