Jos lomautus uhkaa


Usein kysyttyä lomautuksista ja toimintaohjeita lomautusuhan alla oleville.

Miten toimin, jos lomautus uhkaa

Tutustu alla toimintaohjeisiin, jos olet lomautusuhan alla.

Tutustu tarkemmin ohjeisiin:

Yksityisen sektorin ohjeet >>

Tutustu tarkemmin ohjeisiin:

Julkisen sektorin ohjeet >>

Ilmoita Talentiaan lomautusuhasta

Ilmoitathan Talentiaan, jos työpaikallasi on lomautusuhka. Näin saamme tiedon mahdollisimman nopeasti mahdollisia toimenpiteitä varten. Ilmoituksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Talentian toimistolle toimisto@talentia.fi tai soittamalla p. 09-3158 6000

Toimintaohjeita työttömyyspäivärahan saamiseksi

Lomautuksen sattuessa löydät ajantasaisimmat ohjeet työttömyyspäivärahan saamiseksi

Usein kysyttyä lomautuksista

– Voidaanko määräaikainen työntekijä tai viranhaltija lomauttaa?
– Voidaanko luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu lomauttaa?
– Voidaanko osa-aikainen työntekijä tai viranhaltija lomauttaa?
– Voiko työntekijä tai viranhaltija mennä toiselle työnantajalle töihin lomautettuna?
– Pitääkö lomautetun työntekijän tai viranhaltijan ottaa vastaan muuta työnantajan tarjoamaa työtä lomautuksen aikana?
– Milloin ja miten työnantajan tulee antaa lomautusilmoitus? 
– Milloin työntekijän ja viranhaltijan katsotaan saaneen tiedoksi lomautusilmoituksen?
– Mitä tarkoittaa lomautuksen peruuttaminen?
– Mitä tarkoittaa lomautuksen siirtäminen?
– Mitä tarkoittaa lomautuksen keskeyttäminen?
– Lomautus ja työ/virkavapaa?
– Työhön paluu lomautuksen jälkeen?
– Minut on lomautettu. Miten voin irtisanoa työ- tai virkasuhteeni?
– Miten lasketaan osa-aikaisen työntekijän työaika viikolle, jos lomautus ei kestä koko työviikkoa?

Voidaanko määräaikainen työntekijä tai viranhaltija lomauttaa?

Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa, jos virkasuhde on ennen lomautuksen alkamista keskeytymättä jatkunut vähintään 6 kuukautta. Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos hän toimii vakinaisen sijaisena ja työnantaja voisi lomauttaa vakinaisen.

Voidaanko luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu lomauttaa?

Luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on erityissuoja myös lomautustilanteessa. Käytännössä luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu lomautetaan viimeisenä, edellyttäen että he ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta kykenevät selviämään jäljellä olevista tehtävistä.

Voidaanko osa-aikainen työntekijä tai viranhaltija lomauttaa?

Osa-aikainen työntekijä voidaan lomauttaa normaalimenettelyllä.

Voiko työntekijä tai viranhaltija mennä toiselle työantajalle töihin lomautettuna?

Lomauttaminen ei estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Työntekijän on huolehdittava siitä, ettei uusi työsopimus estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu. Työntekijän on siis syytä kertoa lomautuksesta uudelle työnantajalle. Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus 5 päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Lomautus ei estä viranhaltijaa ottamasta vastaan lomautuksen ajaksi muuta työtä. Viranhaltijankin on huolehdittava siitä, ettei uusi tehtävä estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu.

Lähtökohtaisesti lomautusperustetta ei ole, mikäli työnantajalla on tarjota muuta työtä työtekijälle lomautuksen vaihtoehtona. Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaista työtä tai työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvia tehtäviä, jotka poikkeavat vähäisesti työsopimuksen mukaisesta työstä.

Työnantajalla ei ole lomautusperustetta, jos viranhaltijalle voi ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan tehtäviin.

Pitääkö lomautetun työntekijän tai viranhaltijan ottaa vastaan muuta työnantajan tarjoamaa työtä lomautuksen aikana?

Jos lomautuksen aikana kieltäytyy työnantajan tarjoamasta muusta työstä, voi sillä olla vaikutusta oikeuteen saada työttömyyspäivärahaan.

Milloin ja miten työnantajan tulee antaa lomautusilmoitus?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla noudatetaan työsopimuslain säännöstä ilmoitusajasta.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai suullisesti, viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse, samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

KVTES:ssa ilmoitusajasta on sovittu työsopimuslaista ja viranhaltijalaista poiketen, joissa kummassakin ilmoitusaika on 14 päivää. KVTES:n mukainen lomautusilmoitusaika on sekä työntekijöillä että viranhaltijoilla vähintään yksi kuukausi.

