Palvelunjärjestäjän omavalvonta

Palvelunjärjestäjän on omavalvonnalla varmistettava tehtäviensä hoitaminen lainsäädännön mukaisesti. Omavalvonta on palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista. Se on keskeinen osa organisaation johtamisjärjestelmää ja itse järjestämisen sekä tuottamisen tehtävää.

Palvelunjärjestäjän on valvottava toimintaansa niin, että sosiaalihuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät. Prosessien, palveluketjujen ja toimintatapojen on oltava määriteltyjä, laadukkaita, turvallisia, vaikuttavia ja kehittyviä.

Palvelujen toteuttamisen on oltava yhdenvertaista.

Myös henkilöstön riittävyyttä sekä tilojen ja laitteiden turvallisuutta ja soveltuvuutta palvelujen toteuttamisessa on seurattava. Strategialla ja johtamisjärjestelmällä on tuettava asiakasturvallisuutta edistäviä toimintatapojen rakentumista osaksi päivittäisiä toimintoja palveluyksiköissä. Palvelujärjestelmän toimintaa arvioitaessa on teknisen ja laadullisen turvallisuuden ohella selvitettävä myös asiakkaiden kokemuksia palveluista.

Palvelunjärjestäjän ohjaus- ja valvontavelvollisuus

Palvelunjärjestäjän on omavalvonnassaan valvottava omien palvelujensa lisäksi eri palveluntuottajien kanssa tekemiensä sopimusten noudattamista. Keskeistä on erityisesti palvelutuotannon toteutumisen ohjaus ja valvonta sopimuksen koko voimassaolon ajan. Hankittavien palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu on varmistettava. Huomiota on kiinnitettävä myös henkilöstön riittävyyden ja osaamisen arviointiin osana johtamista.

Palvelunjärjestäjän ohjaus- ja valvontavelvollisuus edellyttää sen varmistamista, että omalla tai sopimuksin hankitulla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelujen tuottamisesta. Palvelunjärjestäjän on ohjauksella ja valvonnalla varmistettava asiakasturvallisuuskulttuurin, vaaratapahtumien raportoinnin ja niistä oppimisen sekä riskien hallinnan perusteet palveluntuottajien toiminnassa.

Paremman riskienhallinnantason saavuttamiseksi organisaatioissa tarvitaan koulutusta, osaamista sekä työssä oppimista riskien tunnistamisessa, riskien arvioimisessa, luokittelussa ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Ohjaus- ja valvontavelvollisuuteen liittyen on noudatettava lisäksi hyvinvointialueesta annettua lakia. Hyvinvointialueen on muun muassa varmistettava, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla muulla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta. Hyvinvointialueen on myös ohjattava ja valvottava sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palveluntuotantoa.

Omavalvonnassa ilmenneiden epäkohtien ja puutteiden käsittely

Jos palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenee epäkohtia tai puutteita, on palvelujärjestäjän ohjattava palveluntuottajaa.

Tarvittaessa palveluntuottajalta ja tämän alihankkijalta on pyydettävä selvitystä sekä vaadittava epäkohtien tai puutteiden korjaamista kohtuullisessa määräajassa. Jos kyse on asiakasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista, niin silloin palvelunjärjestäjän on vaadittava niiden välitöntä korjaamista.

Jos palveluntuottaja tai tämän alihankkija ei korjaa epäkohtia tai puutteita palvelunjärjestäjän asettamassa määräajassa, niin silloin palvelunjärjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä palveluntuottajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin palveluista maksettavan korvauksen alentamiseksi tai maksamisesta pidättymiseksi. Palvelunjärjestäjän on myös ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimuksen irtisanomiseksi tai purkamiseksi, jos palveluntuottajan rikkomukset ovat olennaisia tai toistuvia.

Palvelunjärjestäjän on kirjattava nämä edellä mainitut toimenpiteensä asianmukaisesti.

Lähteet: Laki hyvinvointialueista 611/2021, 10 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023, 23–25 §.

Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeus ja velvollisuus.

Palveluntuottajan omavalvonta

Palveluntuottajan on omavalvonnalla valvottava sekä oman toimintansa että alihankkijan toiminnan laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakasturvallisuutta.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelman laatiminen on sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan velvollisuus.

Rikosrekisteriotteen tarkastaminen ja tilaaminen

Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä.