Työnjako sosiaalialalla

 

Meneillään on maan hallituksen toimeksiannosta tarkastelu siitä, minkä koulutuksen tuomalla osaamisella missäkin sosiaalialan työtehtävässä vastataan parhaiten asiakkaiden palvelutarpeisiin ja kuinka saada koulutuksen tuoma osaaminen täysmääräisesti käyttöön niin, että asiakkaiden oikeusturva sekä lakisääteinen oikeus laadultaan hyvään palveluun toteutuu. Talentia kannattaa palvelu- ja osaamistarpeista lähtevää työnjaon uudistamista, mutta suhtautuu kriittisesti siihen, että työnjakoa tehtäisiin taloudellisin tai saatavuusperustein. Uudistuksen lähtökohtana tulee aina olla asiakkaiden palvelutarpeet. Työnjaon reunaehtoja määrittelee myös voimassa oleva lainsäädäntö.

Valtakunnallisia suosituksia työnjaosta valmistellaan Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työnjakojaostossa, jossa Talentialla on edustaja. Jaostotyötä tukee Talentian työelämätoimikunta, joka on edellisellä toimikaudellaan laatinut Talentian suositukset toimivaksi tavaksi määritellä työnjakoa työpaikoilla. Lisäksi Talentia on valmistellut suositusten pohjalta työnjaon polkumallin, joka antaa selvät askeleet, miten edetä työnjaossa omalla työpaikalla. Malliin voi tutustua Ilo irti osaamisesta: Polku sosiaalialan korkeakoulutettujen työnjaon laatimiseksi -esitteestä. Painettuja esitteitä voi myös tilata Talentista järjestöassistentti Mia Penttiseltä, mia.penttinen@talentia.fi.

Hyödynnä Talentian suosituksia ja esitettä tausta-aineistona ja pohjana työyhteisöissä käytävissä keskusteluissa työnjaosta.

Talentia on myös laatinut 4 askeleen mallin työnjaon toteuttamiseen.

Neljä askelta toimivaan työnjakoon sosiaalialalla

Onnistunut työnjako sosiaalialan työpaikoilla luo paljon hyvää. Asiakkaat saavat laadukkaita palveluita, työntekijöiden keskinäinen yhteistyö sujuu ja hyvinvointi työssä lisääntyy. Siksi työpaikoilla kannattaa huolella suunnitella työnjakoa ammattilaisten kesken. Kaikille sopivaa kaavaa työnjaoksi on mahdoton tehdä, sillä jokainen työyhteisö on omanlaisensa. Näillä askeleilla pääsee kuitenkin jo pitkälle.

1. Asiakas on ykkönen

Työnjaon suunnittelu lähtee aina asiakkaasta. Pääasiana on miettiä, miten asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua sekä miten heidän etunsa turvataan. Sen vuoksi ammattilaisten on tutkittava asiakaskuntaansa. Millaisia asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat? Kuinka paljon asiakkaita on? Onko heillä erityistarpeita? Lisäksi on otettava huomioon, mitä sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon erityislait vaativat asiakastyöltä.

2. Huomio osaamiseen

Seuraavaksi on tarkasteltava työyhteisön tietoja ja taitoja. Hyödynnetäänkö eri ammattilaisten osaamista asiakkaiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti? Työntekijät saattavat tuntea tarvitsevansa lisäkoulutusta. Tai joku ehkä huomaa tekevänsä palkkaansa nähden vaativampaa työtä. Tämä on luonteva hetki jakaa työtehtävät niin, että jokaisen osaaminen tulee parhaaseen käyttöön ja jokainen saa haluamaansa lisäkoulutusta. On hyvä myös miettiä, miten työtehtävät kannattaa jakaa, jotta ne tukevat ammattilaisten työhyvinvointia.

3. Pidä yllä ammattitaitoasi

Onneksi olkoon – työnjaon perusta on valmis! Työ- ja toimintaympäristö kuitenkin muuttuvat, joten asiakkaiden palautetta ja tietoa on hyödynnettävä koko ajan. Työyhteisön on hyvä yhdessä pohtia, millaista osaamista muutoksessa tarvitaan ja miten siihen voisi valmistautua. Myös johtamiseen on kiinnitettävä huomiota. Sosiaalihuollon johtajalla on oltava alaan soveltuva korkeakoulutus, tuntemus ja johtamistaidot.

4. Seuraa ja arvioi työtä

Työtä kannattaa seurata ja arvioida säännöllisesti. Sopikaa työyhteisössänne siitä, miten ja milloin arvioitte työnjaon vaikutuksia. Näin pidätte huolta siitä, että asiakkaat saavat koko ajan laadukasta palvelua ja työnjako ammattilaisten välillä sujuu kitkatta.


Lue myös:

> Tyonjaon lainsäädännön reunaehdot (PDF)
> Työelämätoimikunta: Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien työnjako tarvitaan
> Työnjako hyvän työpaikan kriteerinä

Jaa sivu