Uutinen

Lapsen oikeus tukitoimiin saatava varhaiskasvatuslakiin

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mielestä varhaiskasvatuslakiin tulee lisätä lapsen oikeus tarvitsemaansa oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen varhaiskasvatuksessa.

– Lapsen tuen tarve on otettava huomioon lasten tai henkilöstön lukumäärässä. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajille tulee säätää lapsi- ja toimipaikkakohtainen mitoitus, korostaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Tuen eri asteet ja niiden sisältö on määriteltävä laissa. Määrittelyssä on huomioitava lapsen tarpeet laajasti niin sosiaalisen kuin emotionaalisen tuen osalta. Varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa tulisikin säätää nykyistä tarkemmin lapsi- ja perhekohtaisesta hyvinvointityöstä.

–  Hyvinvointityöstä vastaavaksi tulisi nimetä varhaiskasvatuksen sosionomi, joka osallistuu yksikön pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin yhdistetään vahva lasten ja perheiden hyvinvoinnin tuntemus ja varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen, toteaa Katajisto.

–  Myös vammaisen lapsen palvelujärjestelmiä ja tukitoimia suunniteltaessa olisi tarpeen hyödyntää varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista, hän lisää.

Talentian opetus- ja kulttuuriministeriölle esittämien kehittämisehdotusten päämääränä on, että lapsi ja perhe saavat tukea ajoissa. Näin estetään ongelmien kärjistyminen.

Palveluohjaus on tärkeää

Talentia painottaa, että varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta ja sen sisällöstä tulee säätää laissa tarkemmin. Sille on varattava oma ammatillinen henkilöstöresurssi. Neuvontaa varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin on tarpeen antaa muun muassa perhekeskuksissa, neuvoloissa ja avoimen varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä.

Palveluohjauksella voidaan parantaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja ohjata lapsia tämän varhaisen tuen piiriin.

Kuraattorien henkilöstömitoitus inhimilliseksi

Päiväkotiin ja varhaiskasvatuksen hallintoon tarvitaan ryhmässä työskentelevän henkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen perheohjaajia ja kuraattoreita. He tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää ja yhteisöllisyyttä tukevaa työtä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu kasvattaa kuraattorien tarvetta entisestään tulevaisuudessa.

Talentia ottaa kantaa myös kuraattoripalvelujen henkilöstömitoitukseen. Se tulee säätää korkeintaan 600 lapseen ja kolmeen toimipisteeseen kuraattoria kohden. Lisäksi on huomioitava muun muassa erityistä tukea saavat lapset, maahanmuuttajataustaiset perheet ja alueen sosioekonomiset olosuhteet.

–  Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Yhtenä varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä, sanoo Katajisto.

 

>> Lue Talentian kehittämisehdotukset lapsen oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion kehittämisestä

>> Tutustu Talentian varhaiskasvatuksen tavoitteisiin