Mikä on omavalvontaohjelma? 

Omavalvontaohjelman laatiminen on sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan velvollisuus. Sähköisesti laadittavaan omavalvontaohjelmaan on kirjattava palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan vastuulle kuuluvat tehtävät ja palvelut.  

Palveluntuottajan omavalvontaohjelman on katettava kaikki palveluntuottajan palveluyksiköt. Palveluyksiköllä tarkoitetaan sitä hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa palveluja tuotetaan ja joka voi jakaantua useampaan palvelupisteeseen.  

Omavalvontaohjelman sisältö

Omavalvontaohjelmassa on määriteltävä se, miten sosiaalihuollon palvelujen toteutumista, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä palvelujen laatua ja asiakkaiden palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan. Omavalvontaohjelmaan on kirjattava myös menettelytavat havaittujen puutteellisuuksien korjaamiseksi.  

Omavalvontaohjelma on strateginen palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan väline. Omavalvontaohjelmalla on osoitettava ne organisaatiotason johtamiseen ja toimintaan liittyvät menettelytavat, joilla lainsäädännön noudattaminen sekä puutteiden korjaaminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa varmistetaan.  

Omavalvontaohjelman menettelytavoista johdetaan operatiiviset omavalvontasuunnitelmat päivittäisiä toimintoja ohjaamaan. Omavalvontasuunnitelmat ovat näin osa omavalvontaohjelmaa.

Omavalvontaohjelmaan tulee sisällyttää myös palveluyksilöiden lääkehoitosuunnitelmat.

Omavalvontaohjelmasta kerättävä palautetta ja tiedotettava 

Omavalvontaohjelman toteutumista on seurattava asiakkailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Kokemukset ja palaute palvelujärjestelmän toimivuudesta ja asiakasturvallisuuden toteutumisesta on otettava huomioon omavalvontaohjelmaa arvioitaessa ja muutettaessa.  

Palautteen antaminen pitää tehdä helpoksi. Palveluyksiköiden henkilöstöä on koulutettava asiakkaiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä palautteen vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Palveluntuottajan ja palveluyksikön on hyödynnettävä palvelujen käyttäjien palautetta ja kokemuksista saatua tietoa suunnitelmallisesti toiminnan kehittämiseksi. 

Omavalvontaohjelma sekä sen toteutumisen seurannan havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava neljän kuukauden välein julkisessa tietoverkossa. Tiedot voidaan julkaista myös muilla julkisuutta edistävillä tavoilla kuten asiakkaille osoitetuilla tiedotteilla. 

Palveluja on kehitettävä omavalvontaohjelman toteutumisen seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella.  

Seurannassa on otettava huomioon myös asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seurannan havainnot sekä asiakkailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään saatu palaute. Lisäksi palveluyksikön henkilöstön palaute tulee ottaa huomion palveluja kehitettäessä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä omavalvontaohjelman yleisestä sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. 

Lähteet: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta: 741/2023, 26 § ja 31 § 

Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeus ja velvollisuus.

Palvelunjärjestäjän omavalvonta

Palvelunjärjestäjän on omavalvonnalla varmistettava tehtäviensä hoitaminen lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntuottajan omavalvonta

Palveluntuottajan on omavalvonnalla valvottava sekä oman toimintansa että alihankkijan toiminnan laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakasturvallisuutta.

Rikosrekisteriotteen tarkastaminen ja tilaaminen

Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä.