Kategoria: Kannanotto

Vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta kuuluu myös sosionomille

Talentia vaatii, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjataan selkeästi varhaiskasvatuksen sosionomin ja opettajan vastuut. Molemmilla ammattiryhmillä pitää olla yhtäläinen vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelemisesta ja toteutuksesta. Opetushallitus päivittää parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, joissa lähtökohtana on uusi varhaiskasvatuslaki. Työn on tarkoitus valmistua ensi syksynä. – Sosionomien erityisosaamista ei saa nyt sivuuttaa, kuten kävi varhaiskasvatuslakia uudistettaessa. Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista on varhaiskasvatuksen suunnitteleminen …

Lue lisää

Varhaiskasvatuslakiesityksessä ei huomioitu kritiikkiä

Päiväkotien henkilörakenteeseen ja kelpoisuusehtoihin esitetään varhaiskasvatuslakiesityksellä merkittäviä muutoksia perustelematta niiden tarvetta ja arvioimatta niiden tosiasiallisia vaikutuksia varhaiskasvatuksen arkeen. Lakiluonnoksesta annetuissa lausunnoissa useat tahot ovat tätä kritisoineet. Lainvalmistelussa annettua lausuntopalautetta ei ole kuitenkaan huomioitu. Esitetty henkilöstörakenne kaventaa ja yksipuolistaa varhaiskasvatuksen osaamista. Alalla tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistarpeita ei lainvalmistelussa ole selvitetty. Sen sijaan ehdotetaan uutena ammattinimikkeenä …

Lue lisää

Talentia puolustaa sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia

Talentia on johdonmukaisesti puolustanut lastentarhanopettajina toimivien sosionomien asemaa. Ilman Talentian toimia sekä sosionomit että sosiaalikasvattajat olisivat menettäneet oikeuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Talentialla ja OAJ:lla on ollut eri tavoitteet sosionomien kelpoisuuksista lastentarhanopettajan tehtävään, esiopetukseen sekä päiväkodin johtamiseen. Edellisellä hallituskaudella oli varhaiskasvatuslakityöryhmä, jossa kelpoisuuksia taas oltiin muuttamassa. Talentia ajoi sosionomien kelpoisuuksien säilyttämistä lastentarhanopettajan tehtävään. Vastikään OAJ ajoi lakilausuntokierroksella mallia, …

Lue lisää

Huomioita valinnanvapauslain uudelleen valmisteluun

» Valinnanvapauden tulee rajoittua sosiaalihuollon osalta vain sosiaalihuoltolain 6§ mukaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä päihde- ja mielenterveystyön ohjaukseen ja neuvontaan. Sosiaalihuoltolaissa on täsmennettävä se, että sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa voi antaa vain sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015) määritellyt laillistetut ammattihenkilöt, sillä vain ammattitaitoinen ohjaus- ja neuvonta voi tuottaa sitä tehokkuutta, kustannussäästöjä ja palveluintegraatiota, jota uudistuksella …

Lue lisää

Sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat ovat päteviä opettamaan varhaiskasvatuksessa

KANNANOTTO 4.7.2017 Varhaiskasvatuksen tiekartan ehdotukset sivuuttavat varhaiskasvatukseen erikoistuneiden sosionomien osaamisen. Sosionomien varhaiskasvatusosaamista tarkastellaan lähinnä varhaiskasvatuksen 2013 koulutuksen arviointiraportin pohjalta. Arvioinnin jälkeen ammattikorkeakouluissa toteutettuun koulutuksen kehittämiseen ei ole perehdytty. Näin raportissa ei tunnisteta ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusopetuksen vastaavuutta muun muassa varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien osaamisvaatimuksiin. Ammattikorkeakoulujen asiantuntemus jätetty hyödyntämättä Ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen nykytila olisi voitu selvittää, jos selvityksen tekoon olisi …

Lue lisää

Kuntoutuksen uudistaminen

8.5.2017 Kuntoutuksen uudistamiskomitean kuulemistilaisuus 9.5.2017 Talentia kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään kuntoutuksen uudistamiskomitealle. Yhdenvertaisuus, kustannustehokkuus, ohjattavuus, selkeys ja asiakaslähtöisyys ovat kannatettavia tavoitteita kuntoutusjärjestelmän kattavalle uudistamiselle. Talentia toivoo kuntoutuksen uudistamiskomitean kiinnittävän työssään huomiota erityisesti seuraaviin sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilaisten ja kuntoutusasiakkaiden kannalta keskeisiin kysymyksiin. Kuntoutus sote-rakenteissa Osa kuntoutuspalveluista on valinnanvapauden piirissä, osa asiakassetelillä hankittavia: – Missä kuntoutuksen asiantuntijat …

Lue lisää