Palveluntuottajan omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma

Palveluntuottajan on omavalvonnalla valvottava sekä oman toimintansa että alihankkijan toiminnan laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakasturvallisuutta. Omavalvonta on palveluiden tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista.

Omavalvonta on yksi osa asiakasturvallisuuden varmistamista.

Omavalvonnan on oltava keskeinen osa organisaation johtamisjärjestelmää ja tuottamisen tehtävää. Se on sekä palveluntuottajan että henkilöstön väline, jolla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua ja asiakasturvallisuutta.

Omavalvonnan käytännön toteuttamisessa keskeistä on henkilöstön sitoutuminen ja ymmärrys omavalvonnan merkityksestä, tarkoituksesta ja tavoitteista. Palveluntuottajan on annettava henkilöstölle mahdollisuus koulutukseen ja perehdytykseen omavalvonnasta.

Omavalvontasuunnitelman sisältö

Palveluyksiköittäin on laadittava omavalvontasuunnitelma päivittäisen toiminnan laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seurantaa varten:

  • Palveluntuottajalla on oltava riittävästi toiminnan edellyttämää henkilöstöä.
  • Lisäksi asiakastyöhön osallistuvaan henkilöstöön voi tarvittaessa sisältyä myös vuokratyönä tai alihankintana toiselta palveluntuottajalta hankittu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö. Tämän edellytyksenä on, että he toimivat työsopimuslaissa (55/2001, 1 luku, 7 §:n 3 mom.) tarkoitetulla tavalla palveluntuottajan johdon ja valvonnan alaisena tai muun sopimuksen perusteella palveluntuottajan ohjauksessa. Asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön määrän on oltava riittävä asiakkaiden määrään sekä heidän hoidon, avun, tuen ja palvelujen tarpeeseen sekä siinä tapahtuviin muutoksiin nähden.
  • Henkilöstöllä on oltava palveluntuottajan toiminnan edellyttämä, asianmukainen koulutus ja riittävä osaaminen ja ammattitaito ottaen huomioon tuotettavien palvelujen sisältö ja palveluja käyttävät asiakkaat. Henkilöstöltä edellytettävään koulutukseen vaikuttavat tuotettavien palvelujen sisältö ja asiakkaiden tai potilaiden palvelujen tarve.
  • Palveluntuottajan on lisäksi huolehdittava siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen sisällössä on otettava huomioon henkilöstön peruskoulutus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö.

Lue lisää työnantajan täydennyskoulutusvevloitteesta täältä

  • Henkilöstön määrästä, kelpoisuusvaatimuksista ja täydennyskoulutuksesta on voimassa lisäksi, mitä niistä muualla lainsäädännössä erikseen säädetään.
  • Palveluntuottajan on varmistuttava, että myös vuokrattu tai alihankintana hankittu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetuissa laeissa säädetyt edellytykset, kun tehtävien hoitaminen sitä mainittujen lakien tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaan edellyttää.

Omavalvontasuunnitelman tulee kattaa kaikki palveluntuottajan ja sen lukuun tuotetut palvelut. Suunnitelmaan on sisällytettävä myös kuvaus vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettelystä.

Vaaratapahtumat on systemaattisesti ilmoitettava organisaation oman ilmoitusjärjestelmän kautta ja käynnistettävä tarvittavat korjaavat toimet.

Omavalvontasuunnitelmasta kerättävä palautetta ja tiedotettava

Omavalvontasuunnitelmaa tehtäessä ja muutettaessa on otettava huomioon asiakkailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä oman toiminnan arvioinnin pohjalta säännöllisesti kerättävä palaute. Palveluyksikön omavalvontasuunnitelmaa tehtäessä ja muutettaessa on otettava huomioon myös valvontaviranomaisten antama ohjaus ja päätökset.

Sähköinen omavalvontasuunnitelma on julkaistava julkisessa tietoverkossa tai muulla sen julkisuutta edistävällä tavalla.

Omavalvontasuunnitelma on lisäksi oltava nähtävillä palveluyksikössä. Omavalvontasuunnitelmassa kuvatun toiminnan toteutumista on seurattava ja seurannassa havaitut puutteellisuudet on korjattava. Seurannasta on tehtävä selvitys.

Lisäksi seurannan perusteella tehtävät muutokset on julkaistava neljän kuukauden välein julkisessa tietoverkossa tai muulla niiden julkisuutta edistävällä tavalla sekä pidettävä julkisesti nähtävänä palveluyksikössä. Salassa pidettäviä tietoja ei saa julkaista.

Vastuu omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta päivittäisessä toiminnassa on palveluntuottajalla ja vastuuhenkilöllä. Omavalvontaan sisältyvää palvelujen laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista ja palvelujen kehittämistä toteuttaa palveluntuottajan henkilökunta.

Valvira voi antaa tarkempia määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Lähde: Laki sosiaali- terveydenhuollon valvonnasta 741/2023, 9 §, 27 § ja 31 §

Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeus ja velvollisuus.

Palvelunjärjestäjän omavalvonta

Palvelunjärjestäjän on omavalvonnalla varmistettava tehtäviensä hoitaminen lainsäädännön mukaisesti.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelman laatiminen on sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan velvollisuus.

Rikosrekisteriotteen tarkastaminen ja tilaaminen

Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä.