Kunta-alan uusi sopimus mahdollistaa palkattoman omais- ja saattohoitovapaan

Kunta-ala sai uuden uusi työ- ja virkaehtosopimuksen 8. kesäkuuta. Uuden sopimuksen myötä työntekijän on mahdollista saada vuosittain viisi päivää palkatonta vapaata lähiomaisen hoitamiseksi. Oikeus omaishoitovapaaseen on tullut voimaan 1. elokuuta alkaen. Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös läheisen saattohoitoon osallistumisen vuoksi.

Kyseessä on perhe- ja työelämän yhteensovittamista tukeva parannus työehtoihin.

Omaishoitovapaata on mahdollista käyttää tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas tai tarvitsee kiireellistä apua. Vapaata on mahdollista käyttää esimerkiksi omaisen saattamiseen lääkärikäynnille tai kuolemansairaan läheisen saattohoitoon.

Uudistuksen taustalla on osaltaan EU:n viime kesänä hyväksymä työelämän tasapainodirektiivi, joka painottaa muun muassa hoivan tarpeen kasvavan väestön ikääntyessä. Direktiivin myötä jäsenvaltioiden tulisi ottaa huomioon lisääntyvä hoivatarve kansallisessa päätöksenteossaan.

Koska omaishoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle?

  • Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle omaishoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Täsmällistä määräaikaa ei ole asetettu. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta.

Onko työnantajan mahdollista kieltäytyä antamasta vapaata?

  • Työntekijällä on oikeus saada omaishoitovapaana kalenterivuoden aikana enintään viisi työpäivää. Perusteena on tällöin henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoaminen omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, jos omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea. Jos nämä perusteet täyttyvät, työnantaja ei voi kieltäytyä antamasta vapaata, koska se on työntekijän oikeus.
  • Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös edellä tarkoitetun henkilön saattohoitoon osallistumisen vuoksi. Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- ja avopuolisoa sekä työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa.

Keskeytyykö vuosiloman ansainta omaishoitovapaan ajalta?

  • Omaishoitovapaa on palkaton, mutta se rinnastetaan työssäoloon: vuosiloman ansainta ei sen ajalta keskeydy.

Kunta-alan sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.