Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet on yhtenäistettävä

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tehtävänimikkeiden kirjo on hyvin laaja, ja työelämässä käytössä on arvioiden mukaan noin 100 erilaista nimikettä, joista useimmat ovat ohjaaja-päätteisiä. Sosiaalityöntekijöiden nimikkeissä ei tällaista nimike-epäselvyyttä ole ollut.

Talentia kannattaa ammattikorkeakouluista valmistuvien laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työelämän tehtävänimikkeiden yhdenmukaistamista sosiaalihuollon ammattihenkilölain periaatteiden mukaan, jolloin nimikkeet olisivat:

  • sosionomi,
  • geronomi ja
  • kuntoutuksen ohjaaja.

Nimikkeiden selkiyttäminen ja niiden vastaavuus laissa olevien nimikkeiden kanssa vahvistaa osaltaan asiakasturvallisuutta, ammattihenkilöiden valvonnan toteuttamista sekä laillistettujen ammattihenkilöiden roolia laadukkaan sosiaalihuollon palveluiden varmistamisessa.

Tällä hetkellä nimikkeiden kirjavuus aiheuttaa työelämässä epäselvyyttä ja vaikeuttaa ammattihenkilöiden työnjakoa ja osaamisen täysipainoista hyödyntämistä.

Rekrytointi ja tehtävän vaativuuden arviointi helpottuu, kun työpaikalla mietitään ennalta, millaista osaamista tarvitaan. Nyt ohjaajan nimikkeellä työskennellään hyvin vaihtelevalla koulutustaustalla.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain periaatteiden mukaisesti vain laillistettu ammattihenkilö voi käyttää sosionomin, sosiaalityöntekijän, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan nimikettä.

Laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivien opiskelijoiden nimikkeet

Talentia esittää, että tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivien opiskelijoiden nimikkeitä selkiytettäisiin niin opiskelijoiden itsensä kuin myös asiakkaiden vuoksi. Talentia suosittelee, että sosionomi- ja sosiaalityöntekijäopiskelijoita kutsuttaisiin työelämässä nimellä sosionomiopiskelija ja sosiaalityöntekijäopiskelija.

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Työnjako sosiaalialalla
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.