Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2016) myötä sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja ja geronomi ovat laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja. Sosiaalialan ammattihenkilöiltä edellytetään alan koulutusta sekä oman osaamisen päivittämistä ja sen jatkuvaa kehittämistä.

Valvira myöntää sosiaalihuollon ammattioikeuksia hakemusten perusteella Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Laillistetut ammattihenkilöt merkitään Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Laillistusta haetaan vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen, eikä sosiaalialan opiskelijoita merkitä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteriin.

Sosiaalityöntekijän, sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan ammatissa voi toimia tilapäisesti myös muu kuin laillistettu ammattihenkilö. Tällöin henkilön on oltava kyseiseen ammattiin opiskeleva ja täytettävä laissa säädetyt tarkemmat edellytykset.

Opiskelijalle ja pian valmistuvalle

Mitä pitää ottaa huomioon jos käyt opintojen ohella työssä? Mitä pitää muistaa kun valmistut ja siirryt kokonaan työelämään? Mitä hyötyä on Talentian jäsenyydestä opiskeluaikana?