Miten toimin, jos lomautus uhkaa?

Tutustu alla oleviin toimintaohjeisiin, jos olet lomautusuhan alla. Katso myös:

Ilmoita Talentiaan lomautusuhasta

Ilmoitathan Talentiaan, jos työpaikallasi on lomautusuhka. Näin saamme tiedon mahdollisimman nopeasti mahdollisia toimenpiteitä varten. Ilmoituksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Talentian toimistolle toimisto@talentia.fi tai soittamalla p. 09-3158 6000

Usein kysyttyä lomautuksista

Kenet voidaan lomauttaa?

Lomautusmenettelystä

Työn tekeminen lomautuksen aikana

Lomautuksen keskeytyminen ja päättyminen

Työttömyysturvasta

Yhteistoimintaneuvottelut

Muut kysymykset


Voidaanko määräaikainen viranhaltija lomauttaa?

Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta.

Voidaanko määräaikaisen viranhaltijan lomauttamisesta sopia?

Viranhaltijalain mukaan voidaan virkasuhteen kestäessä työnantajan aloitteesta sopia viranhaltijan ja työnantajan kesken viranhaltijan lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Myös määräaikaisen viranhaltijan kanssa voidaan sopia lomauttamisesta, mikäli virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta.

Viranhaltijan ei tule sopia lomauttamisesta, sillä lomauttamisesta sopimisella voi olla vaikutusta työttömyysturvan saamisen.

Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa?

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Voidaanko määräaikaisen työntekijän lomauttamisesta sopia?

Jos määräaikaisen työntekijän lomautusedellytykset täyttyvät, saavat työnantaja ja työtekijä työsuhteen kestäessä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Tällöin ei noudateta työsopimuslain säännöstä lomautusilmoituksen antamisesta 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Työntekijän ei tule sopia lomauttamisesta, sillä lomauttamisesta sopiminen voi estää työttömyysturvan saamisen.

Voidaanko luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu lomauttaa?

Luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on erityissuoja myös lomautustilanteessa. Käytännössä luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu lomautetaan viimeisenä, edellyttäen että he ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta kykenevät selviämään jäljellä olevista tehtävistä.

Voidaanko osa-aikainen työntekijä tai viranhaltija lomauttaa?

Osa-aikainen työntekijä voidaan lomauttaa normaalimenettelyllä.

Milloin ja miten työnantajan tulee antaa lomautusilmoitus?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla noudatetaan työsopimuslain säännöstä ilmoitusajasta.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai suullisesti, viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse, samaa ilmoitusaikaa noudattaen.

Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

KVTES:ssa ilmoitusajasta on sovittu työsopimuslaista ja viranhaltijalaista poiketen, joissa kummassakin ilmoitusaika on 14 päivää. KVTES:n mukainen lomautusilmoitusaika on sekä työntekijöillä että viranhaltijoilla vähintään yksi kuukausi.

Milloin työntekijän ja viranhaltijan katsotaan saaneen tiedoksi lomautusilmoituksen?

Tiedoksisaannissa on pieni ero työntekijän ja viranhaltijan välillä.

KVTES:n työsuhteisten ja yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalalla sovelletaan työsopimuslain säännöstä tiedoksisaannista. Lomautusilmoitus annetaan työntekijälle henkilökohtaisesti.

Jos lomautusilmoitusta ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Lomautusilmoitusaika lähtee kulumaan vasta kun työntekijä on saanut lomautusilmoituksen tosiasiallisesti tiedoksi. Tiedoksisaantiin ei sovelleta seitsemän päivän tiedoksisaantiolettamaa.

Jokaisen yksittäisen viranhaltijan lomauttamisesta on tehtävä kirjallinen päätös. Tämä annetaan viranhaltijalle tiedoksi henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollista antaa, ilmoitus saadaan toimittaa postitse. Tällöin sen katsotaan tuleen viranhaltijan tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Viranhaltijoiden osalta sovelletaan tiedoksisaantiolettamaa.

Jos minulle tarjotaan muuta työtä lomautuksen vaihtoehdoksi, tuleeko minun tehdä uusi työsopimus toisessa tehtävässä työskentelyn ajaksi?

Väliaikaisessa tilanteessa uutta sopimusta ei tarvita eikä kannata tehdä.

Voiko työntekijä tai viranhaltija mennä toiselle työantajalle töihin lomautettuna?

Lomauttaminen ei estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Työntekijän on huolehdittava siitä, ettei uusi työsopimus estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu. Työntekijän on siis syytä kertoa lomautuksesta uudelle työnantajalle. Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus 5 päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Lomautus ei estä viranhaltijaa ottamasta vastaan lomautuksen ajaksi muuta työtä. Viranhaltijankin on huolehdittava siitä, ettei uusi tehtävä estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu.

Lähtökohtaisesti lomautusperustetta ei ole, mikäli työnantajalla on tarjota muuta työtä työtekijälle lomautuksen vaihtoehtona. Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaista työtä tai työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvia tehtäviä, jotka poikkeavat vähäisesti työsopimuksen mukaisesta työstä.

Työnantajalla ei ole lomautusperustetta, jos viranhaltijalle voi ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan tehtäviin.

Pitääkö lomautetun työntekijän tai viranhaltijan ottaa vastaan muuta työnantajan tarjoamaa työtä lomautuksen aikana?

Jos lomautuksen aikana kieltäytyy työnantajan tarjoamasta muusta työstä, voi sillä olla vaikutusta oikeuteen saada työttömyyspäivärahaan.

Miten lasketaan osa-aikaisen työntekijän työaika viikolle jos lomautus ei kestä koko työviikkoa?

KVTES:n mukaan lomautus on pääsääntöisesti ennalta suunniteltu poissaolo, joka alentaa säännöllistä työaikaa. Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua poissaolopäivää kohti vastaavalla osuudella täyttä työaikaa tekevän työpäivän pituudesta kuin viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaikatyöaika on täyttä työaikaa tekevän työajasta.

Esimerkki:

80 %:sta työaikaa tekevä työntekijää/viranhaltija on yleistyöajassa. Hänet lomautetaan yhdeksi päiväksi viikossa. Hänen viikoittainen työaikansa ennen lomautusta on 80 % kokoaikaisen säännöllisestä työajasta eli 31 h. Lomautuspäivä alentaa viikoittaista työaikaa vastaavalla osuudella 7 h 45 minuutista kuin hänen osa-aikatyöaika on täyttä työaikaa tekevän työajasta. 80 % 7 h 45 min= 6 h 12 min. Hänen lomautusviikon työaikansa on siis 31 h-6 h 12 min= 24 h 48 min.

Miten lomautuksen vaihtoehdoksi tarjotun työn palkka määräytyy?

Kuntatyönantaja on tulkinnut KVTES:n palkkasumääräyksiä (2 luku 10 § 2 mom.) siten, että tällä perusteella tarjottavasta työstä maksetaan tarjotun tehtävän mukainen palkka tehtävään siirtymisestä alkaen. Talentialla on asiasta eriävä näkemys, jonka mukaan lomautuksenkin osalta palkkaa tarkistetaan 8 viikon kuluttua muutoksesta, jos tehtäväkohtainen palkka on alempi, mutta asia tulee ratkaista pääsopijatasolla.

Joka tapauksessa on hyvä pyytää työnantajalta kirjallinen selitys tai peruste tarjottavan työn palkkauksen määräytymisestä.

Mitä tarkoittaa lomautuksen peruuttaminen?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, voidaan lomautuksen peruttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautusilmoituksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautusilmoituksiin.

Mitä tarkoittaa lomautuksen siirtäminen?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.

Mitä tarkoittaa lomautuksen keskeyttäminen?

Työnantajalle voi ilmaantua tilapäistä työtä lomautuksen jo alettua.

Jos lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työntekemisen jälkeen, lomautuksen keskeyttämisen tulee perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.

Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kesto.

Lomautus ja työ- tai virkasuhteesta irtisanominen?

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

Viranhaltijalla on oikeus irtisanoa virkasuhde milloin tahansa lomautuksen aikana.

Virkasuhde päättyy tällöin ilman irtisanomisaikaa. Oikeutta irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa ei kuitenkaan ole, mikäli lomautuksen päättymiseen on enintään viikko ja päättyminen on viranhaltijan tiedossa. Viranhaltijalla on oikeus saada korvaus irtisanomisajan palkan menettämisestä, jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva lomautus, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää.

Tuleeko lomautetun ilmoittautua te-toimistoon työnhakijaksi ansiopäivärahan saamiseksi?

Esimerkiksi työttömyyskassa Erko ohjeistaa näin: ”Työttömyyskassa voi ottaa omavastuuaikaa ja/tai maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jolloin työnhakusi on ollut voimassa.”

