Miten paikallinen erä jaetaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla?

Osa yksityisen sosiaalipalvelualan tulevista palkankorotuksista on paikallisesti sovittavia eli tulee maksuun niin sanottuna paikallisena eränä.

Neuvottelut paikallisesta erästä käydään joko konsernitasolla, yritystasolla tai työyksikkökohtaisesti. Työnantaja päättää neuvottelutason.

Neuvottelut paikallisesta erästä käydään joko konsernitasolla, yritystasolla tai työyksikkökohtaisesti

Neuvotteluosapuolina ovat työnantajan edustaja ja työntekijöitä edustavat luottamusmiehet. Jos luottamusmiestä ei ole, valitsevat työntekijät keskuudestaan edustajansa.

Paikallinen erä ei koske varhaiskasvatusta, jolle on tulossa vastaavasti ylimääräinen kertaerä 2025.

Mitä jaetaan?

 •  0,7 % työnantajan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta maaliskuulta 2025. 
 • Tässä palkkasummassa otetaan huomioon varsinaiset säännölliset palkat, mutta ei ylitöitä eikä vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä kuten ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorotuksia.
 • Palkalliselta poissaoloajalta kuten vuosi- tai sairaslomalta maksetut palkat otetaan huomioon ilman tuntikohtaisia lisiä. Vastaavasti palkallisella poissaolojaksolla olevien työntekijöiden sijaisten palkkoja ei oteta huomioon. Lomarahoja ei oteta huomioon.  

Ketkä neuvottelevat paikallisesta erästä? 

 • Neuvottelut käydään joko konsernitasolla, yritystasolla tai työyksikkökohtaisesti. Työnantaja päättää neuvottelutason. Neuvotteluosapuolina ovat työnantajan edustaja ja luottamusmies. Ellei luottamusmiestä ole, valitsevat työntekijät keskuudestaan edustajansa.
 • Pienessä työyhteisössä neuvottelut voidaan käydä myös koko henkilöstön kanssa yhteisessä palaverissa ilman erikseen valittuja edustajia. 
 • Neuvottelujen alussa todetaan, ketkä ovat neuvottelijat ja mitä tahoja he edustavat.  

Mistä neuvotellaan ja miten paikallinen erä jaetaan? 

 • Neuvotteluissa tavoitteena on yhteisymmärrys siitä kohdennuksesta, jonka mukaan 0,7 % erä jaetaan.  
 • Tavoitteita ovat alan palkkakilpailukyvyn ylläpitäminen, paikallisten kannustusjärjestelmien kehittäminen, mahdollisten tehtävien uudelleenjärjestelyiden tukeminen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen.
 • Näiden tavoitteiden puitteissa jakoperusteet ovat joko: 1. työn vaativuuteen tai 2. työvoiman saatavuuteen perustuvia. 
 • Jaettaessa erää työn vaativuuden perusteella kohdennetaan palkankorotuksia niihin tehtäviin, joissa palkankorotusta pidetään perusteltuna verrattuna maksettuun palkkatasoon. Perusteita voivat olla esimerkiksi: työn erityinen vaativuus, työn vastuullisuus, työn laaja-alaisuus, edellytetty erityiskoulutus tai kokemus, normaalitehtävien ulkopuoliset erityistehtävät, määritelty toiminnallinen erityisvastuu, työn erityinen vaikuttavuus 
 • Jaettaessa erää työvoiman saatavuuden perusteella kohdennetaan palkankorotuksia niihin tehtäviin, joissa palkankorotusta pidetään perusteltuna verrattuna maksettuun palkkatasoon. Perusteita voivat olla: Työn palkkakilpailukyvyn ylläpitäminen erityisesti niissä ammateissa/tehtävissä tietyllä hyvinvointialueella tai paikkakunnalla tai tietyssä yksikössä, jossa työvoiman saatavuudessa on erityisiä haasteita.  Erä voi siten kohdentua eri suuruisena eri hyvinvointialueilla tai paikkakunnilla tai yksiköissä yrityksen tai konsernin samoihin tai eri tehtäviin.  
 • Mikäli erän kohdentamista tiettyihin tehtäviin tai työntekijöihin ei pidetä perusteltuna, voidaan erä myös jakaa kaikille 0,7 saatavuuslisänä tai jakaa osa erästä kaikille tasasuuruisena ja kohdentaa vain osa erästä.  

Entä jos yhteisymmärrystä paikallisen erä jakamisesta ei saavuteta?

