Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) neuvottelutulos


Neuvottelutuloksen mukaan kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020.

Palkankorotukset

Kaikille maksettavat yleiskorotukset

 • 1.5.2018: 1,25% palkasta (korotus tehdään sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin)
 • 1.4.2019: 1,0% palkasta (korotus tehdään sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin

Kertaerä

Tammikuussa 2019 maksetaan kertaerä, joka on 9,2% koko palkasta. Kertaerä maksetaan, jos

 • palvelussuhde on kestänyt 3.9.2018 – 18.11.2018 välisen ajan keskeytyen korkeintaan yhdeksi viikoksi ja
 • 3.9.2018 – 18.11.2018 välille ajoittuu vähintään yksi palkallinen päivä. Myös palkallinen vuosilomapäivä, palkallinen sairaslomapäivä tai palkallinen äitiys/isyysvapaapäivä lasketaan.

Paikallisesti sovittavat järjestelyerät

Kunnan palkkasummasta 1,2% suuruinen osuus varataan palkankorotuksiin, joiden jakamisesta neuvottelevat pääluottamusmiehet työnantajan kanssa. Korotuksiin varatulla summalla on tarkoitus korjata palkkausepäkohtia esimerkiksi ammattiryhmille, joiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen. Jos pääluottamusmiehet ja työnantaja eivät pääse sopimukseen palkankorotuksen kohdentamisesta eri henkilöille / ammattiryhmille, päättää työnantaja kenelle korotus maksetaan.

 • Paikallisesti sovitut palkankorotukset tulevat maksuun 1.1.2019.

Talentialaisten tulee olla yhteydessä omaan pääluottamusmieheen tehdäkseen esityksen palkankorotuksesta. Sama esitys kannattaa tehdä myös omalle esimiehelle ja johdolle.

Muut kaikkia koskevat uudistukset

 • Tilapäiseen hoitovapaaseen parannus
  Voi jäädä kotiin hoitamaan alle 12-vuotiasta sairasta lasta. Aiemmin ikäraja oli 10-vuotta. Kyseessä on tilapäinen hoitovapaa, jonka ajalta maksetaan varsinainen palkka enitään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä. Muutos tulee voimaan heti.
 • Palkallinen isyysvapaa piteni 6 päivästä 12 päivään.
  Yhtäjaksoisesti pidettynä tämä on kaksi viikkoa.
 • Sairausajan palkkaa ei enää peritä takaisin, jos henkilö on saanut työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan takautuvasti.
 • Työnantajan määräämä koulutus luetaan työajaksi.
 • Sopimuksella ratkaistiin nk. täyttöongelma eli muun muassa sosiaalipäivystyksiä koskenut hankaluus, jossa sairauslomalta tai muulta palkalliselta vapaalta palattua ei ole ylimääräisistä vuoroista tai pidennetystä työpäivästä saanut korvausta, ennen kun poissaolon aikana tekemättä jääneet työtunnit on tehty takaisin. Uudistus koskee kaikkia nyt työaikamuotoja. 

Työaikamuodon muutos 37.5 tunnin viikkotyöaikaa tehneille

37,5 tunnin viikkotyöaikaa tehneiden työaika pitenee 38 tuntiin 15 minuuttiin 7.5.2018 lähtien. Työajan pidennystä kompensoidaan 2,4% korotuksella palkkoihin. Työaikamuodon muutoksen myötä vuorokautinen ylityö tulee korvattavaksi. Aiemmin 37,5 tunnin työaikamuotoon kuuluvilla ylityötä ei tarkasteltu vuorokausittain, jolloin myöskään korvauksia ei aina maksettu. Uuden työaikamuodon myötä ylityötä tarkastellaan vuorokausittain. Jos esimerkiksi teet yhtenä päivänä työnantajan aloitteeesta 10 tuntisen päivän, saat ylityökorvauksen, vaikka tekisit seuraavana päivänä lyhyemmän päivän. Aiemmin yleinen käytäntö oli, että edellisen päivän ylityö tasoitettiin tekemällä seuraavana päivänä lyhyempi päivä, jolloin viikottainen ylityöraja ei ylittynyt, eikä myöskään korvauksia maksettu.

> Tutustu muutokseen tarkemmin

> Katso aiheesta webinaari

> Lue, miksi muutokseen päädyttiin


Jaa sivu