Sosiaalihuollon johtamisen rakennuspalikat

Sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ei sovellu sosiaalihuollon johtamiseen.

Sosiaalihuollon johtamisella vaikutetaan

  • työn organisointiin
  • palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen
  • toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen
  • henkilöstön hyvinvointiin ja työniloon
  • työyhteisön luottamukseen

Sosiaalihuollon rakennuspalikat ovat:

A. Palveluiden laatu

Johtamisella on suuri merkitys siihen, miten sosiaalipalveluilla voidaan vaikuttaa heikossa asemassa olevan asiakkaan elämäntilanteeseen. Jos johdossa ei ole ymmärrystä sosiaalipalveluiden perustehtävästä, työntekijä ei pysty työskentelemään perustehtävänsä mukaisesti.

Johtajan on tunnettava sosiaalihuollon asiakkaiden kirjo, jotta hän voi päättää esimerkiksi resurssien kohdentamisesta.

Johtajan on tiedettävä, millaista osaamista työntekijöillä on oltava, jotta hän pystyy kehittämään palveluita.

B. Asiakasturvallisuus

Johtamisella on suuri merkitys siihen, miten asiakasturvallisuus toteutuu palveluissa. Asiakasturvallisuus on sitä, että palvelut järjestetään ja toteutetaan siten, että asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus toteutuu. Asiakasturvallisuuden toteutumisen edellytys on, että esille tulevat epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta kriittiset työvaiheet ja riskit kyetään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti, mikä vaatii, että johdossa on laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Asiakasturvallisuus on lakiin kirjattu asiakkaan oikeus ja johtajan on tunnettava sosiaalihuollon lainsäädäntö ja sosiaalihuollon eettiset periaatteet, jotta asiakkaan oikeudet toteutuvat.

C. Henkilöstön hyvinvointi

Johtamisella on suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja työniloon. Johtaja ymmärtää, millaista sosiaalialan ammattilaisen työ on käytännössä. Johtajan on hallittava sosiaalihuollon työntekijöiden ohjaus, perehdytys ja valvonta.

Työn sisällön tunteva johtaja pystyy tukemaan työntekijöitä heidän työssään ja luomaan turvalliset työnteon ja -kehittämisen puitteet.

Asiantunteva johtaja lisää työhyvinvointia ja työntekijöiden kokemaa arvostusta heidän työstään. Työntekijän ammatillisten menettelytapojen on oltava eettisesti kestäviä. Johdon tehtävänä on kohdentaa resurssit oikein ja varmistaa työntekijöiden mahdollisuudet toimia asiakkaan parhaaksi. Johdon merkitys laadukkaan työkulttuurin luomisessa on keskeinen.

Mitä johtaminen on?

Johtaminen sijaitsee ihmisten välisissä suhteissa. Johtaminen ei ole henkilön ominaisuus, vaan työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksen tulos.

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Työnjako sosiaalialalla
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet