Uutinen

Uudet sopimukset mahdollistavat palkattomia vapaita omaisista huolehtimiseen

Kunta-ala sai uuden työ- ja virkaehtosopimuksen 8.6.2022 ja yksityisen sosiaalipalvelualan uusi työehtosopimus syntyi 30.6.2022. Kunta-alan uuden sopimuksen myötä työntekijän on mahdollista ottaa vuosittain viisi päivää palkatonta omais- tai saattohoitovapaata. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työntekijällä on oikeus vuosittain viiden päivän palkattomaan omaishoitovapaaseen.

Kunta-alan uusi sopimus oikeuttaa palkattomaan omais- ja saattohoitovapaaseen

Kunta-alan uuden sopimuksen mukaan työntekijän on mahdollista saada vuosittain viisi päivää palkatonta vapaata lähiomaisen hoitamiseksi. Oikeus omaishoitovapaaseen on tullut voimaan 1.8. alkaen. Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös läheisen saattohoitoon osallistumisen vuoksi.

Kyseessä on perhe- ja työelämän yhteensovittamista tukeva parannus työehtoihin.

Omaishoitovapaata on mahdollista käyttää tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas tai tarvitsee kiireellistä apua. Vapaata on mahdollista käyttää esimerkiksi omaisen saattamiseen lääkärikäynnille tai kuolemansairaan läheisen saattohoitoon.

Uudistuksen taustalla on osaltaan EU:n viime kesänä hyväksymä työelämän tasapainodirektiivi, joka painottaa muun muassa hoivan tarpeen kasvavan väestön ikääntyessä. Direktiivin myötä jäsenvaltioiden tulisi ottaa huomioon lisääntyvä hoivatarve kansallisessa päätöksenteossaan.

Koska omaishoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle?

  • Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle omaishoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Täsmällistä määräaikaa ei ole asetettu. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta.

Onko työnantajan mahdollista kieltäytyä antamasta vapaata?

  • Työntekijällä on oikeus saada omaishoitovapaana kalenterivuoden aikana enintään viisi työpäivää. Perusteena on tällöin henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoaminen omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, jos omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea. Jos nämä perusteet täyttyvät, työnantaja ei voi kieltäytyä antamasta vapaata, koska se on työntekijän oikeus.
  • Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös omaisen saattohoitoon osallistumisen vuoksi. Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- ja avopuolisoa sekä työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa.

Keskeytyykö vuosiloman ansainta omaishoitovapaan ajalta?

  • Omaishoitovapaa on palkaton, mutta se rinnastetaan työssäoloon: vuosiloman ansainta ei sen ajalta keskeydy.

Lue myös: Oikeus palkattomaan omais- ja saattohoitovapaaseen kunta-alalla

Myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla oikeus palkattoman omaishoitovapaaseen

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi työehtosopimus syntyi 30.6.2022. Nyt työntekijän on mahdollista saada vuosittain viisi päivää palkatonta vapaata lähiomaisen tai perheenjäsenen hoitamiseksi.

Vastaavasti kuin kunta-alalla, omaishoitovapaata on mahdollista käyttää tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas tai tarvitsee kiireellistä apua. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus ei kuitenkaan sisällä kirjausta saattohoitovapaasta.

Lisäksi yksityisellä sosiaalipalvelualalla noudatetaan perhevapaauudistuksen piirissä oleviin työntekijöihin seuraavaa:

  • Työntekijän oikeus erityisraskaus-, raskaus- ja vanhempainvapaaseen, hoitovapaaseen ja omaishoitovapaaseen määräytyvät työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.
  • Työntekijälle, jolla on oikeus raskausrahaan sairausvakuutuslain mukaan, maksetaan palkka raskausvapaan alusta lukien 40 arkipäivältä työsuhteen kestäessä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään kolme kuukautta ennen laskettua synnytyksen aikaa.
  • Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain mukaan vanhempainrahaan, maksetaan palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä työsuhteen kestäessä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään kolme kuukautta ennen vanhempainvapaan alkua.

Lue myös: Oikeus palkattomaan omaishoitovapaaseen yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Lue lisää uusista työ- ja virkaehtosopimuksista