Uutinen

Vanhuspalvelujen kokonaisuus tarvitsee riittävän moniammatillista henkilöstöä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on osallistunut ikääntyneiden palvelujen kehitystyöhön. Se on vastikään antanut lausunnot laatusuositusluonnoksesta ja lainsäädännön kehittämisestä. Aiemmin Talentia on lausunut myös vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksesta.

Tuorein Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle käsittelee iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuuden lainsäädännön uudistamista. Talentian mielestä vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö on monelta osin kattava ja toimiva. Jotta palvelut vastaavat kysyntää ja niiden sisällöt kehittyvät, edellytyksenä on kuitenkin rahoituksen kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti.

–  Vanhuspalvelujen kokonaisuus tarvitsee resursseja ja päätöksiä riittävän moniammatillisesta henkilöstöstä. Palveluita tulee kehittää niin, että ne vastaavat ikääntyneiden ihmisten moninaisiin yksilöllisiin tarpeisiin tavoilla, jotka ovat asiakas- ja potilasturvallisia ja tarjoavat ihmisarvoisen vanhuuden, korostaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Näin ammattilaisten työ vanhuspalveluissa kehittyisi nykyistä mielekkäämmäksi ja vähemmän kuormittavaksi, mikä puolestaan edistäisi rekrytointeja ja työhön sitoutumista.

 

Laatusuosituksissa huomioitava sosiaalihuolto ja -palvelut

Talentia on myös kommentoinut ikääntyneiden ihmisten palvelujen laatusuosituksien luonnosta sosiaali- ja terveysministeriölle.

–  Palveluiden järjestämistä ja tuottamista käsitellään suosituksessa paljolti terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien näkökulmista. Suositusta tulee täydentää sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen näkökulmilla, koska ne ovat ikääntyneiden ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta keskeisesti turvaavia palvelumuotoja, toteaa Manssila.

Laatusuositusten käytöstä ja vaikutuksista olisi myös hyvä toteuttaa arviointitutkimus.

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaaminen tunnustettava

Eduskunta hyväksyi 26.6.2020 vanhuspalvelulain täsmennykset mm. välittömään asiakastyöhön osallistuvista henkilöistä (uusi 3 a §) sekä henkilöstömitoituksesta (20 §:ään uudet 2 ja 3 momentit) tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Lakimuutokset on vielä vahvistettava valtioneuvostossa.

–  Nyt on säädetty nimenomaan iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa välittömään asiakastyöhön osallistuvista työntekijöistä ja heitä koskevasta henkilöstömitoituksesta – ei vain hoitajista ja hoitajamitoituksesta. Tämä tulee muistaa myös muutosten toimeenpanossa, painottaa Manssila.

Talentian mielestä vanhuspalveluissa tarvitaan moniammatillinen henkilöstörakenne, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilöillä tulee olla nykyistä vahvempi rooli.

–  Vanhuspalveluja on suunniteltava, toteutettava ja johdettava niin, että ikääntyneiden tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti moniammatillisella sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisella.

Talentia muistuttaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työpanos turvaa erityisesti asiakkaiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Siksi se on olennainen osa asiakasturvallisuuden kokonaisuutta.

 

Tutustu Talentian lausuntoihin

Talentian lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta (1.7.2020)

Talentian lausunto laatusuosituksesta iäkkäiden hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 (24.6.2020)

Talentian lausunto laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta (5.3.2020)