Työryhmä suunnittelee muutoksia sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaukseen

Työryhmän ehdotukset sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksen uudistamisesta uhkaavat lisätä ulosottoon joutuvien määrää. Talentia kantaa huolta ulosottoon joutuvien toimeentulosta.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on antanut lausunnon sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta koskevaan työryhmämietintöön.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän pyrkimyksenä on sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksen yksinkertaistaminen ja ulosottovelallisten yhdenvertaisen kohtelun lisääminen.

Talentian mukaan sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksen yksinkertaistaminen on hyvä asia, mutta työryhmän ehdotukset sisältävät joitakin ongelmia.

Esitetyt uudistukset lisäävät Talentian arvion mukaan ulosmittauskelpoisten etuuksien määrää ja tuovat uusia etuudensaajia ulosmittauksen piiriin.

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsion mukaan uudistuksen vaikutuksista tarvitaan vielä lisää vaikuttavuusarviointia, jotta voidaan varmistua siitä, että uudistus ei aiheuta negatiivisia vaikutuksia sosiaaliturvan varassa elävien ihmisten elämään. Sosiaaliturvan varassa elää mm. pitkäaikaissairaita, työttömiä ja vähävaraisia eläkeläisiä.

Uhkana uudistuksessa on, että toimeentulotuen käyttö lisääntyy.

Uhkana uudistuksessa on, että toimeentulotuen käyttö lisääntyy, kun etuudensaajat eivät ulosoton vuoksi pysty selviytymään välttämättömistä menoista.

– On myös arvioitava ulosottoon joutuvien varattomien ihmisten tosiasiallisia mahdollisuuksia päästä ulosmittauksen kautta veloista eroon. Esimerkiksi ulosottovelkojen mitätöintiä velkajärjestelyn kautta tulisi pohtia, Karsio näkee.

Ulosmittausta yksinkertaistetaan ja ulosmittauskieltoa rajataan

Työryhmä ehdottaa mietinnössään ulosmittauksen laskentasääntöjen uudistamista. Se haluaa myös, että sosiaaliturvaetuuslajien vaikutusta ulosmitattavuuteen vähennetään ja ulosmittauskiellosta säädettäisiin jatkossa vain joidenkin etuuksien osalta.

Uudistamista tehdään, koska nykyinen ulosmittausjärjestelmä on sekava. Osa sosiaaliturvaetuuksista ovat ulosmittauskelpoisia ja velallisen tulopohjaan laskettavia tuloja, ja osa taas ei.

Esimerkiksi toimeentulotukea, asumistukea ja lapsilisiä ei ulosmitata. Sen sijaan työeläke, sairauspäiväraha, äitiysraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ovat ulosmitattavaa tuloa siinä missä palkkatulotkin.

– Tämä monimutkaisuus aiheuttaa sekavuutta ja hankaluuksia kansalaisille, jotka ovat sosiaalietuuksien käyttäjiä ja ulosotossa. Ulosmittausjärjestelmän monimutkaisuus hankaloittaa ihmisten elämän ja henkilökohtaisen talouden ennakointia, Karsio sanoo.