Rekommendationer för arbetsfördelningen

En pågående utredning på uppdrag av regeringen undersöker vilken utbildning som bäst tillgodoser klienternas servicebehov inom olika uppgifter och hur dessa kunskaper kan utnyttjas fullt ut för att garantera klienternas rättsskydd och lagstadgade rätt till god service. Talentia håller med om att arbetsfördelningen ska förnyas utifrån service- och kompetensbehoven, men vi är kritiska mot att ekonomiska faktorer eller tillgången skulle styra arbetsfördelningen. Eventuella förändringar ska alltid utgå från klienternas behov. Villkoren för arbetsfördelningen fastställs också av den gällande lagstiftningen.

Nationella rekommendationer för arbetsfördelning förbereds av en delegation utnämnd av social- och hälsovårdsministeriet, där en representant från Talentia finns med. Delegationens arbete stöds av Talentias arbetslivskommitté, som under den pågående mandatperioden bland annat ska utarbeta Talentias rekommendationer för arbetsfördelning på arbetsplatserna.

Ta en titt på Talentias presentation om specialvillkoren för arbetsfördelning (på finska). Presentationen kan användas som bakgrundsmaterial för diskussioner om arbetsfördelningen på arbetsplatsen. Talentia har även en 4-stegsmodell för hur arbetsfördelningen kan genomföras.

Fyra steg till en fungerande arbetsfördelning

En lyckad arbetsfördelning har många fördelar. Klienterna får högklassiga tjänster, samarbetet mellan arbetstagarna löper väl och personalen mår bättre. Därför är det klokt att planera arbetsfördelningen omsorgsfullt och ta hjälp av specialister. Det finns ingen universallösning eftersom alla arbetsplatser är olika, men genom att följa dessa steg kommer man en god bit på vägen:

1. Klienterna kommer alltid först

Planeringen av arbetsfördelningen ska alltid utgå från klienterna. Det viktigaste är att tänka på hur ni kan ge klienterna bästa möjliga service och trygga deras intressen. För att göra det måste man veta vilka klienterna är och vad de har för behov. Hur många klienter finns det? Har de några specialbehov? Beakta också de krav som socialvårdslagen och socialvårdens speciallagar ställer på klientarbetet.

2. Fokusera på kompetenser

Nästa steg är att gå igenom arbetstagarnas kunskaper och färdigheter. Utnyttjar man arbetstagarnas olika kompetenser så effektivt som möjligt ur klienternas perspektiv? Arbetstagarna kanske upplever att de behöver fortbildning eller så märker någon att de arbetat med uppgifter ovanför sin löneklass. Det här är ett naturligt tillfälle att fördela arbetsuppgifterna så att man drar full nytta av allas kompetenser och ge alla möjlighet till fortbildning. Det är också bra att fundera kring hur uppgifterna ska fördelas för att stödja personalens välbefinnande.

3. Utveckla dina yrkeskunskaper

Grattis – ni har nu lagt grunden för en bra arbetsfördelning! Arbets- och verksamhetsmiljön förändras dock hela tiden och det är därför viktigt att lyssna på klienternas feedback och synpunkter. Fundera tillsammans med arbetsgruppen på vilka kunskaper förändringarna kräver och hur ni kan förbereda er för dem. Även ledarskap är värt att beakta. Chefer inom socialvården ska ha en lämplig högskoleutbildning, tidigare erfarenhet och chefskunskaper.

4. Följ upp och utvärdera

Det lönar sig att följa upp och utvärdera arbetet regelbundet. Kom överens med arbetsgruppen om hur och när ni ska bedöma hur arbetsfördelningen fungerar. På så sett kan ni säkerställa att klienterna alltid får högklassig service och att arbetsfördelningen fungerar utan problem.

Share This