Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022.

Tutustu KVTES:iin

KVTES

Neuvottelukierroksella 2020 sovitut palkankorotukset KVTES:ssa

Kaikille maksettavat yleiskorotukset

  • 1.8.2020: 1,22 % (korotus sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin)
  • 1.4.2021: 1,0 % (korotus sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin)

Paikallinen erä

  • 1.4.2021: 0,8 %

Kunnan palkkasummasta 0,8 % suuruinen osuus varataan palkankorotuksiin, joiden jakamisesta neuvottelevat pääluottamusmiehet työnantajan kanssa. Korotuksiin varatulla summalla on tarkoitus korjata palkkausepäkohtia esimerkiksi ammattiryhmille, joiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen. Jos pääluottamusmiehet ja työnantaja eivät pääse sopimukseen palkankorotuksen kohdentamisesta eri henkilöille / ammattiryhmille, päättää työnantaja kenelle korotus maksetaan.

Talentialaisten tulee olla yhteydessä omaan pääluottamusmieheen tehdäkseen esityksen palkankorotuksesta. Sama esitys kannattaa tehdä myös omalle esimiehelle ja johdolle.

Työaikaan liittyvät muutokset KVTES:ssa

Kiky-tunnit poistuivat 31.8.2020 alkaen ja säännöllinen työaika lyheni kaikissa työaikamuodoissa 30 minuuttia.

31.8.2020 alkaen

  • yleistyöaika on 38 tuntia 15 minuuttia
  • toimistotyöaika on 36 tuntia 15 minuuttia
  • jaksotyöaika on 2 viikon jaksossa 76 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon jaksossa 114 tuntia 45 minuuttia
  • liite 18 (koskee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliterapeutteja ja kuraattoreja) mukainen työaika on 37 tuntia 45 minuuttia

Jaksotyöajan muutokset KVTES:ssa

Jaksotyötä voidaan teettää vain samoissa tehtävissä ja toimipaikoissa kuin aiemmin. Jaksotyössä on perusteltua käyttää neljän viikon työaikajaksoa vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen.

Jaksotyössä voidaan käyttää tilapäisesti yhtä neljän viikon työaikajaksoa, kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä. Tällaisella työaikajaksolla on annettava ainakin yksi kokonainen arkipyhävapaa.

31.8.2020 alkaen yövuoron pituus voi jaksotyössä olla 11 tuntia.

Liukuvan työajan saldo voi olla 50 tuntia

31.8.2020 alkaen liukuvassa työajassa säännöllinen työaika voi ylittyä enintään 50 tuntia (+saldo) tai alittua enintään 6 tuntia (-saldo). Aiemmin +saldo sai olla korkeintaan 40 tuntia. Paikallisesti se on voinut olla myös alhaisempi.

Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa saldovapaan pitämisestä kokonaisina vapaapäivinä.

Lisätietoja: Liukuvaa työaikaa ei ole tarkoitettu ylityön kiertämiseksi

Varallaolomääräyksiin tarkennuksia

Varallaolomääräyksiä on uuden työaikalain mukaisten velvoitteiden vuoksi tarkennettu. Varallaolokorvauksen tai sen määräytymisperusteiden sekä varallaolon ehtojen on oltava työntekijän tiedossa varallaolosopimusta tehtäessä.

Jos varallaolosta sovitaan jo työsopimuksessa, edellä mainittujen ehtojen tulee ilmetä sopimuksesta. Korvauksen määrässä on otettava huomioon varallaolosta työntekijän vapaa-ajan käytölle aiheutuvat rajoitukset.

Lue lisää: Varallaolosta ja sen ehdoista pitää aina sopia etukäteen

Lomarahan voi vaihtaa vapaaksi

Lomarahan vaihtamiseksi vapaaksi voi työnantajan kanssa sopia 2021 alkaen. Voit sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi joko kokonaan tai osittain.

Lue lisää: Lomarahan vaihdosta vapaaksi voi sopia itse suoraan työnantajan kanssa vuodesta 2021 alkaen

Sote-sopimus voimaan 1.9.2021

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö saa oman erillisen sote-sopimuksen, eli uuden virka- ja työehtosopimuksen. Sopimus tulee voimaan 1.9.2021, mutta henkilöstön palvelussuhteen ehtoina noudatetaan KVTES:n ehtoja 31.12.2022 saakka, elleivät sopimuksen osapuolet muuta myöhemmin sovi.

Sopimuksessa määritellään ainakin henkilöstön palkkauksesta ja työajasta. Lomien sekä vapaiden kaltaiset yleiset työehdot puolestaan tulevat edelleen KVTES:sta.

Sopimukseen siirtyvät nykyisin KVTES:n liitteisiin 3 ja 4 liittyvä henkilöstö eli terveydenhuollon hoitohenkilöstö, sosiaalihuollon henkilöstö, sote-peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö.

Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät OVTES:iin 1.9.2021

Varhaiskasvatuksen kaikki kelpoisuuden omaavat ja varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimivat sekä varhaiskasvatusyksiköiden esimiehet siirtyvät OVTES-sopimukseen 1.9.2021 alkaen. Siirto ei koske perhepäivähoidon ohjaajia ja vastaavalla nimikkeellä olevia, vaan he jäävät KVTES:n piiriin.

Mikäli OVTES:n sopimusehdot eivät ole valmiit 1.9.2021, siirron valmisteluaikana noudatetaan KVTES-sopimuksen ehtoja enintään 31.12.2022 asti.

OVTES:n siirron ehdoista neuvotellaan erillisessä työryhmässä, jossa Talentialla on oma neuvottelija. Lisäksi perustetaan OVTES:n ja KVTES:n varhaiskasvatuksen VAKA-yhteistyöryhmä, joka koordinoi päiväkotien palvelussuhteen ehtoja ottaen huomioon päiväkotien toiminnallisen kokonaisuuden.

Varhaiskasvatuksen sosionomien osalta ei sovittu erikseen mitään, sillä heidän tehtäväsisältönsä on vasta valmisteluasteella eikä yhtään varhaiskasvatuksen sosionomia ole vielä valmistunut.

Lue lisää: Varhaiskasvatuksen opettajien OVTES-siirto – mitä se tarkoittaa?

Neuvottelut 2022: Miten Talentia ajaa varhaiskasvatuksen jäseniensä etuja kuntasektorilla?

Usein kysyttyä

Jaa sivu