Talentian blogikirjoituksia

Hae

Kirjoittaja

Alpo Heikkinen

Millä keinoilla Helsingin kaupunki houkuttelee töihin?

Hesarin kaupunkitoimitus kirjoitti 12.10 Helsingin lastensuojelun tilanteesta otsikolla ”Itä tyhjeni lastensuojelun työntekijöistä”. Kaupungin lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa on krooninen työntekijävaje. Nyt perhe- ja sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöitä haetaan talkoisiin tekemään palvelutarpeen arviointeja lisä- ja ylitöinä, jotta lain edellyttämissä määräajoissa pysytään. Helsingin kaupungilla on ollut mahdollisuus ratkaista lastensuojelun ja muidenkin sosiaalityön sektoreiden henkilöstöpulan ongelmia korjaamalla sosiaalityöntekijöiden sekä sosiaaliohjaajina toimivien …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Kasvatus- ja perheneuvonnan tuki turvataan perhekeskuksissa

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jota toteutetaan monialaisesti. Talentia oli vahvasti mukana sosiaalihuoltolain valmistelussa ja piti huolen siitä, että kasvatus- ja perheneuvonnassa sosiaalityön rooli määriteltiin tasavertaiseksi psykologian ja lääketieteen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisen ydintiimin muodostavat laillistetut sosiaalityöntekijät ja psykologit sekä lasten- ja nuorisopsykiatrit. Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan syventävää koulutusta arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan, …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen

Paljon onnea Koulukuraattorit ry:lle sen täyttäessä 45 vuotta!   Talentian toiminnan perusta ovat meidän yhteiset arvomme. Arvoista ensimmäinen on jäsenen etu. Talentian tehtävänä on edistää sosiaalialan korkeakoulutettujen asemaa yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuksessa. Meidän on tunnettava jäsentemme tarpeet, ennakoitava niiden kehittymistä ja toimittava yhteistyössä jäsenten sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.  Koulukuraattorit-yhdistys on toteuttanut tätä tehtävää esimerkillisesti olemalla aktiivisia vaikuttajia, kuuntelemalla jäseniään ja toimimalla menestyksellisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa.  Toinen Talentian toiminnan peruskivi on sosiaalialan osaaminen. Talentia ajaa jäsentensä osaamisen …

Lue lisää
Tuomas Hyytinen

Epäpätevyysalennukset paljastuivat jäsenten aktiivisuuden vuoksi

Kunnissa ja kuntayhtymissä on maksettu virheellisesti liian matalaa tehtäväkohtaista palkkaa useiden vuosien ajan. Tämä on ollut iso uutinen ja se on koskettanut laajasti Talentian jäseniä. Kyseessä on ollut ns. epäpätevyysalennuksen virheellinen soveltaminen. Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi totesi Ylen haastattelussa 20.8.2018 olevansa hämmästynyt kuullessaan asiasta eikä heillä paljon tällaisia virheitä tapahdu.  Vuoden 2012 KVTES-sopimusmuutoksen myötä …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Tasa-arvoa budjettiriiheen

Sote-uudistuksen odottaminen ja viivästyminen on lykännyt kuntien sosiaalipalveluiden uudistamista. Budjetin valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa peruspalvelujen valtionosuutta 216 118 000 euroa.  Tämä johtaa siihen, että kunnilla ei edelleenkään ole halua panostaa sosiaalipalveluihinsa tai kehittää toimintaa. Kuntien valtionosuuden leikkaus näkyy myös sote-uudistuksen valmistelun aikana perustettujen maakunnan kokoisten sote-kuntayhtymien talouden kiristymisenä. Kuitenkin hallitusohjelma lupaa lastensuojeluun …

Lue lisää
Marjo Katajisto

Työ varhaiskasvatuksen puolesta jatkuu

Talentia jatkaa tänä syksynä vaikuttamistyötä varhaiskasvatuksen puolesta. Teemme tiivistä yhteistyötyä muun muassa kuntien kanssa sosionomien aseman turvaamiseksi ja ongelmien välttämiseksi. Tavoitteemme on varhaiskasvatuslain muuttaminen siten, että sosionomien asema vahvistuu.  Seuraavassa ajatuksia, joiden pohjalta etenemme. Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu takaa sen, että jokaisella lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus suunnitelmalliseen kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja …

Lue lisää
Marjo Katajisto

Hallitus yrittää heikentää sosiaalihuollon asemaa liiketoiminnan ehdoilla

Hallitus antoi vastineensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslaista. Vastine toisi lakiin uusia elementtejä, joiden perusteellinen käsittely valiokunnissa edellyttää asiantuntijoiden kuulemista. Päätös sote-uudistuksen siirtämisestä on tarpeen. Perustuslakivaliokunta edellytti mietinnössään täsmennyksiä muiden muassa asiakassuunnitelman sitovuuteen sekä alihankinnan ja henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvien palveluiden sääntelyyn. Se ei nähnyt ongelmaa siinä, että sote-keskuksissa tarjottaisiin sosiaalipalveluna sosiaalihuoltolain mukaista neuvontaa ja ohjausta. …

Lue lisää
Marjo Varsa

Ristiriitainen lakiesitys syrjäyttää sosionomit ja ajaa päiväkodit kriisiin

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee parhaillaan esitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Talentia oli tänään kuultavana ja antoi oman lausuntonsa. Mielestämme varhaiskasvatuslakiesitys on hyvin monitulkintainen ja paikoin ristiriitainen. Esitys pahentaa nykyisestään päiväkotien pulaa korkeakoulutetusta henkilöstöstä ja lisää henkilöstön vaihtuvuutta. Tämä vaarantaa lasten turvallisuuden eikä mahdollista laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Keinotekoista jakoa Hallituksen esityksessä nykyinen lastentarhanopettajan tehtävä esitetään ilman perusteluja jaettavaksi …

Lue lisää
Marjo Varsa

Halutaanko sosionomit säätää ulos varhaiskasvatuksen opetustehtävistä?

Nykyisin kelpoisia lastentarhanopettajia ovat ammattikorkeakoulutetut varhaiskasvatukseen suuntautuneet sosionomit ja yliopistoissa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet. Molempien tutkintojen tuottama osaaminen on samantasoista, mutta sosionomin tutkinto on 30 op laajempi. Varhaiskasvatuslakiesitys ei selkeästi turvaa nykyisten noin 5 000 sosionomi (AMK) -tutkinnon tai sitä edeltäneen tutkinnon suorittaneen lastentarhanopettajan kelpoisuutta varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, vaikka niin on annettu ymmärtää. Hallituksen esityksen …

Lue lisää