Uutinen

Sosiaalialan laaja-alaisuus huomioitava laatu- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämisessä

Laatu- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla kehitetään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Laatu- ja vaikuttavuustiedon merkitys tulee kasvamaan kaikessa päätöksenteossa. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää todentaa, että palvelu on tarkoituksenmukaista, kustannustehokasta ja yhdenvertaista.

Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi sekä toiminnan ohjeistus on sosiaalihuollon laaja-alaisessa toimintaympäristössä erilaista kuin terveydenhuollossa, sillä yksilövaikutusten lisäksi tulee huomioida toiminnan vaikutukset perheisiin ja muihin yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan.

– Jos sosiaalihuollon tarpeita ei riittävästi huomioida, on vaarana, että voimavarojen kohdistaminen hajaantuu eikä kehittämisestä saada yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta parasta hyötyä, muistuttaa Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Osaamisen varmistaminen on avain onnistumiseen

Tiedolla johtaminen tulee saada osaksi toimivia käytäntöjä. Tämä edellyttää moniammatillista saumatonta yhteistyötä, laadukasta tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä laaja-alaisia, niin sosiaalihuollon kuin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä kehittämishankkeita. Tarvitaan myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan vahvistamista, jotta tietojen sujuva yhdistely mahdollistuu. Tähän tulee turvata tarvittava rahoitus.

STM:n selvitys luo pohjaa suunnitelmalliselle tiedon hyödyntämiselle

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on laatinut selvityksen terveydenhuollossa käytössä olevista hoidon laaturekistereistä. Selvitys antaa pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekisterien kehittämiselle ja tietovarantojen hyödyntämiselle. Selvityksestä kirjatun muistion tarkoituksena on auttaa toimijoita suunnittelemaan laatu- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa nykyistä tavoitteellisemmin ja kattavammin.

Lue kokonaisuudessaan Talentian lausunto:
Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta