Kannanotto

Kuntoutuksen uudistaminen

8.5.2017

Kuntoutuksen uudistamiskomitean kuulemistilaisuus 9.5.2017

Talentia kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään kuntoutuksen uudistamiskomitealle. Yhdenvertaisuus, kustannustehokkuus, ohjattavuus, selkeys ja asiakaslähtöisyys ovat kannatettavia tavoitteita kuntoutusjärjestelmän kattavalle uudistamiselle.

Talentia toivoo kuntoutuksen uudistamiskomitean kiinnittävän työssään huomiota erityisesti seuraaviin sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilaisten ja kuntoutusasiakkaiden kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Kuntoutus sote-rakenteissa

Osa kuntoutuspalveluista on valinnanvapauden piirissä, osa asiakassetelillä hankittavia:

– Missä kuntoutuksen asiantuntijat työskentelevät, miten ovat konsultoitavissa ja miten kuntoutusohjaus tapahtuu?
– Miten kuntoutuspalvelut osana hoito- ja palveluketjuja määritellään?
– Miten palveluohjauksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonnassa ja ohjauksessa tunnistetaan kuntoutuksen tarpeet ja huolehditaan asianmukaisesta ohjauksesta kuntoutustarpeen arvioon?

Kuntoutus hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali ja -terveyspalveluissa

Miten varmistetaan, että kuntien hyvinvoinnin edistämisvelvoite ja maakuntien sote-palvelujen järjestämisvastuu tuottavat kuntoutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta yhteneviä prosesseja ja asiakaslähtöisesti integroituja palveluketjuja?

Kuntoutus ja osallistava sosiaaliturva

Hallituksen puoliväliriihen linjauksen mukaan aikuissosiaalityöhön luodaan osallistava sosiaaliturvan palvelukokonaisuus, jossa sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava sosiaalityö integroidaan yhteen.

Miten kokeilussa varmistetaan riittävän laaja sosiaalityön ammattietiikka ja osaaminen sekä vaadittavat moniammatilliset ja monialaiset resurssit?

Miten varmistetaan kokeiluun osallistuvien asiakkaiden perusoikeuksien turvaaminen erityisesti yhdenvertaisuuden ja riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisen näkökulmasta?

Digitalisaatio

Miten varmistetaan asiakastiedon joustava käyttö eri toimijoiden ja mahdollisesti eri tietojärjestelmien välillä asiakkaat osallistaen sekä vaikuttavuutta tukien?

Miten varmistetaan digitaalisten kuntoutuspalveluiden kehittyminen ja vaikuttavuuden arviointi sekä niihin liittyen tarvittava henkilökohtainen tuki ja ohjaus?

Henkilöstö ja osaaminen

Miten turvataan kuntoutuksessa tarvittava sosiaalihuollon moniammatillinen asiakas-, järjestelmä- ja arviointiosaaminen niin järjestelmätasolla kuin palveluja tuotettaessa ottaen huomioon esimerkiksi kilpailutusten vaikutukset?

Miten kehitetään henkilöstön osaamista digitaalisten kuntoutuspalveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä sekä laadun arvioinnissa?

Miten kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutusta siten, että huolehditaan tarvittavan kehittyvän kuntoutusosaamisen sisältymisestä sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin?

Miten turvataan se, että myös jatkossa psykoterapiapalveluja voivat hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa tarjota tasapuolisesti kaikki ne henkilöt, jotka täyttävät lainsäädännöllä (asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994 2 a §) määritellyt edellytykset?

Kuntoutuksen asiakkaat

Miten asiakasmaksulainsäädäntöä uudistamalla sekä monikanavarahoitusta purkamalla voidaan edistää oikea-aikaisten ja vaikuttavien kuntoutuspalvelujen käyttöä?

Miten kehitetään asiakastiedon hyödyntämistä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa?

Miten edistetään asiakas- ja potilasturvallisuutta kuntoutuksen laajassa kokonaisuudessa?
– Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittaneiden rekisteröinti sosiaalialan ammattihenkilöiksi on tarkoituksenmukainen vireillä oleva uudistus asiakasturvallisuuden lisäämiseksi.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Tero Ristimäki
puheenjohtaja

Marjo Katajisto
erityisasiantuntija

Jaana Manssila
erityisasiantuntija