Työnjako sosiaalialalla

Sosiaalialan työnjaolla tarkoitetaan ammattilaisten työtehtävien kohdentumista koulutuksesta saadun osaamisen mukaan. Työtehtävät linkittyvät toisiinsa palvelukokonaisuudeksi, joka takaa asiakkaalle laadukkaan palveluketjun.

Työn tavoitteet, vaativuus ja osaaminen tulee olla tasapainossa. Työn ilo syntyy mielekkäästä työstä, jossa on onnistumisia ja haasteita.

Mitä tarkoitetaan tarkoituksenmukaisella työnjaolla?

 • Jokaisen työntekijän osaaminen on hyödynnetty työtehtävissä oikein – sosiaalityöntekijän, sosionomin ja lähihoitajan tehtäväkuvat vastaavat koulutuksesta saatua osaamista
 • Toimivalla työnjaolla varmistetaan asiakkaille palvelun laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus eri ammattiryhmien osaamista hyödyntämällä ja yhdistämällä (toimivat palveluketjut)
 • Tarkoituksenmukainen työnjako edistää työntekijöiden työhyvinvointi ja keskinäistä yhteistyötä

Miten työnjakoa kehitetään?

 1. Jokainen työpaikka / organisaatio on erilainen ja siksi työnjakoa tulee kehittää työpaikkakohtaisesti yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa
 2. Työnjaon kehittäminen lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan – millainen asiakaskunta on ja miten asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua?
 3. Millaisia tietoja ja taitoja tarvitaan, jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata? Mikä on eri työntekijöiden tarkoitus ja rooli asiakkaiden palveluissa? Onko kaikkien osaaminen hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeisiin nähden? Tarvitaanko lisä- / täydennyskoulutusta? Mitä lainsäädäntö sanoo henkilöstön koulutusvaatimuksista? Kysymysten avulla selkiytetään sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja lähihoidon työtehtävät sekä varhaiskasvatuksen ja hoivatyön tehtävät asiakasprosessissa.
 4. Eriytetään yhteisö- ja rakenteellisen työn tehtävät
 5. Arvioidaan ja varmistetaan sosiaalialan johtamistyön sekä erityistyöntekijöiden tarve
 6. Seurataan ja arvioidaan säännöllisesti työnjaon vaikutuksia asiakkaiden saamiin palveluihin

Työnjaon tekeminen vaatii kullekin työntekijälle ajantasaisen tehtäväkuvauksen, joka määrittää työssä tarvittavan osaamisen ja koulutuksen. Tehtäväkuvaus on siten tehtävässä edellytetyn pätevyysvaatimuksen perusta.

Tehtäväkuva on myös palkanmaksun perusta. Työn vaativuuden arviointi (TVA) on työsopimusten palkanmäärityksen pohjana. Työn vaativuus vaikuttaa myös työssä edellytettyyn osaamiseen ja koulutukseen. Suomessa kenenkään koulutuksesta ei makseta palkkaa, vaan siitä työstä, jota hän tekee.

Mitä voit tehdä itse?

 • Onko oma tehtäväkuvauksesi nykyisten tehtäviesi mukainen? Jos ei, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa, jotta tilanne voidaan tarkistaa. Tee oma esityksesi perusteluineen toimenkuvan tai tehtäväkuvauksen tarkistamisesta. Myös TVA eli työn vaativuuden arviointi kannattaa pitää ajantasalla.
 • Puhu työyhteisössäsi siitä, olisiko tarve miettiä työnjakoa uudelleen niin, että se helpottaa kaikkien työn kuormittavuutta? Puhu esimiehelle työnjaon kehittämisestä.
 • Ole aloitteellinen ja ole mukana, kun työnjaon kehittäminen alkaa.
 • Sinulla voi olla henkilökohtaista osaamista, taitoja tai koulutusta ja erityisiä osaamisalueita, joista kannattaa neuvotella erikseen ns. henkilökohtaisen palkanlisän saamiseksi. Puhu luottamusmiehelle palkan tarkistuksen tarpeesta.
 • Työstä maksettava tehtäväkohtainen peruspalkka pohjautuu kuitenkin työn yleiseen kuvaukseen ja siitä suoriutumiseksi vaadittavaan yleiseen perusosaamiseen ja koulutukseen.

