Kunta-alan uusi sopimus

Kunta-alalle on syntyi 8.6.2022 uusi työ- ja virkaehtosopimus. Neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU solmivat sopimuksen KT:n kanssa sovittelulautakunnan sovintoesityksen pohjalta. Talentian hallitus hyväksyi esityksen 6.6.2022.

Uusi sopimus on kolmivuotinen. Vuonna 2022 yleiskorotus on 2 prosenttia jokaiselle sopimuksen piirissä olevalle työntekijälle. Kaikki työntekijät saavat lisäksi myöhemmin 0,5 prosentin korotuksen, jos palkankorotuksen kohdennuksesta ei päästä sopuun KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken. Vuosina 2023 ja 2024 palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden ja AKT:n palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9 prosenttia.

Lisäksi kunta-alan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi tulee vuosille 2023–2027 jakautuva palkkaohjelma, joka on kokonaisvaikutukseltaan yhteensä 5,1 prosenttia.

Sopimuskausi alkaa takautuvasti 1.5.2022 ja se jatkuu 30.4.2025 saakka. Neuvottelutulos koskee kunta-alan sopimuksia: KVTES, SOTE-sopimus, OVTES, LS, TS sekä TTES. Talentian kunta-alan jäsenistä suurin osa kuuluu sopimuksen piirissä olevaan SOTE-sopimukseen, OVTES:een ja KVTES:en.

Sopimuskausi

Sopimukset ovat kolmivuotisia ja sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Palkankorotukset

2022

 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1. lokakuuta keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin. Jos JUKO, JAU ja KT eivät pääse sopimukseen 0,5 prosentin jakamisesta syyskuun loppuun mennessä, se maksetaan kaikille yleiskorotuksena.

2023

 • Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan KVTESin palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen erään.

2024

 • Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen järjestelyerään. Jos paikallisesta järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotukseen ja lopusta päättää työnantaja.

Palkankorotusten maksaminen

 • Vaikka sopimus on vahvistettu 8.6.2022, tulevat sopimuskauden ensimmäiset sopimuskorotukset maksuun 1.6.2022 lukien.
 • Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei työ- ja virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu tai jos toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää. Tällöin ensimmäisten sopimuskorotusten on määrä tulla maksuun kesäkuun palkassa 16.6.2022. Korotukset maksetaan koko kesäkuulta, ei siis vasta 8.6.2022 alkaen.
 • Mikäli korotukset eivät teknisestä syystä ehdi maksuun kesäkuun palkassa, maksetaan ne työntekijälle takautuvasti myös kesäkuulta.

Sote-alan ja varhaiskasvatuksen turvalauseke

Jos sote-alalle sovitaan myöhemmin nyt sovittua suurempia palkankorotuksia tai muita kustannusvaikutteisia sopimusratkaisuja, ne ulotetaan turvalausekkeen soveltamisalalla työskentelevään henkilöstöön. Turvalausekkeen
soveltamisalat:

 • SOTE-sopimus, sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat
 • KVTES liite 5, varhaiskasvatuksen sosionomit
 • OVTES osio G:n henkilöstö, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö, päiväkotien johtajat
 • Mahdollisuus irtisanoa sopimus: JUKOlla on mahdollisuus irtisanoa kaikki kuntasopimuksensa kesken sopimuskauden, jos Sote ry (Tehy ja Super) sopivat myöhemmin nyt sovittua suurempia palkankorotuksia tai muita kustannusvaikutteisia sopimusratkaisuja.
 • Vaikka sopimukset irtisanottaisiin: Kuntien palkansaajille maksetaan vuoden 2024 sopimuskorotukset ja kaksi palkkaohjelmaerää. Kunnallinen pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen ja työelämän kehittämistä koskeva yhteistyösopimus eivät pääty.

Palkkaohjelma

 • Kaikkia sopimusaloja koskeva palkkaohjelma 2023–2027.
 • Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä 5 prosenttia.

2023

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2024

 • 1. helmikuuta keskitetty järjestelyerä 0,4 prosenttia. Neuvottelijoina JUKO, JAU ja KT.
 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,6 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2025

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2026

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2027

 • Paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen sosionomin uusi palkkahinnoittelu

Kunta-alan uudessa sopimuksessa on Talentialle tärkeä varhaiskasvatuksen sosionomin uusi hinnoittelutunnus (KVTES liite 5)

 • Varhaiskasvatuksen sosionomi (05VKA042): tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten kasvatuksen tehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös mm. lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen, yhteistyö perheiden kanssa, sekä monialainen yhteistyö.
 • Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 27 § ja 75 §).

Yhdenvertaisuus

Erillissopimuksen soveltamisalasta riippumatta työnantaja on velvollinen kohtelemaan samaa tai samankaltaista työtä tekeviä työntekijöitä yhdenvertaisesti. KT ohjeistaa työnantajia samapalkkaisuusperiaatteesta. Näin ollen työnantajien vastuulla on linjata, miten palkankorotuksen maksetaan järjestäytymättömille ja muihin ammattiliittoihin järjestäytyneille työntekijöille.

Perhevapaat – toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti

Kunta-alan kaikkien virka- ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan yhdenvertaisesti erilaisiin perheisiin. Sopimusmääräykset vastaavat 1. elokuuta voimaan tulevaa perhevapaauudistusta.

 • Palkallinen raskausvapaakausi on 40 päivää.
 • Lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivältä, kun aiemmin toinen vanhempi sai palkallista perhevapaata 12 päivää.
 • Toisella vanhemmalla on oikeus pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022. Adoptiolapsen hoitoonottopäivän on oltava 31.7.2022 tai sen jälkeen.
 • Sukupuolineutraaliin terminologiaan siirrytään 1. elokuuta.

Omaishoitovapaa

Työntekijällä on oikeus viiden päivän ajan palkattomaan omaishoitovapaaseen 1.8.2022 alkaen.

Pääsopimus

JUKOn irtisanomaa aiempaa kunnallista pääsopimusta noudatetaan sen voimassaoloajan eli 11.11.2022 asti. Sovintoehdotuksen mukainen Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus sitoo osapuolia heti, ja sitä aletaan soveltaa 11.11.2022 lukien. Pääsopimusta voidaan muuttaa vain erillissopimuksen tehneiden osapuolten suostumuksella, ja rinnakkaisia pääsopimuksia ei voida solmia.

Muita sitoumuksia

Erillissopimuksen soveltamisalalla ei tehdä myöskään työ- tai virkaehtosopimuksia, elleivät osapuolet erikseen niin sovi. KT ei anna kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille tai hyvinvointiyhtymille valtuutusta tehdä työ- tai virkaehtosopimuksia.

KT ei myöskään anna näille työnantajille määräystä erillissopimusta paremmista palvelussuhteen ehdoista, ellei siitä sovita JUKOn ja JAUn kanssa.

Irtisanomismahdollisuus

JUKOn, JAUn ja KT:n erillissopimus pitää sisällään myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden 2022–2025. Tätä on mahdollista soveltaa tarvittaessa.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.