Lausunto

Talentian lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 15.9.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirjaamo

Viite: STM 052:00/2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ei pidä vanhuspalvelulain asiantuntemusta koskevan 10 §:n muutosta eikä sosiaalihuoltolain omatyöntekijää koskevan 42 §:n täydentämistä ehdotetulla tavalla riittävinä kompensoimaan vanhuspalvelulain 17 §:n vastuutyöntekijää koskevan säännöksen kumoamista.

Muutosehdotukset eivät varmista tarkoituksenmukaisen sekä riittävän osaamisen ja erityisasiantuntemuksen käyttämistä tuotettaessa ja järjestettäessä vanhuspalveluja yhä suuremmalle ja monimuotoistuvalle asiakasryhmälle. Gerontologinen sosiaalityö sekä geronomien ja sosionomien osaamisen hyödyntäminen nykyistä paremmin on varmistettava asiantuntemusta koskevia säännöksiä uudistettaessa. Lisäksi esitystä tulee täsmentää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien vaatimuksilla osaamisesta, perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta. Esityksessä tulee kiinnittää huomiota myös sosiaalihuollon ammattihenkilöiden resursointiin, mitoitukseen sekä sosiaalihuollon erityisasiantuntemuksen hyödyntämiseen monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Ammattihenkilölakien velvoitteet otettava huomioon

Väestön ikääntyminen sekä vanhusväestön kasvava monimuotoisuus edellyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiltä yhä laajempaa ikääntymiseen liittyvää osaamista ja erityisasiantuntemusta. Tarvitaan monialaista ja kokonaisvaltaista vanhustyön osaamista. Siksi esityksessä on kiinnitettävä huomiota niin gerontologisen sosiaalityön kuin geronomien ja sosionomien palveluohjauksellisen arviointi- ja koordinointiosaamisen hyödyntämiseen vanhuspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Osaamisen ja erityisasiantuntemuksen turvaaminen edellyttää lakiesityksen täydentämistä myös sosiaali- ja terveydenhuoltolakien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien sisältämillä velvoitteilla tarvittavasta perehdytyksestä ja tarpeellisesta täydennyskoulutuksesta. Samalla on otettava huomioon myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille olla suorittamatta tehtäviä, joissa heidän koulutuksensa ja ammattitaitonsa on selvästi riittämätöntä.

Oikea mitoitus ja osaaminen varmistavat palvelujen laadun

Vanhuspalvelujen kentän laajentuessa ja monimuotoistuessa on huolehdittava ammattihenkilöstön työnjaon ja tehtäväkuvien tarkoituksenmukaisuudesta sekä riittävien henkilöresurssien turvaamisesta.

Koska esityksellä kasvatetaan omatyöntekijöiden asiakkaiden määrää ja samalla moninaisuutta, tarvitaan asiakastyön laatuvaatimuksiin vastaava henkilöstömitoitus. Sosiaalihuollon ammattihenkilöstön resursoinnissa ja mitoituksessa on lisäksi otettava huomioon esimerkiksi vireillä olevan päivystysmuutoksen tavoitteet lisätä sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta terveydenhuollon päivystysyksiköissä vastaamaan erityisesti iäkkäiden päivystysasiakkaiden tarpeisiin.

Esityksen mukaan myös terveydenhuollon ammattihenkilölain 2 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö voisi toimia omatyöntekijänä sosiaalihuollon ammattihenkilölain 3 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön sijasta. Tämä vaihtoehto tulee varata vain tilanteisiin, joissa palvelukokonaisuudessa painottuvat terveydenhuollon palvelut. Silloinkin sosiaalihuollon palvelujen tarpeen arviointiin ja järjestämiseen liittyvät kysymykset on delegoitava sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Mahdollisuus olla sosiaalityöntekijän asiakkaana on aina taattava kaikille erityistä tukea tarvitseville ikääntyneille henkilöille. Asiakkaiden erityisen tuen tarpeen arviointiin tulee sosiaalityöntekijän aina osallistua.

Lisäksi sosiaalihuollon erityisasiantuntemuksen hyödyntämien monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä on kokonaisuudessaan varmistettava. Esimerkiksi vastuu asiakas- ja asiantuntijatyön vaikutusten seurannasta ja arvioinnista on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (9 §) säädetty sosiaalityöntekijöiden erityiseksi velvollisuudeksi. Myös sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeus ammatilliseen tukeen, johtamiseen ja tarvittavaan konsultaatioon on turvattava.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jaana Manssila, puh. 045 7881 3880, jaana.manssila@talentia.fi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Tero Ristimäki

puheenjohtaja

Jaana Manssila

erityisasiantuntija