Tutustu työnjakoa käsittelevään diasarjaan: Tietoa ja näkökulmia työnjaon laatimiseen (PowerPoint)

Talentia on myös laatinut 4 askeleen mallin työnjaon toteuttamiseen.

Neljä askelta toimivaan työnjakoon

Onnistunut työnjako sosiaalialan työpaikoilla luo paljon hyvää. Asiakkaat saavat laadukkaita palveluita, työntekijöiden keskinäinen yhteistyö sujuu ja hyvinvointi työssä lisääntyy. Siksi työpaikoilla kannattaa huolella suunnitella työnjakoa ammattilaisten kesken. Kaikille sopivaa kaavaa työnjaoksi on mahdoton tehdä, sillä jokainen työyhteisö on omanlaisensa. Näillä askeleilla pääsee kuitenkin jo pitkälle.

1. Huomio osaamiseen

Työnjaon suunnittelussa on hyvä lähteä liikkeelle työyhteisön tietojen ja taitojen tarkastelusta. Hyödynnetäänkö eri ammattilaisten osaamista asiakkaiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti? Työntekijät saattavat tuntea tarvitsevansa lisäkoulutusta. Tai joku ehkä huomaa tekevänsä palkkaansa nähden vaativampaa työtä. Tällöin on luontevaa jakaa työtehtävät niin, että jokaisen osaaminen tulee parhaaseen käyttöön ja jokainen saa haluamaansa lisäkoulutusta.

On hyvä myös miettiä, miten työtehtävät kannattaa jakaa, jotta ne tukevat ammattilaisten työhyvinvointia.

2. Pidä yllä ammattitaitoasi

Työ- ja toimintaympäristö muuttuvat, joten asiakkaiden palautetta ja tietoa on hyödynnettävä koko ajan. Työyhteisön on hyvä yhdessä pohtia, millaista osaamista muutoksessa tarvitaan ja miten siihen voisi valmistautua. Myös johtamiseen on kiinnitettävä huomiota. Sosiaalihuollon johtajalla on oltava alaan soveltuva korkeakoulutus, tuntemus ja johtamistaidot.

3. Asiakas on ykkönen

Sosiaalialan ammattilaisten on tutkittava asiakaskuntaansa. Millaisia asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat? Kuinka paljon asiakkaita on? Onko heillä erityistarpeita? Miten asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua sekä miten heidän etunsa turvataan? Lisäksi on otettava huomioon, mitä sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon erityislait vaativat asiakastyöltä.

4. Seuraa ja arvioi työtä

Työtä kannattaa seurata ja arvioida säännöllisesti. Sopikaa työyhteisössänne siitä, miten ja milloin arvioitte työnjaon vaikutuksia. Näin pidätte huolta siitä, että asiakkaat saavat koko ajan laadukasta palvelua ja työnjako ammattilaisten välillä sujuu kitkatta.

Onneksi olkoon – työnjaon perusta on valmis!

Hyödynnä aineistoja

Valtakunnallisia suosituksia työnjaosta valmistellaan Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työnjakojaostossa, jossa Talentialla on edustaja. Jaostotyötä tukee Talentian työelämätoimikunta, joka on edellisellä toimikaudellaan laatinut Talentian suositukset toimivaksi tavaksi määritellä työnjakoa työpaikoilla.

Lisäksi Talentia on valmistellut suositusten pohjalta työnjaon polkumallin, joka antaa selvät askeleet, miten edetä työnjaossa omalla työpaikalla. Malliin voi tutustua Ilo irti osaamisesta: Polku sosiaalialan korkeakoulutettujen työnjaon laatimiseksi -esitteestä. Painettuja esitteitä voi myös tilata Talentista järjestöassistentti Mia Penttiseltä, mia.penttinen@talentia.fi.

Hyödynnä Talentian suosituksia ja esitettä tausta-aineistona ja pohjana työyhteisöissä käytävissä keskusteluissa työnjaosta.

Lue myös muista hyvän työpaikan kriteereistä:

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.