Milloin työntekijän ja viranhaltijan katsotaan saaneen tiedoksi lomautusilmoituksen?

Tiedoksisaannissa on pieni ero työntekijän ja viranhaltijan välillä.

KVTES:n työsuhteisten ja yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalalla sovelletaan työsopimuslain säännöstä tiedoksisaannista. Lomautusilmoitus annetaan työntekijälle henkilökohtaisesti.

Jos lomautusilmoitusta ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Lomautusilmoitusaika lähtee kulumaan vasta kun työntekijä on saanut lomautusilmoituksen tosiasiallisesti tiedoksi. Tiedoksisaantiin ei sovelleta seitsemän päivän tiedoksisaantiolettamaa.

Jokaisen yksittäisen viranhaltijan lomauttamisesta on tehtävä kirjallinen päätös. Tämä annetaan viranhaltijalle tiedoksi henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollista antaa, ilmoitus saadaan toimittaa postitse. Tällöin sen katsotaan tuleen viranhaltijan tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Viranhaltijoiden osalta sovelletaan tiedoksisaantiolettamaa.

Mitä tarkoittaa lomautuksen peruuttaminen?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, voidaan lomautuksen peruttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautusilmoituksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautusilmoituksiin.

Mitä tarkoittaa lomautuksen siirtäminen?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.

Mitä tarkoittaa lomautuksen keskeyttäminen?

Työnantajalle voi ilmaantua tilapäistä työtä lomautuksen jo alettua.

Jos lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työntekemisen jälkeen, lomautuksen keskeyttämisen tulee perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.

Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kesto.

Lomautus ja työ/virkavapaa?

Lomauttaminen ja työ/virkavapaa voivat osua samaan aikaan. Tällöin merkitystä on sillä, kumpi on alkanut ensimmäisenä. Lomautusilmoituksen tiedoksi antamisen ajankohta on tässä ratkaiseva.

Esimerkki:

Lomautusilmoitus on annettu tiedoksi 1.4. ja lomautuksen kesto on 2.5.-10.5. Henkilö on lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön ajalla 25.4.-9.5.Lomautus toteutetaan annetun ilmoituksen mukaan, koska lomautusilmoitus on annettu ennen sairausloman alkamista. Henkilölle ei makseta sairausajan palkkaa ajalta 2.5.-9.5. Mikäli henkilön sairausloma on alkanut ennen kuin hän on saanut lomautusilmoituksen tiedokseen, niin lomauttaminen alkaa vasta sairausloman päätyttyä.

Työhön paluu lomautuksen jälkeen?

Mikäli työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan tulee ilmoitta työntekijälle lomautuksen päättymisestä vähintään seitsemän vuorokautta ennen työnteon jatkumista. Mikäli työnantajan on lomauttanut työntekijän määräajaksi, lomautus päättyy työn jatkumiseen määräajan päätyttyä.

Jos viranhaltija on lomautettu toistaiseksi, on virantoimituksen alkamisesta ilmoitettava vähintään viikkoa ennen, jollei toisin ole sovittu. KVTES:ssa ei ole sovittu asiasta toisin.

Minut on lomautettu. Miten voin irtisanoa työ- tai virkasuhteeni?

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

Viranhaltijalla on oikeus irtisanoa virkasuhde milloin tahansa lomautuksen aikana. Virkasuhde päättyy tällöin ilman irtisanomisaikaa. Oikeutta irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa ei kuitenkaan ole, mikäli lomautuksen päättymiseen on enintään viikko ja päättyminen on viranhaltijan tiedossa. Viranhaltijalla on oikeus saada korvaus irtisanomisajan palkan menettämisestä, jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva lomautus, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää.

Miten lasketaan osa-aikaisen työntekijän työaika viikolle jos lomautus ei kestä koko työviikkoa?

KVTES:n mukaan lomautus on pääsääntöisesti ennalta suunniteltu poissaolo, joka alentaa säännöllistä työaikaa. Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua poissaolopäivää kohti vastaavalla osuudella täyttä työaikaa tekevän työpäivän pituudesta kuin viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaikatyöaika on täyttä työaikaa tekevän työajasta.

Esimerkki:

80 %:sta työaikaa tekevä työntekijää/viranhaltija on yleistyöajassa. Hänet lomautetaan yhdeksi päiväksi viikossa. Hänen viikoittainen työaikansa ennen lomautusta on 80 % kokoaikaisen säännöllisestä työajasta eli 31 h. Lomautuspäivä alentaa viikoittaista työaikaa vastaavalla osuudella 7 h 45 minuutista kuin hänen osa-aikatyöaika on täyttä työaikaa tekevän työajasta. 80 % 7 h 45 min= 6 h 12 min. Hänen lomautusviikon työaikansa on siis 31 h-6 h 12 min= 24 h 48 min.

Jaa sivu