Sinustako luottamusmies yksityiselle sosiaalipalvelualalle?

Olisitko sinä kiinnostunut luottamusmiehen tehtävästä? Puuttuuko yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikaltanne luottamusmies? Luottamusmiehenä pääset kehittämään työelämää ja toisaalta omaa osaamistasi.

Luottamusmiehet ovat työelämän vaikuttajia, jotka tekevät töitä sen eteen, että asiat luistavat työpaikalla.

Tarvittavan tiedon ja osaamisen luottamusmiehen tehtävään saat Talentian koulutuksissa.

Luottamusmiehen toimikausi

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä toimikaudesta, vaan luottamusmies valitaan toistaiseksi, mikäli työnantajakohtaisesti ei ole määritetty toimikautta.

Uudet yksityisen sosiaalipalvelualan luottamusmiehet valitaan lähtökohtaisesti, kun edelliset eivät jatka enää tehtävässään tai luottamusmiestä ei ole aiemmin valittu.

Kuka voi asettua luottamusmiesehdokkaaksi?

Luottamusmiesehdokkaaksi voi asettua, kun on Talentian varsinainen jäsen ja työskentelee yksityisellä sektorilla. Ehdokkaalle on eduksi, että hän on perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.

Varaluottamusmies

Luottamusmiesvaalissa valitaan myös varaluottamusmies. Varaluottamusmies hoitaa luottamusmiehen tehtäviä tämän ollessa tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä, kuten perhevapaiden ja vuosilomien aikana.

Tilapäisestä tehtävän hoitamisesta on ilmoitettava työnantajalle ja Talentiaan. Varaluottamusmiehen toimiessa luottamusmiehen sijaisena hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella luottamusmiehellä.

Luottamusmiesvaalien järjestäminen yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Yksityisen sosiaalipalvelualan vaalin järjestämisestä vastaa luottamusmies tai varaluottamusmies. Mikäli luottamusmiestä ei ole, kuka tahansa Talentian jäsen voi tehdä aloitteen luottamusmiehen valitsemiseksi.

Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelu alkaa, kun luottamusmies tai varaluottamusmies ottaa yhteyttä edustamiinsa talentialaisiin jäseniin sähköpostilla, postitse tai muulla luotettavalla tavalla ja pyytää kaikkia halukkaita ilmoittautumaan luottamusmies- ja/tai varaluottamusmiesehdokkaaksi 14 vuorokauden sisällä.

Vaaleista ilmoittaminen

Vaaliajoista ja -paikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalien järjestämistä. Vaaleista ilmoitetaan kaikille Talentian varsinaisille jäsenille työpaikalla 14 vuorokautta ennen vaaleja. Ilmoitus annetaan joko postitse, sähköpostilla, ilmoitustaulun julisteena tai muulla luotettavalla tavalla.

Vaalitoimikunnan kokoonpano ja tehtävät

Vaaleja ja äänten laskentaa varten perustetaan kahden (2) jäsenen toimikunta. Vaalitoimikunta:

  • järjestää äänestyksen
  • laskee äänet
  • vahvistaa äänestystuloksen.

Kuinka vaalit järjestetään?

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen vaalit pyritään järjestämään samanaikaisesti.

Mikäli ehdokkaita on yksi, niin hänet valitaan ns. sopuvaalilla luottamusmieheksi. Jos ehdokkaita on useampia, niin järjestetään vaalit joko työpaikalla tai sen ulkopuolella.

Työpaikalla pidettävästä vaalitilaisuudesta on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Vaali voidaan järjestää työajalla, mutta se ei saa häiritä työntekoa. Jos valintatilaisuus järjestetään työpaikan ulkopuolella, siitä ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.

Mikäli luottamusmies valitaan yhteen toimipisteeseen tai yksittäiseen työpaikkaan:

  • sovitaan vaaliaika ja -paikka,
  • minne järjestetään vaaliuurna ja
  • varataan lukittu tila uurnalle.

Suurissa ja alueellisesti hajautetuissa yrityksissä voidaan vaalit järjestää esim. työsähköpostin tai työpuhelimen välityksellä.

Kaikki luottamusmiehen toimialueella työskentelevät varsinaiset Talentian jäsenet ovat äänioikeutettuja.

Äänestäminen yksityisen sosiaalipalvelualan luottamusmiesvaaleissa

Ketkä voivat äänestää luottamusmiesvaaleissa?

Kaikilla luottamusmiehen toimialueella työskentelevillä varsinaisilla Talentian jäsenillä tulee olla tilaisuus osallistua luottamusmiesvaaleihin. Olet äänioikeutettu luottamusmiesvaaleissa, kun olet:

  • Talentian varsinainen jäsen ja
  • vaaliajankohtana sinulla on voimassa oleva työsuhde työnantajaan.

Miten äänestetään?

Vaaleista ilmoitetaan kaikille Talentian varsinaisille jäsenille työpaikalla 14 vuorokautta ennen vaaleja. Ilmoitus tulee joko postitse, sähköpostilla, ilmoitustaulun julisteena tai muulla luotettavalla tavalla.

Vaalitoimikunta kertoo, miten äänestys suoritetaan: jättämällä äänestyslipuke vaaliuurnaan, sähköpostilla tai postitse.

Mistä löytyy tieto luottamusmiesvaaleista?

Vaaleista ilmoitetaan kaikille Talentian varsinaisille jäsenille työpaikalla 14 vuorokautta ennen vaaleja. Ilmoitus annetaan joko postitse, sähköpostilla, ilmoitustaulun julisteena tai muulla luotettavalla tavalla.

Ääntenlasku

Ääntenlaskenta suoritetaan vaalitoimikunnan kokouksessa. Vaalitoimikunta laskee äänestysliput ja äänten jakautumisen ehdokkaiden kesken. Jos äänet menevät tasan, vaalin ratkaisee arpa.

Vaalitoimikunta vahvistaa vaalin tuloksen ja tekee kokouksen pöytäkirjan. Vaalipöytäkirjaan merkitään ehdokkaiden saamat äänimäärät, tyhjät ja hylätyt äänet, ääntenlaskennan tulos ja valituksi tullut luottamusmies ja varaluottamusmies.

Konsernikohtainen pääluottamusmies valitaan luottamusmiesten keskuudesta tai muulla Talentian osoittamalla tavalla. Mikäli luottamusmiehiä on valittu vain yksi, hän toimii pääluottamusmiehenä, kunnes luottamusmiehiä on valittu lisää.

Tulosten julkistaminen

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnasta ilmoitetaan viipymättä työpaikan ilmoitustaululla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla Talentian jäsenille. Lisäksi tulos ilmoitetaan työnantajan edustajalle kirjallisesti.

Valinnasta ilmoittaminen Talentiaan

Luottamusmies ja varaluottamusmies ilmoittavat henkilökohtaisesti valinnastaan viipymättä Talentiaan vastaamalla luottamusmiesilmoitukseen:

Yksityisen sosiaalipalvelualan luottamusmiesilmoitus

Nimi(Pakollinen)
Toimin työpaikallani
Yhteystietoni saa julkaista Talentian verkkosivuilla(Pakollinen)
Antamalla julkaisuluvan, yhteystietosi lisätään Talentian kotisivulle luottamusmiesten yhteystietolistaan (vaatii kirjautumisen).

Etsin luottamusmiestä

Pulmatilanteissa nopein apu on useimmiten oman työpaikan luottamusmies

Usein kysyttyä luottamusmiehen tehtävästä

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen