Luottamusmiehen valinta yksityisellä sektorilla

Ohjeet yksityissektorin luottamusmiesvaaleihin

Luottamusmiesjärjestelmä

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan työpaikalla. Sillä pyritään ratkaisemaan työnantajan ja työntekijöiden välille sopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta syntyvät erimielisyyden tarkoituksenmukaisella tavalla. Luottamusmies valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja työpaikalla. Luottamusmiestä ei saa tämän tehtävän vuoksi painostaa taa erottaa.

Luottamusmiehen tehtävät
Luottamusmiehen pääasiallisimpia tehtäviä ovat auttaa jäseniä työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja pitää huolta, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädännön määräyksiä. Luottamusmies neuvottelee paikallisista sopimuksista, tekee yhteistyötä muiden henkilöstön edustajien kanssa ja on ammattijärjestönsä edustaja työpaikalla.

Kuka voi asettua luottamusmiesehdokkaaksi
Luottamusmiesehdokas on Talentian varsinainen jäsen, joka työskentelee ao. työehtosopimuksen soveltamisalalla, ja joka on perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.

Varaluottamusmies
Luottamusmiesvaalissa valitaan myös varaluottamusmies. Varaluottamusmies hoitaa luottamusmiehen tehtäviä tämän ollessa tilapäisesti hoitamaan tehtäväänsä, esim. perhevapaiden ja vuosilomien aikana. Tilapäisestä tehtävän hoitamisesta on ilmoitettava työnantajalle ja Talentiaan. Varaluottamusmiehen toimiessa luottamusmiehen sijaisena hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella luottamusmiehellä.

Luottamusmiehen toimikausi
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä toimikaudesta, vaan luottamusmies valitaan toistaiseksi.

Luottamusmiehen valitseminen

Vaalien järjestäminen
Vaalin järjestämisestä vastaa luottamusmies tai varaluottamusmies. Mikäli luottamusmiestä ei ole, kuka tahansa Talentian jäsen voi tehdä aloitteen luottamusmiehen valitsemiseksi.

Vaaleista ilmoittaminen
Vaaliajoista ja –paikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalien järjestämistä. Vaaleista ilmoitetaan 14 vuorokautta ennen vaalia kaikille työpaikan Talentian varsinaisille jäsenille, joko postitse, sähköpostilla, seinäilmoituksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Äänioikeus
Kaikille luottamusmiehen toimialueella työskenteleville varsinaisille Talentian jäsenille on varattava tilaisuus osallistua luottamusmiesvaaleihin. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat Talentian varsinaiset jäsenet, joilla vaaliajankohtana on voimassa oleva työsuhde työnantajaan.

Ehdokasasettelu
Luottamusmies tai varaluottamusmies ottaa yhteyttä edustamiinsa talentialaisiin jäseniin sähköpostilla, postitse tai muulla luotettavalla tavalla ja pyytää ilmoittautumaan luottamusmies- ja/tai varaluottamusmiesehdokkaaksi 14 vuorokauden sisällä.

Kuinka vaalit järjestetään
Mikäli ehdokkaita on yksi, niin hänet valitaan ns sopuvaalilla luottamusmieheksi. Jos ehdokkaita on useampia, niin järjestetään vaalit. Vaaleja ja äänten laskentaa varten perustetaan kahden (2) jäsenen toimikunta. Valintatilaisuus voidaan järjestää työpaikalla tai sen ulkopuolella. Työpaikalla pidettävästä vaalitilaisuudesta on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalintoimittamista. Vaali voidaan järjestää työajalla, mutta se ei saa häiritä työntekoa. Jos valintatilaisuus järjestetään työpaikan ulkopuolella, siitä ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle. Mikäli on kyseessä yksi toimipiste/yksittäinen työpaikka: sovitaan vaaliaika ja -paikka, minne järjestetään vaaliuurna, varataan lukittu tila uurnalle. Suurissa ja alueellisesti hajautetussa yrityksessä voidaan vaalit järjestää esim. työsähköpostin tai työpuhelimen välityksellä. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen vaalit pyritään järjestämään samanaikaisesti.

Ääntenlaskenta
Ääntenlaskenta suoritetaan vaalitoimikunnan kokouksessa. Vaalitoimikunta laskee äänestysliput ja äänten jakautumisen ehdokkaiden kesken. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. Vaalitoimikunta vahvistaa vaalin tuloksen ja tekee kokouksen pöytäkirjan. Vaalipöytäkirjaan merkitään ehdokkaiden saamat äänimäärät, tyhjät ja hylätyt äänet, ääntenlaskennan tulos ja valituksi tullut luottamusmies ja varaluottamusmies.

Luottamusmiesvalinnasta ilmoittaminen
Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnasta ilmoitetaan työpaikan ilmoitustaululla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla Talentian jäsenille. Työnantajan edustajalle ja Talentiaan ilmoitetaan välittömästi kirjallisesti; postitse tai sähköpostilla.

Jaa sivu