Sosiaalityöntekijän tutkinto

Sosiaalityöntekijän tutkinto on yliopistossa suoritettu ylempi, sosiaalityön pääaineopinnot sisältävä korkeakoulututkinto (yhteiskuntatieteiden maisteri YTM, valtiotieteiden maisteri VTM).

Sosiaalityöntekijä on laillistettu ammattihenkilö. Oikeuden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä saa suorittamalla maisteritutkinnon sosiaalityö pääaineena tai sisällyttämällä tutkintoon pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Ammatinharjoittamisoikeutta haetaan Valviralta.

Millaisia ovat sosiaalityöntekijän tehtävät?

Sosiaalityöntekijän tehvtävät ovat monipuolisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet sosiaalityöntekijät työskentelevät sosiaalityön asiantuntijatehtävissä sekä hallinto-, suunnittelu-, kehittämis- ja projektitehtävissä. Sosiaalityöntekijän työ sisältää muun muassa palvelutarpeen arviointia ja tuen tarpeisiin vastaavien palveluiden järjestämistä.

Sosiaalityöntekijän työnkuvassa painottuu sosiaalisia ongelmia ehkäisevä, vähentävä tai poistava asiantuntijatyö, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla.

Sosiaalityön perustana ovat ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

Sosiaalityöntekijän työlle on ominaista suuri vastuu yksilöä koskevassa ja taloudellisesti merkittävien päätösten teossa ja yhteistoiminta useiden eri ammattiryhmien kassa.

Sosiaalityöntekijöiden yleisimpiä työpaikkoja ovat:

 •  sosiaalitoimistot
 • terveyskeskukset ja sairaalat
 • mielenterveystoimistot
 • kasvatus- ja perheneuvolat
 • päihdehuollon yksiköt
 • vanhustyön yksiköt
 • koulut ja oppilaitokset
 • järjestöt
 • yksityiset sosiaalialan palveluyritykset

Sosiaalityöntekijöiden yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat:

 • sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä
 • vastaava koulukuraattori/koulukuraattori
 • sosiaaliterapeutti ja johtava sosiaaliterapeutti
 • sosiaaliasiamies
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • vanhustyön johtaja
 • yksikön johtaja
 • osastopäällikkö
 • sosiaalijohtaja
 • projektityöntekijä ja projektijohtaja

Mikä on sosiaalityöntekijän palkka?

Talentian palkkasuositus ns. perustehtävissä toimivalle laillistetulle sosiaalityöntekijälle on 4100 € / kk ja vaativissa tehtävissä toimivalle 4300 € / kk. Erittäin vaativissa tehtävissä toimivalle palkkasuositus on 4600 € / kk (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena, myös erikoissosiaalityöntekijä)

Talentian palkkasuositus vastaavan sosiaalityöntekijän palkaksi ns. perustehtävissä on 4100 € / kk ja vaativissa tehtävissä 4300 € / kk. Erittäin vaativien tehtävien osalta palkkasuositus on 4600 € / kk (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena, myös erikoissosiaalityöntekijä)

Esihenkilöasemassa olevan johtavan tai vastaavan sosiaalityöntekijän tai johtavan kuraattorin palkkasuositus on 5000 € / kk.

Talentian palkkasuositukset tehdään käytännössä esiintyvien ”markkinahintojen” mukaan, joten suosituksen mukainen palkka on täysin mahdollista myös saada.

Lue lisää palkkauksesta:

>> Talentian palkkasuositukset

>> Vinkkejä ja suosituksia palkan parantamiseen

>> Tutustu Keskusjärjestö Akavan palkkiosuosituksiin

Miksi sosiaalityöntekijän kannattaa liittyä Talentiaan?

Talentia on Suomen ainoa ammattijärjestö, joka keskittää kaikki voimavaransa juuri sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvontaan. Talentia ajaa sosiaalityöntekijöiden palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa sosiaalityöntekijöiden asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä. Jos olet suorittanut sosiaalityöntekijän tutkinnon, Talentia on juuri sinulle oikea ammattijärjestö – liity kasvavaan joukkoomme.

Sosiaalityöntekijä, oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Työnjako sosiaalialalla
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet