Miten Talentia ajaa varhaiskasvatuksen jäseniensä etuja?

Talentia vaikuttaa varhaiskasvatuksessa

Miten Talentia vaikuttaa varhaiskasvatusta koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa?
Ketkä vastaavat Talentiassa varhaiskasvatusasioista?

Kevään 2022 neuvottelutulos – mitä Talentia saavutti?

Mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin oma hinnoittelukohta?
Mitä jos palkkani ylittää uuden hinnoittelutunnuksen palkan?
Mitä työaikamääräyksien ja työhyvinvoinnin työryhmä tekee?

Monialainen yhteistyöaika

Mitä monialainen yhteistyöaika on?
Miksi varhaiskasvatuksen sosionomi tarvitsee monialaista yhteistyöaikaa?
Kenelle monialaista yhteistyöaikaa annetaan?
Paljonko monialaista yhteistyöaikaa annetaan?
Mihin monialainen yhteistyöaika perustuu?

Mitä perheiden ja lasten osallisuuden vahvistaminen on?
Onko varhaiskasvatuksen sosionomin hyvinvoinnin tukemisen tehtävä päällekkäinen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävien kanssa?
Osallistuuko varhaiskasvatuksen sosionomi vanhempien kanssa käytäviin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin?
Mitä laki sanoo lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta?
Osallistuuko varhaiskasvatuksen sosionomi pedagogisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä opettajan kanssa?

Kohti parempaa varhaiskasvatuksen työn arkea

Mitä varhaiskasvatuksen ammatillisia asioita Talentia edistää?
Mitä varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisia asioita Talentia vie eteenpäin?
Mitä varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisia asioita Talentia vie eteenpäin?
Missä varhaiskasvatusalan ammatillisia asioita käsittelevissä työryhmissä Talentia on?


Talentia vaikuttaa varhaiskasvatuksessa

Miten Talentia vaikuttaa varhaiskasvatusta koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa?

Talentia neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, jota sovelletaan yksityissektorin varhaiskasvatuksen opettajiin ja varhaiskasvatuksen sosionomeihin.

Varhaiskasvatuksen sosionomeihin sovelletaan KVTES:n liitettä 5. JUKO neuvottelee työryhmissä, jossa liitettä kehitetään ja jossa neuvotellaan muun muassa varhaiskasvatuksen sosionomin palkasta. JUKOlla on työryhmissä kaksi neuvottelijaa, joista toinen on Talentiasta.

Ketkä vastaavat Talentiassa  varhaiskasvatusasioista?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta neuvottelee neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa. Kuntasektorin työryhmissä toisena JUKOn edustajana on neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen. Varhaiskasvatuksen ammatillista vaikuttamista tekee erityiasiantuntija Anne Rytilahti.


Kevään 2022 neuvottelutulos – mitä Talentia saavutti?

Mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin oma hinnoittelukohta?

Varhaiskasvatuksen sosionomi on korkeakoulutettu sosiaalipedagogiikan asiantuntija ja tehtävä on vaativa asiantuntijatehtävä. Erityisosaamisen ja tehtävän vaativuuden tulee näkyä palkassa. Talentian tavoite on ollut, että varhaiskasvatuksen sosionomilla on oma hinnoittelukohta.

Kevään 2022 neuvotteluissa saavutettiin Talentian tavoite varhaiskasvatuksen sosionomin omasta hinnoittelukohdasta.

KVTES:n liitteessä 5 on nyt uusi varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnus 05VKA042. Palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten kasvatuksen tehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös mm. lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen, yhteistyö perheiden kanssa sekä monialainen yhteistyö. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 27 § ja 75 §).

Varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnuksen mukainen palkka on 2 530,71 euroa.

Mitä jos palkkani ylittää uuden hinnoittelutunnuksen palkan?

Hinnoittelutunnuksen palkka on vähimmäispalkka. Mikäli sinut on palkattu kuntaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi ennen hinnoittelutunnuksen valmistumista ja työsopimuksen mukainen palkka ylittää hinnoittelutunnuksen vähimmäispalkan, maksetaan sinulle edelleen kanssasi sovittua palkkaa normaalisti ja muutoksetta.

Uusi hinnoittelutunnus ei ole peruste alentaa jo sovittua tehtäväkohtaista palkkaa.

Mitä työaikamääräyksien ja työhyvinvoinnin työryhmä tekee?

Sopimuskaudella käynnistyy työryhmä, jonka toimeksiantona on arvioida ja kehittää työaikamääräysten kokonaisuutta varhaiskasvatusalan toimintoja ja palveluja sekä henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia tukeviksi ottaen huomioon varhaiskasvatuksessa käytettävät eri työaikamuodot ja lepotaukomääräykset.

Työryhmäkirjaus mahdollistaa varhaiskasvatuksen moninaisen kehittämisen ja työssäjaksamisen huomioimisen. Talentian tavoitteena on, että työryhmässä voisimme kerätä ja kehittää hyviä käytäntöjä alalle jäsenistön tarpeita ja toiveita kuunnellen.


Monialainen yhteistyöaika

Varhaiskasvatuksen sosionomi tekee yhteistyötä muiden palveluiden, esim. sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä perheiden kanssa. Tehtävä painottuu vahvasti suunnitteluun, arviointiin ja yhteistyöhön, joten tehtäväkokonaisuus edellyttää työaikaa lapsiryhmän ulkopuolella. Talentian tavoite on, että KVTES:n liitteeseen 5 kirjataan varhaiskasvatuksen sosionomille annettava riittävä monialainen yhteistyöaika.

Mitä monialainen yhteistyöaika on?

Monialainen yhteistyöaika on aikaa, jolloin varhaiskasvatuksen sosionomi tekee yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Toimijoita voivat olla esim. sosiaali- ja terveydenhuolto. Yhteistyön lähtökohta on lapsen ja perheiden tuen tarve. Monialainen yhteistyöaika on lapsiryhmän ulkopuolista aikaa.

Miksi varhaiskasvatuksen sosionomi tarvitsee monialaista yhteistyöaikaa?

Varhaiskasvatuksen sosionomi tekee työtä kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja ryhmätaitojen edistämiseksi. Varhaiskasvatuksen sosionomi tuntee lapsen hyvinvointia vaarantavat tekijät ja osaa arvioida ja suunnitella toimet niiden ehkäisemiseksi.

Jokainen lapsi tarvitsee tukea hyvinvointiin, ja siksi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä tulisi olla jokaisessa lapsiryhmässä.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen lisäksi koko perhettä. Näin tilanteisiin pystytään puuttumaan ennen kuin perhe päätyisi raskaampien palveluiden piiriin, vaikkapa lastensuojelun asiakkaaksi. Yhteistyö perheiden kanssa ei ole pelkästään vuosittaisia varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja tai vanhempainiltoja, vaan perheiden tukeminen on suunnitelmallista asiantuntijatyötä, jossa vaaditaan sosiaalihuollon ja perhetyön osaamista. Tämän toteuttamiseksi varhaiskasvatuksen sosionomi tarvitsee monialaista yhteistyöaikaa.

Varhaiskasvatuksen sosionomi tekee yhteistyötä muiden palveluiden, esim. sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä perheiden kanssa. Tehtävä painottuu vahvasti suunnitteluun, arviointiin ja yhteistyöhön, joten tehtäväkokonaisuus edellyttää työaikaa lapsiryhmän ulkopuolella.

Kenelle monialaista yhteistyöaikaa annetaan?

Monialaista yhteistyöaikaa annetaan varhaiskasvatuksen sosionomille esim. päiväkodissa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa.

Paljonko monialaista yhteistyöaikaa annetaan?

Monialaista yhteistyöaikaa on annettava riittävästi. Ajan riittävyyttä tulee arvioida suhteessa lapsiryhmän ja perheiden tarpeisiin.

Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asettavat vaatimuksia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäville, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on kaikissa tapauksissa varattava aika.

Mihin monialainen yhteistyöaika perustuu?

Monialainen yhteistyöaika perustuu varhaiskasvatuslakiin ja sen esitöihin.

Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että varhaiskasvatuspalveluiden järjestäjän tulee tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti niiden palveluiden kanssa, joista lapselle ja perheelle on hyötyä ja jota he tarvitsevat.

Varhaiskasvatuslain esitöiden mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvassa näkyy sosionomin koulutuksen tuottama osaaminen. Osaaminen kohdistuu erityisesti monialaiseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kesken.

Koulutus antaa osaamisen myös perheiden palveluohjaukseen, perheiden kasvatusyhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Tavoitteena on, että lapsi ja perhe saa varhaiskasvatuksessa tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen sosionomi ohjaa ja neuvoo perheitä muiden palveluiden piiriin, jos perheillä on erityisiä tarpeita, joihin ei varhaiskasvatuksen piirissä tehtävällä yhteistyöllä voida vastata.

Mitä perheiden ja lasten osallisuuden vahvistaminen on?

Osallisuuden vahvistaminen perustuu varhaiskasvatuslakiin (20 §). Sen mukaan varhaiskasvatuksessa tulee vahvistaa lapsen ja perheiden osallisuutta, eli heillä tulee olla mahdollisuus osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Osallisuuden vahvistaminen on aikaisempaa vahvempi säädös, eivätkä pelkät perinteiset vanhempainillat tai varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut varmista lain tarkoituksen toteutumista.

Tehtävään liittyy suunnittelua ja kehittämistä, joten sen tekemiseen tulee varata työaikaa. Monialainen yhteistyöaika palvelee myös tätä tehtävää. Varhaiskasvatuksen sosionomin tulee vastata osallisuuden vahvistamisesta, koska hänellä on siihen koulutuksen kautta saatua osaamista.

Onko varhaiskasvatuksen sosionomin hyvinvoinnin tukemisen tehtävä päällekkäinen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävien kanssa?

Lapsen hyvinvointiin ja lapsen tukemiseen liittyvät kysymykset voivat olla monitahoisia ja edellyttävät monenlaista osaamista.

Varhaiskasvatuksen sosionomi tuntee lapsen hyvinvointia vaarantavat tekijät ja osaa arvioida ja suunnitella toimet niiden ehkäisemiseksi. Esimerkiksi vanhempien työttömyys tai perheen monikielisyys voivat vaikuttaa lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa. Lapsella voi olla ongelmia myös ryhmässä toimimisessa tai tunteiden ilmaisussa.

Varhaiskasvatuksen opettajalla ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on puolestaan erityisosaamista lapsen oppimisen tukemiseen ja sen kautta hyvinvoinnin edistämiseen.

Osallistuuko varhaiskasvatuksen sosionomi vanhempien kanssa käytäviin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin?

Varhaiskasvatuksen sosionomi osallistuu varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin tarvittaessa. Tarve arvioidaan aina perhekohtaisesti.

Mitä laki sanoo lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta?

Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen kirjataan:

  • tavoitteet lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi,
  • toimenpiteet lapsen kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen,
  • tukitoimenpiteiden toteuttaminen ja vastuut.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt, eli opettajan lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Varhaiskasvatussuunnitelma on tehtävä yhteistyössä perheen kanssa. Lasta on kuultava.

Päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö.

  • Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista hyödynnetään lapsi- ja perhepalveluiden yhteensovittamisessa.
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan.

Osallistuuko varhaiskasvatuksen sosionomi pedagogisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä opettajan kanssa?

Kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset toteuttavat ja osallistuvat pedagogisesti painottuneen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.


Kohti parempaa varhaiskasvatuksen työn arkea

Mitä varhaiskasvatuksen ammatillisia asioita Talentia edistää?

Yksi Talentian painopisteistä on työhyvinvointi. Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin edistämisessä on tärkeää, että jokaisen työntekijän osaaminen ja vahvuudet tunnistetaan työyhteisössä. Jokaisella on mahdollisuus käyttää omia vahvuuksiaan. Perustehtävä on selkeä ja työmäärä on hallittavissa. Työhyvinvoinnin edistämiseen on luotu toimivat rakenteet ja toimintatavat. Panostamalla työhyvinvointiin myös palvelun laatu paranee.

