Palkaton omaishoitovapaa

Yksityinen sosiaalipalveluala sai uuden työehtosopimuksen 30.6.2022. Uuden sopimuksen myötä työntekijän on mahdollista saada vuosittain viisi päivää palkatonta vapaata lähiomaisen hoitamiseksi. Oikeus omaishoitovapaaseen on tullut voimaan 1.8.2022 alkaen.

Kyseessä on perhe- ja työelämän yhteensovittamista tukeva parannus työehtoihin.

Omaishoitovapaata on mahdollista käyttää tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas tai tarvitsee kiireellistä apua. Vapaata on mahdollista käyttää esimerkiksi omaisen saattamiseen lääkärikäynnille.

Uudistuksen taustalla on osaltaan EU:n viime kesänä hyväksymä työelämän tasapainodirektiivi, joka painottaa muun muassa hoivan tarpeen kasvavan väestön ikääntyessä. Direktiivin myötä jäsenvaltioiden tulisi ottaa huomioon lisääntyvä hoivatarve kansallisessa päätöksenteossaan.

Koska omaishoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle?

  • Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle omaishoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Täsmällistä määräaikaa ei ole asetettu. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta.

Onko työnantajan mahdollista kieltäytyä antamasta vapaata?

  • Työntekijällä on oikeus saada omaishoitovapaana kalenterivuoden aikana enintään viisi työpäivää. Perusteena on tällöin henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoaminen omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, jos omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea. Jos nämä perusteet täyttyvät, työnantaja ei voi kieltäytyä antamasta vapaata, koska se on työntekijän oikeus.

Keskeytyykö vuosiloman ansainta omaishoitovapaan ajalta?

  • Omaishoitovapaa on palkaton, mutta se rinnastetaan työssäoloon. Vuosiloman ansainta ei sen ajalta keskeydy.

Oikeus erityisraskaus-, raskaus- ja vanhempainvapaaseen

Perhevapaauudistuksen piirissä oleviin työntekijöihin noudatetaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla 1.8.2022 alkaen seuraavaa:

  • Työntekijän oikeus erityisraskaus-, raskaus- ja vanhempainvapaaseen, hoitovapaaseen ja omaishoitovapaaseen määräytyvät työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.
  • Työntekijälle, jolla on oikeus raskausrahaan sairausvakuutuslain mukaan, maksetaan palkka raskausvapaan alusta lukien 40 arkipäivältä työsuhteen kestäessä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään kolme kuukautta ennen laskettua synnytyksen aikaa.
  • Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain mukaan vanhempainrahaan, maksetaan palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä työsuhteen kestäessä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään kolme kuukautta ennen vanhempainvapaan alkua.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.