Talentia vastustaa hallituksen työelämäheikennyksiä

Hallituksen työelämäheikennysten lista on pitkä. Erityisen haitallinen Talentian jäsenten kannalta on hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli. Se ajaisi naisvaltaiset alat pysyvään palkkakuoppaan. Jatkossa palkankorotusten yläraja olisi käytännössä sidottu miesvaltaisten vientialojen, kuten teollisuuden, palkankorotuksiin. 

Talentia on myös hyvin huolissaan siitä, että uudistuksissa tasapaino työmarkkinaosapuolten väliltä puuttuu täysin. Uudistuksia ajetaan yksipuolisesti, minkä katsomme lisäävän osapuolten vastakkainasettelua.

Teemme vaikuttamistyötä maan hallituksen suuntaan ja suunnittelemme uusia vaikuttavia toimenpiteitä samaan aikaan.


Talentia vastustaa hallituksen suunnittelemia leikkauksia

Talentia vastustaa hallituksen suunnitelmia, joilla ajetaan heikennyksiä sosiaali- ja työttömyysturvaan, työehtoihin ja sopimusjärjestelmään. Tuomitsemme opiskelijoiden asemaa heikentävät esitykset. On hyvä, että varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin asemaa vahvistetaan lainsäädännöllä, ja suunnitteilla on panostuksia perusopetukseen ja sote-alan tutkimukseen. Rahan jakautumisesta ei kuitenkaan ole selvyyttä.

Talentia katsoo, että sosiaaliturvan leikkaukset johtavat köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Heikoimmassa asemassa olevat joutuvat yhä suurempaan ahdinkoon ja sosiaaliset ongelmat yleistyvät. Tämä aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle. Samalla sosiaalialan ammattilaisten työkuorma vain kasvaa.

Talentia on valmis tapaamaan päättäjiä ja neuvottelemaan uudistuksista.

Työelämään kohdistuvien heikennysten pitkä lista on omiaan lisäämään epävarmuutta työmarkkinoilla sekä työntekijöiden huolta toimeentulosta. Tämä heijastuu myös sosiaalihuollon asiakkaisiin, kun alan ammattilaisten työhyvinvointi kärsii. Vientivetoinen työmarkkinamalli tulee tekemään mahdottomaksi mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaerojen purkamisen.

Talentia on lisäksi hyvin huolissaan siitä, että uudistuksissa tasapaino työmarkkinaosapuolten väliltä puuttuu täysin. Uudistuksia ajetaan yksipuolisesti, minkä katsomme lisäävän osapuolten vastakkainasettelua.

Talentia pyrkii vaikuttamaan siihen, etteivät alla luetellut hallitusohjelman leikkaukset ja heikennykset toteudu:

Sosiaaliturvan ja sosiaalialan heikennykset

 • Sosiaaliturvan leikkaukset.
 • Opiskelijoiden sosiaaliturvan heikennykset.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahojen väheneminen.
 • Aikuiskoulutustuen lakkautus 1.8.2024 alkaen.
 • Sosiaalipalveluista ja sosiaalialan järjestöjen rahoituksesta säästäminen.


Työehtojen heikennykset

 • Vientivetoinen palkkamalli lakiin. Laki estää sovittelijaa tekemästä ns. yleisestä linjasta poikkeavia esityksiä.
 • Palkaton ensimmäinen sairauspoissaolopäivä.
 • Paikallinen sopiminen olisi mahdollista ilman luottamusmiestä.
 • Henkilöperusteinen irtisanominen helpottuu: Irtisanomisperusteeksi riittää ”asiallinen” syy.
 • Määräaikainen alle 12 kk työsopimus ei vaadi erityistä perustetta.
 • Lomautuksen varoajan lyhennys seitsemään päivään.
 • Yt-lain noudattaminen vain yli 50 hengen yrityksissä.
 • Muutosneuvotteluiden vähimmäiskestoajan lyhennys puoleen.

Työttömyysturvan leikkaukset

 • Ansiopäivärahan leikkaus kahden kuukauden jälkeen 20 %.
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavan työssäoloajan pidennys kuudesta 12 kuukauteen.
 • Työttömyysturvan omavastuuajan pidennys 7 arkipäivään.
 • Sovitellun työttömyysturvan 300 €/kk suojaosan poisto.
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta.
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään poistamalla lisäpäivät yli 58-vuotiailta.
 • Leikkaukset työttömiltä enimmillään jopa 200–300 euroa kuukaudessa.

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Rajoituksia tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin: Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 €:n seuraamussakko, jos lakko todetaan laittomaksi.
 • Työntekijäpuolen lakkosakkojen korotukset.

Talentian tiedotteet ja blogit hallituksen suunnittelemista leikkauksista


Liity Talentiaan

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen ikiomaan ammattijärjestöön, liity nyt!