Talentialaisten yleisimmät ammatit ja tutkinnot

 • Sosiaalityöntekijä > Yliopistossa suoritettu ylempi, sosiaalityön pääaineopinnot sisältävä korkeakoulututkinto (yhteiskuntatieteiden maisteri YTM, valtiotieteiden maisteri VTM)
 • Sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja > Ammattikorkeakoulussa suoritettu sosiaalialan AMK-tutkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK ja kuntoutuksen ohjaaja AMK)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja > Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden on aikaisemmin saanut suorittamalla sosionomi (AMK) -tutkinnon, johon sisältyy vähintään 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Jatkotutkinnot ja erikoistumiskoulutukset

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK). Lue lisää.
 • Yliopistollinen lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat perustutkinnon suorittaneille myös erikoistumiskoulutuksia. Tutustu tarjontaan korkeakoulujen omilla verkkosivuilla.

Lisätietoja sosiaalialan korkeakouluopinnoista

 • Yliopisto-opinnoista saat tietoa sosiaalityön koulutusta järjestävistä yliopistoista ja valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin sivuilta: www.sosnet.fi.
 • Ammattikorkeakouluopinnoista saat tietoa ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen sivustolta.
 • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumisesta saat lisätietoa osoitteesta: opintopolku.fi
 • Lue myös sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumisesta, palkkauksesta ja työstä Töissä.fi -sivustolta

Sosiaalialan työ

Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on:

 • ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä
 • palvelujen tuottamista
 • ongelmien ennaltaehkäisemistä
 • ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä
 • arviointia ja seurantaa
 • päätöksentekoa
 • heikommassa asemassa olevien asioiden ajamista

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa:

 • sosiaalitoimistoissa
 • vanhustyössä
 • lastenkodeissa
 • varhaiskasvatuksessa
 • kouluissa
 • terveydenhuollossa
 • kehitysvammaisten palvelulaitoksissa
 • perheneuvoloissa
 • päihdehuollossa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • projekti- ja järjestötehtävissä

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät sekä julkisella sektorilla viranhaltijoina että yksityisellä sektorilla ja järjestöissä toimihenkilöinä. Työ eri organisaatioissa painottuu eri tavoin, mutta yhteistä alan korkeakoulutetuille on asioiden ja ilmiöiden tarkasteleminen sosiaalisen näkökulman ja viitekehyksen kautta, yhteiskuntatieteellinen tietoperusta sekä työn ammattieettinen arvopohja.

Yhä useampi työllistää itsensä myös yrittäjänä.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on vaativaa ja vastuullista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jota säätelevät monet lait ja asetukset, ohjeet ja suositukset. Työn yhteiskunnallinen asema velvoitteineen ja kunkin organisaation työn tavoitteet määrittelevät työn erityiset vaativuustekijät. Laaja-alaista osaamista vaativan työn vaikutukset koskettavat syvästi yksittäisen ihmisen elämää ja elämisen ehtoja.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Talentialaisten tavallisimmat ammattinimikkeet