Talentian blogikirjoituksia

Hae

Kirjoittaja

Marjo Katajisto

Varhaiskasvatusalan vetovoima edellyttää mahdollisuuksia urakehitykseen

Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumin loppuraportti on julkaistu. Koulutus- ja urapolkujen kehittämisessä jatkotoimet ovat tarpeen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Varhaiskasvatuslain hyväksymisen yhteydessä vuonna 2018 eduskunta edellytti, että varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumi kehittää edelleen varhaiskasvatuksen koulutus- ja urapolkuja. Uusien koulutus- ja urapolkujen tuli heidän mukaansa tunnistaa ja tunnustaa kunkin koulutuksen osaamisalueet ja vahvuudet sekä perustua varhaiskasvatuslain tavoitteisiin ja lapsen edun …

Lue lisää
Jaana Manssila

Investoinnit henkilöstön jatkuvaan oppimiseen kannattavat

Uusien toimintamallien ja ratkaisujen luominen on olennainen osa sosiaalialan korkeakoulutettujen työtä. Niiden synnyttämiseksi tarvitaan oman osaamisen ja myös sen rajojen tunnistamista. Osaamisen kehittämisen tueksi tarvitaan puolestaan osaamista arvostavaa työkulttuuria. Lainsäädäntö velvoittaa osaamisen kehittämiseen Lakisääteiset velvollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen ovat sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa ja sosiaalihuoltolaissa. Ammattihenkilölaissa osaamisen ylläpitäminen on asetettu sekä työnantajien että työntekijöiden tehtäväksi. Sosiaalihuoltolaissa …

Lue lisää
Tuomas Hyytinen

Koronalisä on tahdosta kiinni

HS toi esiin 17.12. jutussaan syyt hoitajien koronabonusten puuttumiselle: Pääministeri hallituksineen sanoutuu irti työmarkkina-asioista, ja kunnat eivät suostu sopimaan paikallisesti, sillä he odottavat valtiota maksumiehiksi tai toivovat, että homma järjestyy itsestään valmiuslain muodossa. Nyt on aika katsoa boksin ulkopuolelle ja otettava vastuu. Julkisen sektorin naiset sosiaali- ja terveysalalla ovat jo omat kortensa kekoon kantaneet. Tätä …

Lue lisää
Jenni Karsio

Juhlapuheet saavat riittää – lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii tekoja NYT

Koskelan tragedia on järkyttänyt meitä kaikkia suuresti. Poliisin rikosylitarkastaja Jonna Turunen toivoi, että Koskelan tapahtumat saavat yhteiskuntamme pohtimaan, miten lapsia ja nuoria voitaisiin suojella paremmin, ja varmistetaan, että muun muassa kouluilla ja lastensuojelulla on riittävät voimavarat ja keinot tärkeän tehtävänsä toteuttamiseen. Nyt on juhlapuheiden sijaan aika toimia. Talentia on vuosikausia painottanut sosiaalisten investointien merkitystä. Lapsiperheille …

Lue lisää
Jaana Manssila

Mitä on sosiaalialan kansainvälinen yhteistyö?

Sosiaalityön luonne ihmisoikeusammattina korostuu alan kansainvälisessä toiminnassa. International Federation of Social Workers yhdistää ammattilaiset maailmanlaajuisesti samaan liittoon kehittämään ja lujittamaan monimuotoista sosiaalityötä. Eri maanosien yhdistyksistä koostuva IFSW toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin ja edustaa yli kolmea miljoonaa jäsentä. IFSW hyväksyy jäsenikseen vain yhden järjestön kustakin maasta. IFSW:n jäsen Suomessa on Talentia. IFSW Eurooppa on Talentialle läheisin maailmanjärjestön …

Lue lisää
Alpo Heikkinen

Liian vähän henkilöstöä – Onko työntekijällä ilmoitusvelvollisuus?

Miten epäkohtien ilmoitusvelvollisuuteen tulisi suhtautua silloin, kun työpaikan henkilöresurssit on alimitoitettu ja tilanne uhkaa sosiaalihuollon asiakkaan saaman palvelun laatua? Pohdimme Talentian ammatti­eettisessä lautakunnassa kysymystä, millainen ammattieettinen velvollisuus sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on toimia, jos organisaation asiakasmäärä on suuri ja työntekijämäärä alimitoitettu. Mitä tapahtuu, jos ei noudata sosiaalihuoltolain (48§ ja 49§) mukaista ilmoitusvelvollisuutta, kun havaitsee, että resurssit ovat …

Lue lisää
Marjo Katajisto

Varhaiskasvatuksen sosionomi on lapsen hyvinvoinnin ja sosiaalisen kehityksen paras asiantuntija

Olemme valmistelleet Talentian varhaiskasvatuksen työryhmässä mallin varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta. Työryhmän mukaan varhaiskasvatuksen sosionomi koordinoi lasten opetuksen ja hoidon yhdeksi kokonaisuudeksi. Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot käsittelevät varhaispedagogiikkaa, varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan lainsäädäntöä, lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista, lapsuutta yhteiskunnassa, perheen tukemista ja kasvatusyhteistyötä. Sosionomi on siis korkeakoulutettu varhaispedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan osaaja. Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista ovat osallisuuden vahvistaminen …

Lue lisää
Tiia Pesonen

Opiskelijoiden tehtävänimikkeet – hämmentävää, mutta tarpeellista

Ohjaaja, vastaava ohjaaja, palveluohjaaja, perhetyöntekijä, koordinaattori, asiantuntija, asumisneuvoja, työvalmentaja, sosiaalipäivystäjä, kuraattori, vastaava kuraattori, hankepäällikkö, … Talentian viimeisimmässä Vastavalmistuneiden urapolkuselvityksessä sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden erilaisia tehtävänimikkeitä ilmoitettiin yli 80. Samaisessa urapolkuselvityksessä ilmeni, että opintojensa aikana näistä vuosina 2017 ja 2018 valmistuneista sosiaalialan korkeakouluopiskelijoista 74 % teki sosiaalialan palkkatöitä. Opinnoista työelämään Työn imu ja opiskeluaikainen työnteko oman alan …

Lue lisää
Alpo Heikkinen

Vanhustyö tarvitsee sosiaalihuoltoa

Käsittelimme Talentian ammatti­eettisessä lautakunnassa jäsenen kysymystä siitä, voiko terveydenhuollon ammattihenkilö tehdä myös kaikki sosiaalihuoltolain toteuttamisen ja sosiaalipalvelujen päätökset. Jäsen kertoo eräästä keskikokoisesta kaupungista, jonka vanhustenpalveluissa ei työskentele yhtään sosiaalihuollon ammattihenkilöä. Kotipalvelun myöntämisestä ja palvelutarpeen arvioin­nista päättää sairaanhoitaja. Myös haavoittuvassa asemassa olevien ja erityisen tuen tarpeessa olevien vanhusten päätöksenteko on sairaanhoitajalla ja kotipalvelun päälliköllä, joka on …

Lue lisää
Marjo Katajisto

Lisää laatua varhaiskasvatukseen – rakennuspalikoina ilmoitusvelvollisuus ja omavalvonta

Suomen hallituksen lainsäädäntösuunnitelman mukaan varhaiskasvatuslakiin on tulossa henkilöstön ilmoitusvelvollisuus epäkohtatilanteista. Ehdotimme Talentiassa tätä ilmoitusvelvollisuuden lisäämistä lakiin jo vuoden 2018 lausuntokierroksella. Tällä hetkellä varhaiskasvatuslaki edellyttää, että yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Yhtä lailla myös julkisen palveluntuottajan tulisi laatia omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatuksen laadun, turvallisuuden ja lapsen edun ensisijaisuuden varmistamiseksi. Omavalvonnan perusideana on, että sen avulla …

Lue lisää