 • Paikalliset neuvottelut tulee käydä siten, että aktiivisesti tavoitellaan yhteisymmärrystä erän kohdennuksesta. Työnantaja ei saa ennen neuvotteluita tehdä päätöstä erän kohdentamisesta. Neuvotteluihin lähdetään osapuolten ehdotusten pohjalta, jotka voivat neuvottelujen lopputuloksena muuttua tai täydentyä. 
 • Jos yhteisymmärrystä erän kohdennuksesta ei kuitenkaan saavuteta neuvotteluosapuolten välillä, päättää erän jakamisesta työnantaja. Tällöin työnantajan edustaja antaa ilman aiheetonta viivytystä työntekijäpuolen neuvottelijoille sellaisen kirjallisen selvityksen, että sen perusteella voi luotettavasti todeta koko 0,7 % erän tulleen jaetuksi ja käytetyt jakoperusteet.  

Milloin paikallisen erän jakamisesta neuvotellaan? 

 • Neuvottelut käydään siten, että palkankorotukset voidaan toteuttaa elokuun 2025 palkanmaksujen yhteydessä. Neuvottelut on käytävä siten, että molemmilla osapuolilla on riittävästi aikaa käydä läpi perustelut esitetyille kohdennuksille tavoitteena yhteisymmärrys kohdennusperiaatteista.  
 • Mikäli paikallisesti niin sovitaan esimerkiksi riittävän neuvotteluajan varmistamiseksi, voidaan paikallisen erän toteuttamisajankohtaa lykätä. Korotukset tulee kuitenkin tällöin maksaa takautuvasti 1.8.2025 alkaen. Tällöin myös takautuvasti korotettavien kiinteiden palkkojen perusteella maksettavia tuntikohtaisia lisiä korotetaan takautuvasti 1.8.2025 alkaen. 
 • Mikäli joku työnantaja ei ole neuvotellut eikä jakanut paikallista erää 1.10.2025 mennessä eikä sopinut paikallisesti toteuttamisajankohdan lykkäyksestä, niin 0,7 % erä tulee jakaa kaikille työntekijöille 0,7 % suuruisena yleiskorotuksena takautuvasti 1.8.2025 lukien.  

Korotusten maksutapa?

 • Palkankorotukset maksetaan joko työn vaativuuteen tai työvoiman saatavuuteen perustuvana toistaiseksi voimassa olevana lisänä 1.8.2025 alkaen.  
 • TES:n palkkasopimuksen siirtymäsääntöjen periaatteiden mukaisesti työn vaativuuteen perustuva lisä säilyy voimassa myös työntekijän saavuttaessa uuden palveluslisäportaan ja tilanteissa, joissa taulukkopalkat nousevat yleiskorotusta enemmän. 
 • Tämän paikallisen erän kautta sovittu, säilyväksi tarkoitettu saatavuuslisä säilyy voimassa myös työntekijän saavuttaessa uuden palveluslisäportaan ja tilanteissa, joissa taulukkopalkat nousevat yleiskorotusta enemmän. 
 • TES:n normaalin yleiskorotuksen yhteydessä työn vaativuuteen tai työvoiman saatavuuteen perustuva lisä korottuu kuten muukin työntekijän säännöllinen ansio. Lisä on osa työntekijän kiinteätä kuukausiansiota, joten se otetaan huomioon tuntikohtaisia lisiä (ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- lisä- ja ylityökorvaukset) laskettaessa. 
 • Vaihtoehtoisesti työn vaativuuteen tai työvoiman saatavuuteen perustuva korotus voidaan maksaa soveltamalla työtekijälle aiempaa korkeampaa G-palkkaluokkaa.  

Millaisia ovat hyvät käytännöt paikallisen erän jaossa? 

 • Hyvä keino yhteisymmärryksen löytämiseen on se, että ensin neuvotteluosapuolet miettivät yhdessä, mitkä ovat niitä tehtäväkohtaisen vaativuuslisän tai saatavuuslisän perusteita, joiden perusteella kohdennus suoritetaan. Kun näistä saavutetaan yhteinen näkemys, niin yleensä myös lopullinen kohdentuminen tiettyihin tehtäviin onnistuu yhteisymmärryksessä ja käytettäessä työnantaja pystyy kohdentamaan sovitun osuuden sovituilla perusteilla.  
 • Työnantaja antaa henkilöstön edustajille neuvottelua varten tarvittavat tiedot. Tarvittavina ennakkotietoina neuvotteluiden alkaessa tarkoitetaan palkkasumman suuruutta ja henkilöstön lukumäärää. 
 • Koko henkilöstölle informoidaan kenenkään työntekijän henkilökohtaista palkkasalaisuutta vaarantamatta ne perusteet, joiden perusteella erä on jaettu. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutiset

Täältä löydät yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutiset kootusti.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen ikiomaan ammattijärjestöön, liity nyt!