Rikosrekisteriotteen tarkastaminen

Palveluntuottajan velvollisuus tarkistaa työntekijöiden rikosrekisteriote iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluissa sisältyy myös omavalvontaan. Vastaava sääntely on jo voimassa lapsen kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskien (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). 

Palveluntuottajan on selvitettävä iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa työskentelemään aikovien henkilöiden rikostausta, silloin kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, joka kestää yhden vuoden aikana yhteensä vähintään kolme kuukautta ja johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään tai vammaisen henkilön kanssa.

Sääntelyllä halutaan suojella iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvallisuutta.

Rikosrekisteriotteen tilaaminen

Rikosrekisteriotteen tarkistamisvelvollisuus on ennaltaehkäisevä toimi sen varmistamiseksi, ettei iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevillä ole sellaisia aiempia rikoksia, jotka voivat vaarantaa iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden koskemattomuuden tai turvallisuuden.

Oikeus rikosrekisteriotteen tarkistamiseen on myös henkilökohtaisen avun työnantajamallissa työnantajana toimivalle henkilölle eli vammaiselle henkilölle itselleen tai esimerkiksi työnantajana toimivalle alaikäisen vammaisen lapsen huoltajalle.

Hakuilmoituksessa on mainittava, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Rikostaustan selvittämiseksi esitetty rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä.

  • Ote tilataan oikeusrekisterikeskuksesta. Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä.
  • Rikosrekisteriotteen nähtäväksi esittäneen henkilön henkilötietoihin on mahdollista tehdä ainoastaan merkinnät rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen päiväyksestä.
  • Palveluntuottaja tai muu henkilö, joka on valvontalain mukaan saanut rikosrekisteriotteen nähtäväksi, ei saa ottaa siitä jäljennöstä. Rikosrekisteriote on palautettava otteen esittäneelle henkilölle viipymättä.
  • Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tehdessään päätöstä siitä, annetaanko henkilölle tehtäviä iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden kanssa. Vaitiolovelvollisuuteen sisältyy, ettei tietoa saa paljastaa sivulliselle senkään jälkeen, kun henkilö ei enää hoida sitä tehtävää, jossa hän on tiedon saanut.

Vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien osalta oikeus ja velvollisuus rikosrekisteriotteen tarkistamiseen tulee voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti uuden vammaispalvelulain voimaantulon kanssa.

Lähteet:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, 27 §

Sote-valvontalain soveltamisohje

Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeus ja velvollisuus.

Palvelunjärjestäjän omavalvonta

Palvelunjärjestäjän on omavalvonnalla varmistettava tehtäviensä hoitaminen lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntuottajan omavalvonta

Palveluntuottajan on omavalvonnalla valvottava sekä oman toimintansa että alihankkijan toiminnan laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakasturvallisuutta.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelman laatiminen on sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan velvollisuus.