Tilapäinen työskentely AMK-tutkintoa vaativassa tehtävässä

Kuva käyttöösi jaettavaksi somessa ym: klikkaa kuvaa hiiren oikealla -> tallenna kuva.

Ammattihenkilölaki määrittelee tilapäisenä työskentelyn

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 12 §:n mukaan tilapäisesti sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan tehtävässä voi toimia enintään vuoden ajan ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Tutkinnon soveltuvuuden ja riittävien edellytysten olemassaolon arvioi työnantaja. Työntekijällä on oikeus ohjaukseen ja palautteeseen sekä ammatillisten valmiuksien kehittymiseen.

Tilapäisesti ammatissa toimivat henkilöt ovat valvonnan piirissä samoin kuin laillistuksen saaneet sosiaalihuollon ammattihenkilöt.

STM on 5.4.2023 julkaissut ohjauskirjeen ammattihenkilölainsäädännön soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjille ja palvelujentuottajille. Ohjeessa korostetaan työnantajan harkintavaltaa.

Valviran sivuilla on määritelty tilapäisenä toimimisen edellytykset.

Laittomasta sosiaalihuollon ammatinharjoittamisesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi valvontalaki astui voimaan 1.1.2014. Laissa (50 § 1 mom.) on säädetty laittomasta sosiaalihuollon ammatinharjoittamisesta seuraavasti:

  • Joka ilman laillista oikeutta toimii sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä, on tuomittava luvattomasta sosiaalihuollon ammattitoimen harjoittamisesta sakkoon. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 12 §:ssä säädetään oikeudesta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa.

Ennakkotapauksia ei ole tiedossa

Tilapäisenä toimimista koskevaa vakiintunutta laillisuusvalvonnan tai tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä ei ole tiedossa. Siten ei voi ennalta todeta esimerkiksi sitä, millaisia seuraamuksia viranomaisten linjausten tai lainsäädännön noudattamatta jättämisestä voi aiheutua tilapäisenä toimivalle tai työnantajalle. Laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten päätökset perustuvat niiden toimivaltaan, jonka mukaan ne tekevät tatkaisunsa itsenäisesti.

Työnantajan on huolehdittava tilapäisen ammatissa toimimisen vaatimusten täyttymisestä

Työnantaja vastaa siitä, että tilapäisesti ammatissa toimiva henkilö täyttää ammattihenkilölaissa säädetyt edellytykset. Työnantajan on tapauskohtaisesti arvioitava tilapäisen henkilöstön valmiudet sekä se, millaisten tehtävien hoitamiseen henkilöstöllä on asianmukaiset edellytykset. Työnantajan tehtävä on myös huolehtia siitä, ettei laissa säädettyä tilapäisen työskentelyn yhden vuoden määräaikaa ylitetä.

Tärkeää on myös, että työpaikoilla kehitetään aktiivisesti laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävärakennetta ja työnjakoa.

Palaa sivulle talentia.fi/tilapainen

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.