Talentiassa toimii varhaiskasvatustyöryhmä, jossa on monipuolisesti edustettuna alan korkeakoulutettuja ammattilaisia. Työryhmä osallistuu vaikuttamistyömme sisältöjen työstämiseen ja neuvottelutavoitteiden valmisteluun. Työryhmän toiminta vuosina 2021–2022 keskittyy varhaiskasvatusalan materiaalien ja koulutusten suunnitteluun, varhaiskasvatusalan työjakomallin ideointiin, lakiesitysten ja uudistusten kommentointiin.

Mitä varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisia asioita Talentia vie eteenpäin?

Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella.

On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa työskentelee opettajan tehtävässä asiantuntija, joka hallitsee pedagogiikan lisäksi myös sosiaalipedagogiikan.

Talentia vaikuttaa siihen, ettei eri koulutustaustoista tulevia varhaiskasvatuksen opettajia aseteta keskenään eri asemaan. Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat ovat kelpoisia tehtäviin koko työuransa ajan.

Talentia vaikuttaa siihen, että sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen opettajille luodaan joustavat opintopolut varhaiskasvatuksen erityisopettajan, esiopetusta antavan opettajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin. Opintojen suunnittelussa aikaisempi osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. Vain näin voidaan turvata henkilöstön saatavuus, hyvinvointi, pysyvyys ja pitkät työurat varhaiskasvatuksessa.

Työnantajan on myös huolehdittava, että varhaiskasvatuksen opettaja saa riittävästi ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää täydennyskoulutusta.

Mitä varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisia asioita Talentia vie eteenpäin?

Talentia on ainoana ammattijärjestönä varhaiskasvatuksen sosionomin puolella.

Talentia tekee aktiivista vaikuttamistyötä ja neuvottelee sen puolesta, että varhaiskasvatuksen sosionomien koulutuksen tuottama osaaminen tunnistetaan työelämässä. Palkassa ja tehtäväkuvassa tulee näkyä osaaminen ja tehtävän vaativuus.

Talentian on laatinut oman esityksensä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvasta. Se tiedottaa tehtäväkuvasta työnantajille sekä kouluttaa talentialaisia alan luottamusmiehiä varhaiskasvatuksen sosionomin osaamiseen ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä.

Talentia vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatuksen sosionomille luodaan joustavat opintopolut ja mahdollisuus urakehitykseen varhaiskasvatusalalla.

Opintojen suunnittelussa aikaisempi osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. Vain näin voidaan turvata henkilöstön saatavuus, hyvinvointi ja pysyvyys.

Missä varhaiskasvatusalan ammatillisia asioita käsittelevissä työryhmissä Talentia on?

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 15.6.2020 – 31.5.2023
Neuvottelukunta edistää, vahvistaa ja yhteen sovittaa yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kuntien ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi se seuraa ja arvioi kansallista ja kansainvälistä kehitystä varhaiskasvatuksessa ja tekee ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä toimii varhaiskasvatuksen aseman vahvistajana yhteiskunnassa.

Oikeus oppia -foorumi 2020–2022
Oikeus oppia – kehittämisohjelmalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lapsen ja koulunkäynnin tukea ja inkluusiota, uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.

Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumi 
Talentia jäsenenä 14.2.2019-31.12.2020
Toinen toimikausi  1.11.2021 – 31.12.2023: Tällä toimikaudella ei ole ammattijärjestöjen edustajia. Talentia on ollut kuultavana foorumissa syksyllä 2022.

Foorumin tavoitteena oli tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi sekä täydennyskoulutukseen tarvittavista teemoista ja toteuttamisen tavoista. Kehittämisfoorumi myös teki ehdotuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön ja koulutuspoluista. Tehtävänä oli lisäksi varhaiskasvatuslain toimeenpanon tuki koulutukseen liittyvissä asioissa ja varhaiskasvatuslakiin kirjatun vuonna 2030 voimaan tulevan henkilöstörakenteen toteutumisen edistäminen. Foorumin uudesta toimikaudesta on tehty esitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle. >> Lue lisää

Näin vaikutamme

Talentia vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.

Kuulutko jo Talentiaan?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.