Talentia ei voi antaa sitovia neuvoja työttömyysturvaa koskevissa kysymyksissä, joten olethan työttömyysturvaa koskevissa asioissa yhteydessä te-toimistoon ja omaan työttömyyskassaan.

Mitä töitä lomautetulle voidaan osoittaa esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijällä on useampi koulutus?

Jos työnhakijalla on useampi koulutus, voi te-toimisto osoittaa näiden koulutuksien mukaisia töitä. Pääsääntöisesti työstä kieltäytymisestä seuraa karenssi, ellei karenssin välttämiseksi ole lainsäädännön edellyttämiä perusteita.

Esimerkiksi jos työnhakijalla on sosionomin koulutus sekä aikaisempi lähi- tai sairaanhoitajan koulutus, voi te-toimisto osoittaa työnhakijalle sosionomin tehtävien lisäksi lähi- ja sairaanhoitajan tehtäviä.

Talentia ei voi antaa sitovia neuvoja työttömyysturvaa koskevissa kysymyksissä, joten olethan työnhakua ja työttömyysturvaa koskevissa asioissa yhteydessä te-toimistoon ja omaan työttömyyskassaan.

Lomautus ja työ/virkavapaa

Lomauttaminen ja työ/virkavapaa voivat osua samaan aikaan. Tällöin merkitystä on sillä, kumpi on alkanut ensimmäisenä. Lomautusilmoituksen tiedoksi antamisen ajankohta on tässä ratkaiseva.

Esimerkki:

Lomautusilmoitus on annettu tiedoksi 1.4. ja lomautuksen kesto on 2.5.-10.5. Henkilö on lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön ajalla 25.4.-9.5.Lomautus toteutetaan annetun ilmoituksen mukaan, koska lomautusilmoitus on annettu ennen sairausloman alkamista. Henkilölle ei makseta sairausajan palkkaa ajalta 2.5.-9.5. Mikäli henkilön sairausloma on alkanut ennen kuin hän on saanut lomautusilmoituksen tiedokseen, niin lomauttaminen alkaa vasta sairausloman päätyttyä.

Työhön paluu lomautuksen jälkeen?

Mikäli työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan tulee ilmoitta työntekijälle lomautuksen päättymisestä vähintään seitsemän vuorokautta ennen työnteon jatkumista. Mikäli työnantajan on lomauttanut työntekijän määräajaksi, lomautus päättyy työn jatkumiseen määräajan päätyttyä.

Jos viranhaltija on lomautettu toistaiseksi, on virantoimituksen alkamisesta ilmoitettava vähintään viikkoa ennen, jollei toisin ole sovittu. KVTES:ssa ei ole sovittu asiasta toisin.

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

Viranhaltijalla on oikeus irtisanoa virkasuhde milloin tahansa lomautuksen aikana. Virkasuhde päättyy tällöin ilman irtisanomisaikaa. Oikeutta irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa ei kuitenkaan ole, mikäli lomautuksen päättymiseen on enintään viikko ja päättyminen on viranhaltijan tiedossa. Viranhaltijalla on oikeus saada korvaus irtisanomisajan palkan menettämisestä, jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva lomautus, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää.

Kannattaako lomarahan vaihto?

Talentia ei suosittele lomarahojen vaihtamista. Vaikka lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaaseen, emme Talentiassa ensisijaisesti suosittele tekemään niin. Osastakaan palkkaa ei kannata luopua eikä pienentää näin vuosiansioita. Jos sijaista ei voida palkata tekemään töitä vapaiden ajaksi, odottavat työt lomalta palattua. Työnantaja ei myöskään välttämättä voi luvata, että vapaaehtoinen lomarahojen vaihto voisi estää lomautuksen. 


Toimi näin, jos sinut lomautetaan:


Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestöjen ohjevideoon on koottu olennaiset askeleet ensimmäisille lomautus- tai työttömyysviikoille.

Toimintaohjeita työttömyyspäivärahan saamiseksi

Lomautuksen sattuessa löydät ajantasaisimmat ohjeet työttömyyspäivärahan saamiseksi


Yksityisen sektorin lomautusohjeet

Tutustu tarkemmin ohjeisiin

Julkisen sektorin lomautusohjeet

Tutustu tarkemmin ohjeisiin

Vähennetäänkö työpaikallanne henkilöstöä? Muista myös nämä

Yhdenkin työntekijän irtisanominen, osa-aikaistaminen tai lomauttaminen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja

Liity Talentiaan

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen ikiomaan ammattijärjestöön, liity nyt!