Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vaatii lisäpanostusta henkilöstön saatavuuteen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vaatii lisäpanostusta henkilöstön saatavuuteen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa Suomen hallituksen esitystä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Se korostaa, että samalla on kuitenkin kiinnitettävä eritystä huomiota henkilöstön saatavuuteen ja koulutusmahdollisuuksiin. Tällä hetkellä kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa koko Suomessa. Siksi myös kaksivuotisen esiopetuskokeilun yhteydessä on mahdollista, että kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia ei saada rekrytoitua riittävästi. –  Kokeilu ei saa aiheuttaa tilannetta, jossa …

Lue lisää

Sosiaalihuolto muistettava asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevassa laissa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn ehdotettuja muutoksia. Se kantaa kuitenkin huolta siitä, että sosiaalihuollon näkökulma tuntuu jälleen jäävän terveydenhuollon jalkoihin. Uusi laki tarkoittaisi muutoksia erityisesti sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoon, kansalaisen omatietovarantoon sekä tietojen luovuttamiseen. – Hallituksen lakiluonnoksessa keskitytään terveydenhuoltoon ja puhutaan potilastiedoista. Monet laissa säädettävät asiat koskevat kuitenkin terveydenhuollon …

Lue lisää

Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi sekä laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

(Näiden lakiluonnosten jatkovalmistelun aikataulu on tällä hetkellä auki.) Henkilöstöä koskevaa arviointia tarkennettava Ehdotettu sääntely lakiluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi on periaatteessa kannatettavaa, mutta vaatii täsmennyksiä ja tarkempaa arviointia henkilöstön näkökulmasta. Ehdotuksesta puuttuu sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen tarkastelu. Virkavastuulla toimivaan sosiaalityöntekijään kohdistuvia monia uusia vaatimuksia ei ehdotuksessa arvioida vaadittavan osaamisen, työajan käytön, ammattietiikan eikä asiakasmitoituksen ulottuvuuksista. Arvioimatta  jäävät …

Lue lisää

Talentian lausunto asiakasmaksulakiluonnoksesta

Asiakasmaksuja uudistettava yhdenvertaisuus turvaten Asiakasmaksuista säätäminen lain tasolla on kannatettavaa. Maakuntien tehtäväksi esitettävä vastuu maksujen perimisestä lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Sen sijaan maakunnille esitetty liikkumavara maksujen tason määrittelyssä ei varmista palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden toteutumista. Asiakasmaksujen, lääkekulujen ja matkakulujen korvaamiskäytäntöjä kehitettävä Asiakasmaksujen voimakas kohdistuminen pienituloisille ja sairaille henkilöille edellyttää jatkossa asiakasmaksulain mukaisen maksukaton sekä …

Lue lisää

Talentia kannattaa ammattihenkilölain muutosta, joka toisi kuntoutuksen ohjaajat ammattihenkilölain piiriin

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kannattaa lämpimästi hallituksen esitystä sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamista esitetyn mukaisesti. Kuntoutuksen ohjaajat ovat sosiaalihuollon keskeinen ammattiryhmä, joten on hienoa, että tällä muutoksella he pääsisivät yhdenvertaiseen asemaan muiden vastaavien AMK-tutkinnon suorittaneiden kanssa. Tämä auttaa ja selkeyttää kuntoutuksen ohjaajien rekrytointia ja sijoittumista sosiaalihuollon …

Lue lisää

Uusi vammaispalvelulaki vaikuttaa lupaavalta

Talentia on antanut lausuntonsa lakiluonnokseen, joka käsittelee vammaisuuden perusteella järjestettäviä erityispalveluita. Uuden lain on tarkoitus korvata nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Talentian mielestä lakiluonnoksessa on hienosti kautta linjan kiinnitetty huomiota lain tavoitteisiin ja siihen, miten ne voitaisiin toteuttaa. Lain tarkoituksena on parantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta sekä turvata heille hyvät palvelut. – Lakiesitys vahvistaa erinomaisesti palvelutarpeen arvion, …

Lue lisää

Malttia valinnanvapauteen

Valinnanvapaus tulee toteuttaa vaiheittain siten, että ensin toteutetaan maakuntauudistus, toiseksi rahoituskanavien vähentäminen ja vasta kolmannessa vaiheessa valinnanvapaus, lausui Talentia 16.6. sosiaali- ja terveysvaliokunnalle eduskunnassa. Valinnanvapauteen tulee edetä systemaattisesti siten, että laki säädetään pilottien, kokeilujen ja kattavan vaikutusarvioinnin pohjalta toimivaksi malliksi. Jos lainsäädäntö hyväksytään, uudistuksen aikataulu tulisi ehdottomasti muuttaa realistiseksi ja säätää kokeiluista lainsäädäntö. Kokeilujen ja …

Lue lisää

Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lainsäädännöstä 13.6.2017

Eduskunta                                                                                                                                                                                                                                              Sivistysvaliokunta  13.6.2017 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) Talentia ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä hallituksen esityksestä. Lausuntonamme esitämme seuraavaa: Oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on edistää …

Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö

5.4.2017 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) Talentia ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä hallituksen esityksestä. Lausunnossamme painotamme seuraavaa: Uudistuksesta käytyä keskustelua ovat hallinneet terveydenhuollon kysymykset. Henkilöstövolyymiltään ja kustannuksiltaan …

Lue lisää

Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä

Lausuntopyyntö ja lausunto on muodoltaan sähköinen kysely. Kysymykset Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. 1. Voidaanko uudistuksella kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? a.    kyllä b.    kyllä pääosin c.    ei pääosin d.   …

Lue lisää