Lomautus

Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista ja määräajoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa.

Tuotannollinen tai taloudellinen peruste

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän tai viranhaltijan vain kahdessa tapauksessa:

  1. Kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi eikä työntekijälle ole tarjota muuta työtä tai koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi.
  2. Kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat huonontuneet tilapäisesti, eikä työntekijälle ole mahdollista antaa muita työtehtäviä tai koulutusta. Tilapäisenä pidetään tilannetta, jossa työn tarjoamisedellytykset ovat huonontuneet enintään 90 päivän ajaksi. Tällöin lomautus tehdään määräaikaisesti.

Lomauttamisen rajoitukset

Lomauttaa ei voi muun muassa:

  • määräaikaista työntekijää, paitsi sijaisuuden ollessa kysymyksessä
  • kunnallista määräaikaista viranhaltijaa, ellei hänen virkasuhteensa ole kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuutta kuukautta
  • kunnallista viranhaltijaa, jonka virantoimitus on jo muusta syystä keskeytynyt henkilöstä johtuvasta syystä
  • henkilöstä johtuvasta syystä

Muuta työtä tarjottava

Muun työn tarjoamisvelvollisuus lomautetulle tai lomautusuhan alaiselle on ehdoton ja koskee kaikkea työtä, jota on tai tulee tarjolle, myös sijaisuuksia ja osa-aikatyötä. Työnantajana pidetään tässä yhteydessä koko kaupunkia, yritystä, säätiötä eikä vain määrättyä yksikköä. Lomautus ei estä tekemästä työtä toiselle työnantajalle lomautusaikana.

Lomautusilmoitus

Kun lomautustarve on tullut tietoon, työnantajan tulee viipymättä esittää työntekijälle tai heidän edustajilleen suunniteltua lomauttamista koskeva ennakkoselvitys. Se voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti.

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Työehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistäkin ilmoitusajoista.

Jos lomautus uhkaa

Toimintaohjeita ja suosituksia

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.