Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi kesällä 2022 kaksivuotinen sopimus, jonka mukaan 2023 on ns. optiovuosi. Työehtosopimus olisi ollut voimassa 30.4.2024 asti, mikäli osapuolet olisivat päässeet palkankorotuksista (korotusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta) sopuun maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Talentia irtisanoi työehtosopimuksen päättymään 30.4.2023.

Toukokuusta 2023 alkaen yksityisen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työtaistelutoimet:

Yksityisen sosiaalipalveualan neuvottelu-uutiset:


Aikaisemmat palkankorotukset

Yleiskorotus: Työntekijöiden 31.8.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotettiin 1.9.2022 lukien 2,0 %.

Palkkataulukoiden alarajakorotukset:

Palkkaryhmien A – F 31.8.2022 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin (eli tänä ajankohtana oleviin taulukkopalkkojen vähimmäispalkkaluokkiin) tehtiin 1.9.2022 seuraava korotus, ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot:

Palkkaryhmä A:

0 v. palveluslisäportaassa 1,1 %
5 v. palveluslisäportaassa 0,7 %
8 v. palveluslisäportaassa 0,4 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä B:

0 v. palveluslisäportaassa 1,6 %
5 v. palveluslisäportaassa 0,9 %
8 v. palveluslisäportaassa 0,5 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä C:

0 v. palveluslisäportaassa 2,1 %
5 v. palveluslisäportaassa 1,8 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,0 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä D:

0 v. palveluslisäportaassa 2,1 %
5 v. palveluslisäportaassa 1,8 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,0 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä E:

0 v. palveluslisäportaassa 2,8 %
5 v. palveluslisäportaassa 2,1 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,2 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä F:

0 v. palveluslisäportaassa 3,2 %
5 v. palveluslisäportaassa 2,5 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,3 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmän A-vähimmäistason alapuolella ollut G12 -luokka poistuu taulukosta palkkasopimuksen 4 § 4. kohdan rakennemuutoksen vuoksi.(Edellä mainitun vähimmäistasokorotuksen kustannusvaikutus koko sopimuksen piirissä on 0,8 %)

Luottamusmieskorvaukset ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2022 lukien 3,5 %, ellei vähimmäistaulukoiden nosto johda korkeampaan korvaukseen. (Vähimmäistaulukoita korotetaan 5 % ja 100 edustetun työntekijän tasosta alkaen 7 %).

Toiselle sopimusvuodelle 1.6.2023 alkaen korvauksia korotetaan myöhemmin neuvoteltavien 2. sopimusvuoden palkankorotusten yhteenlasketulla kustannusvaikutuksella.

Myös sellainen työsuojeluvaltuutettu, joka edustaa 10-19 työntekijää, sai 17 €:n korvauksen 1.9.2022 alkaen. (Tätä aiemmalta ajalta korvaukseen on työehtosopimukseen mukaan oikeus vain, jos edustettavia on vähintään 20.)

Hälytyskorvausten ja kielilisän vähimmäismääriä nostettiin

Myös hälytyskorvausten ja kielilisän vähimmäismääriä nostettiin. (Ks. tarkemmin allekirjoituspöytäkirja)

Edellä mainittujen lisäksi uuteen työehtosopimukseen lisättiin useita täsmennyksiä ja soveltamisohjeita. Työehtosopimuksen tulkinnan helpottamiseksi ja työntekijöiden oikeuksien toteutumiseksi asianmukaisella tavalla lisättiin työehtosopimukseen joitakin parannuksia (mm. palveluslisiin oikeuttava aika) sekä useita mm. työaikaan, tuntikohtaisten lisien vapaaksi vaihtamiseen, vuosiloman antamiseen ja palkan maksamiseen sekä opiskelijan tai muuten kelpoisuutta vailla olevan työntekijän palkan määrään liittyviä tarkennuksia ja soveltamisohjeita.

1.8.2022 voimaan tullut perhevapaita koskeva uudistus on huomioitu ja sen säännökset on huomioitu ja em. ajankohdasta alkaen voimaan myös työehtosopimuksessa.

Uutena kokouksena sovittiin nyt myös työsuojeluvaltuutettuja koskeva sopimus, joka sisältää mm. edustettavien määristä riippuvat ajankäytön tuntimäärät (työajasta vapauttamisen vähimmäismäärät). Myös luottamusmies- ja koulutussopimuksiin sisällytettiin muutamia oikeuksiin liittyviä parannuksia.

Lue sopimusmuutoksista tarkemmin allekirjoituspöytäkirjasta, jossa muutokset ja lisäykset aiempaan ovat vihreällä tekstillä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutisia

Täältä löydät yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutiset kootusti.

Oikeus palkattomaan omaishoitovapaaseen

Omaishoitovapaata on mahdollista käyttää tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas tai tarvitsee kiireellistä apua.

Perhevapaat tasa-arvoisemmiksi

Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden perhevapaat muuttuivat tasa-arvoisemmiksi. Tes-muutokset koskevat perheitä, joiden lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 jälkeen

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.