Johtamisella lisää työhyvinvointia ja asiakasturvallisuutta

Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Tavoitteellinen johtaminen toimii työhyvinvoinnin ja työnilon tukena. Tätä ajatusta tukee myös Talentian selvitys sosiaalityön houkuttelevuudesta vuodelta 2017.

Selvityksen mukaan sosiaalityön työpaikan valintaan ja vaihtoon vaikuttavat tekijät liittyvät mm. työn sisältöön, työolosuhteisiin ja organisaatioon. Siis siihen, mitä esimieheltä ja organisaatiolta odotetaan ja itse työltä toivotaan.

Asiantunteva johtaminen sisältää sosiaalialan osaamista ja ymmärtämistä. Vastaajien mukaan se lisää työntekijöiden ja heidän tekemän työn arvostusta ja sitä kautta myös työhyvinvointia. Myös työnantajan ja organisaation maineella on merkitystä työpaikan houkuttelevuuteen.

Valmisteilla olevissa tai jo toimivissa sosiaali- ja terveydenhuollon uusissa palvelurakenteissa, kuten vapaaehtoisissa kuntayhtymissä tai tulevissa sote-maakunnissa, integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto yhteiseen organisaatioon. Muutoksen johtaminen ja uusien käytäntöjen omaksuminen vaatii panostuksia organisaation.

Keskiössä johtamisen laatu

Sosiaalihuoltolaissa ja erityislainsäädännössä määritellään sosiaalihuollon toteuttamisen keskeisiä periaatteita. Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Laadukkaan ja asianmukaisen sosiaalihuollon järjestämisessä on kyse riittävistä toimintaedellytyksistä, toimintaa ohjaavasta kulttuurista ja asenteista. Keskeisiä sosiaalihuollon laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi asiantunteva ja riittävä sosiaalihuollon henkilöstö, johtaminen sekä käytettävissä olevat toimitilat ja välineet

Maakunnan johtoon ja asiantuntijatehtäviin tarvitaan tasapuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista. Vaativaa ja vastuullista työtä tekevien asiantuntijoiden johtamisessa korostuu lisäksi ammatillisen johtamisen tarve. Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaki määrittelevät edellytykset hallinnolliselle ja ammatilliselle johtamiselle.

Tulevien maakuntien, kuntayhtymien tai jo toiminnassa olevien kuntayhtymien johdon tukena on palveluita johtava virkamiehistö. Se vastaa palveluiden järjestämistehtäviin liittyvistä suunnittelu-, ohjaus-, johtamis-, koordinaatio- ja valvontatehtävistä. Tehtäviin kuuluvat myös valmistelut mm. palveluiden tuottamistavoista, resursseista, palvelutuottajille asetetuista ehdoista ja laatuvaatimuksista ja palvelutuottajien hyväksymisestä.

Sosiaalipalvelut ovat palveluita ja toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja muu asiakastyöhön osallistuva henkilöstö edistävät ja ylläpitävät yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Sosiaalihuollon johtamisella vaikutetaan laajasti palveluiden laatuun, asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Näin kallisarvoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ei voi jättää huonon johtamisen varaan.

Onko organisaatiossasi johtamisen rakennuspalikat kohdallaan?

>> Lue lisää sosiaalihuollon johtamisesta

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija