Uutinen

Sosiaalihuolto on otettava nykyistä paremmin huomioon sote- ja maakuntauudistuksessa

Talentiasta on kevään aikana käyty eduskunnassa kertomassa järjestön näkemyksiä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä. Viimeksi terveisiä vietiin pari päivää sitten eduskunnan sivistysvaliokuntaan, joka halusi kuulla Talentian näkökulmia muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisestä.

Kuraattorin oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö

Sote-uudistuksessa järjestämisvastuu kouluterveydenhuollosta siirtyy maakuntiin ja kunnille jää vastuu psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä yhteisöllisestä opiskelijahuollosta.

Talentian mielestä kuraattorina toimivan henkilön on oltava sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö. Tätä olemme aiemmin esittäneet myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksen yhteydessä. On oppilaan ja opiskelijan oikeusturvan, opiskelijahuoltopalveluiden laadun ja moniammatillisuuden sekä viranomaistoiminnan sujuvuuden turvaamisen kannalta välttämätöntä, että kuraattori on sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön on edustettava oppilasta ja opiskelijaa oppilashuollon tukitoimissa. Se on oppilaan ja opiskelijan yhdenvertaisuuden ja lapsen edun mukaista. Edustaahan oppilashuollossa terveydenhuollon ammattihenkilö terveydenhuollon osaamista.

Oppilashuollon terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja vastaava koulukuraattori ovat Valviran rekisteröimiä ja valvomia ammattihenkilöitä. Jos kuraattori ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilö, eivät valvontaviranomaiset välttämättä pysty puuttumaan mahdollisiin ongelmiin.

Lue lisää:

Talentian lausunto sivistyslautakunnalle sote- ja maakuntauudistuksesta

Huomiota myös sosiaalihuoltoon

Talentia nosti aiemmin keväällä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa esiin huomioita, jotka liittyvät sote- ja maakuntauudistukseen liittyvään lainsäädäntöön.

Talentiassa herättää huolta se, että uudistusta koskevaa keskustelua ovat hallinneet terveydenhuollon kysymykset. Henkilöstövolyymiltaan ja kustannuksiltaan terveydenhuolto ja sosiaalihuolto eivät kuitenkaan eroa toisistaan.

Sote-uudistuksen valmisteluun on otettava mukaan sosiaalihuollon nykyiset ja kasvavat tarpeet, alaa sääntelevä yleis- ja erityislainsäädäntö sekä niihin liittyvät hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmä ja perusoikeusulottuvuus.

Uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannuksia. Siihen päästään Talentian mukaan vain, jos vahvistetaan peruspalveluita ja satsataan ehkäiseviin palveluihin.

Sosiaalihuollon viranomaistehtävien on oltava yksinomaan maakunnan liikelaitoksen tehtäviä. Sosiaalihuollon merkittävää julkista valtaa sisältävät tehtävät on kokonaisuudessaan sijoitettava osaksi maakunnan omaa palvelutuotantoa, eikä missään tilanteessa siirtää liikelaitoksen alaisiin yhtiöihin tai yrityksille.

Talentian painottaa myös, että henkilöstön yhdenvertainen kohtelu edellyttää palkkaharmonisaation toimeenpanoa välittömästi.

Lue lisää: Talentian lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote- ja maakuntauudistuksesta