Palveluntuottajan ilmoitusvelvollisuus

Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä palvelunjärjestäjälle ja valvontaviranomaiselle palveluntuottajan omassa tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat.

Lisäksi palveluntuottajan on ilmoitettava palvelunjärjestäjälle ja valvontaviranomaiselle asiakas- ja potilasturvallisuutta vakavasti vaarantaneet tapahtumat, vahingot tai vaaratilanteet sekä muut sellaiset puutteet, joita palveluntuottaja ei ole kyennyt tai ei kykene korjaamaan omavalvonnallisin toimin.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai alihankkijana toimivan henkilön on ilmoitettava viipymättä salassapitosäännösten estämättä palveluyksikön vastuuhenkilölle tai muulle toiminnan valvonnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa:

  • epäkohdan
  • tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa
  • tai muun lainvastaisuuden.

Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta palvelunjärjestäjälle tai palveluntuottajalle. Palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja vastuuhenkilön on ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan taikka muun lainvastaisuuden korjaamiseksi. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava ja ilmoituksen tehnyt henkilö voi ilmoittaa asiasta salassapitosäännösten estämättä valvontaviranomaiselle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa tai muuta lainvastaisuutta ei korjata viivytyksettä.

Valvontaviranomainen voi päättää hallinnollisen ohjauksen, kehotuksen tai määräyksen antamisesta.

Valvontaviranomainen voi velvoittaa palvelunjärjestäjän tai palveluntuottajan noudattamaan edellä mainittua määräystä sakon uhalla tai uhalla, että palvelunjärjestäjän tai palveluntuottajan, sen palveluyksikön tai palveluyksikön osan toiminta taikka toiminnassa käytetyn laitteen tai välineen käyttö keskeytetään.

Jos asiakas- tai potilasturvallisuus sitä edellyttää, valvontaviranomainen voi määrätä palvelunjärjestäjän tai palveluntuottajan tässä laissa tarkoitetun toiminnan välittömästi keskeytettäväksi tai kieltää palvelunjärjestäjän tai palveluntuottajan toiminnassa käytettävän palveluyksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi.

Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa vastatoimia

Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia tehdyn ilmoituksen seurauksena.

Kiellettyinä vastatoimina pidetään:

  • ilmoituksen tehneen henkilön työ- ja virkasuhteen ehtojen heikentämistä
  • palvelussuhteen päättämistä
  • henkilön lomauttamista
  • tai henkilön kohtelemista muutoin epäedullisesti
  • tai häneen kohdistuvia muita kielteisiä seurauksia siksi, että hän on käyttänyt ilmoitusvelvollisuusoikeuttaan

Henkilöä ei saa estää tai yrittää estää tekemästä ilmoitusta.

Palveluntuottajalla on velvollisuus tiedottaa henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta

Palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä palveluyksikön omavalvontasuunnitelmaan.

Lähde: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, 741/2023, 29 §, 30 §, 38 § ja 39 §

Lähde: Mitä seuraa laittomasta sosiaalihuollon ammattitoimen harjoittamisesta, 50 §

Lähde: Valvontalaki uudistuu – laiminlyönnit voivat aiheuttaa seuraamuksia

Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeus ja velvollisuus.

Palvelunjärjestäjän omavalvonta

Palvelunjärjestäjän on omavalvonnalla varmistettava tehtäviensä hoitaminen lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntuottajan omavalvonta

Palveluntuottajan on omavalvonnalla valvottava sekä oman toimintansa että alihankkijan toiminnan laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakasturvallisuutta.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelman laatiminen on sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan velvollisuus.

Rikosrekisteriotteen tarkastaminen ja tilaaminen

Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä.