Lapset ja nuoret ansaitsevat hyvän tulevaisuuden: tuetaan heitä nyt

Jotta Suomi pysyy myös tulevaisuudessa tasa-arvoisena ja turvallisena maana elää, meidän on syytä panostaa lapsiimme ja nuoriimme sekä heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Lasten ja nuorten hyvän elämän toteutumiseksi ja lapsen oikeuksien edistämiseksi tarvitsemme satsauksia varhaiskasvatukseen, sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan.

Tarvitsemme valtakunnallisesti yhdenvertaisen, moniammatillisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kaikille lapsille. Varmistetaan päiväkodeissa jokaiseen lapsiryhmään moniammatilliset, korkeakoulutetuista ammattilaisista muodostuvat kasvatusyhteisöt. Näin tuetaan lapsen hyvinvointia, myönteistä kehitystä ja oppimista sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yksilöllistä kasvua ja lapsen oikeuksien toteutumista. 

Panostamalla sosiaalihuoltoon vähennetään eriarvoisuutta ja edistetään mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten tarvitsema oikea-aikainen tuki edellyttää investointeja matalan kynnyksen palveluihin. Siten voidaan estää muun muassa lastensuojeluasiakkuuksien syntymistä ja ongelmien ylisukupolvisuutta.  

Koko sosiaaliturvauudistuksen ajan tulee arvioida lapsivaikutuksia ja vahvistaa eri keinoin lapsiperheiden taloutta. Lasten ja nuorten ei kuulu kantaa huolta perheen taloudellisesta tilanteesta. Selvityksen mukaan hieman yli puolet lapsista kuitenkin joutuu näin tekemään. Köyhyys eriarvoistaa lapsia ja nuoria, estää kokemasta osallisuutta ja vaikuttaa tutkitusti pitkälle aikuisuuteen. 

Lapsiystävällisestä sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista ja varhaiskasvatuksesta huolehtiminen on hyvää talouspolitiikkaa, sillä laadukkailla palveluilla lisätään hyvinvointia ja samalla vähennetään julkisia menoja.

Talentia vaatii hallitusohjelmatavoitteissaan monia politiikkatoimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseksi:

  1. Varhaiskasvatuslaki on syytä avata, jotta varhaiskasvatuksen sosionomin asema päiväkodeissa vahvistuu. Kirjataan varhaiskasvatuksen sosionomeille päiväkotiin oma kiintiö, jossa henkilöstöstä kolmasosan tulee olla sosionomeja. Mahdollistetaan myös soveltuvan sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneille kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään.
  2. Lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäiseviä palveluja sekä lapsiperheiden sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tulee vahvistaa kaikin mahdollisin keinoin.  
  3. Lastensuojelulain kokonaisuudistusta tulee jatkaa sekä vahvistaa perustason sosiaalipalveluita, kuten perhesosiaalityötä, perheneuvoloita ja kuraattoripalveluja.  
  4. Sosiaalihuollon perhepalveluiden, mielenterveystyön sekä päihde- ja riippuvuustyön tutkimusperustaisuuteen ja vaikuttavuuteen tulee panostaa.
  5. Sosiaaliturvauudistuksen toteutuksessa on varmistettava toimivat ja vaikuttavat lapsia ja perheitä tukevat etuus- ja palvelupolut.  

Marjo Varsa

Talentian työelämäasioiden päällikkö