Lausunto

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäys suunnitteilla – vaikutukset arvioitava perusteellisesti

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia painottaa, että suunnitelmat lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Osaavan työvoiman saannin lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös tutkintojen suorittamiseen liittyviin tekijöihin. Talentia on antanut lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

Luonnoksessa esitetään, että korkeakouluihin lisättäisiin aloituspaikkoja, mikä nostaisi korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää ja samalla koulutus- ja osaamistasoa pitkällä aikavälillä.

Talentia muistuttaa, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin huomion kiinnittämistä myös valintamenettelyjen toimivuuteen, opetuksen laatuun ja työelämärelevanssiin sekä ohjaukseen, opiskeluhyvinvointiin ja työllistymiseen. On välttämätöntä, että näitä ulottuvuuksia analysoidaan lopullisessa, maaliskuussa eduskunnalle annettavassa selonteossa ja että ne otetaan huomioon myös selonteon pohjalta laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa.

– Sosiaali- ja terveysalojen korkeakoulutuksessa on kehitettävä myös harjoittelujen ohjausta sekä maksuttomuutta tai harjoittelukustannusten korvaamista korkeakouluille valtion varoista, toteaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Selontekoluonnoksen visio 2040-luvun koulutus- ja tutkimustilanteesta korostaa Talentian mielestä ansiokkaasti sivistystä sekä koulutuksen roolia hyvinvoinnin ja tasa-arvon tuottajana. Tavoitetilan kuvailu kaipaisi kuitenkin enemmän konkretiaa.

– Koska ehdotukset jäävät hyvin yleiselle tasolle, avoin keskustelu ei ole mahdollista. Erityisesti esitettyjen merkittävien muutosten, kuten korkeakoululainsäädännön uudistamisen ja korkeakoulujen rakenteiden uudistamisen, arviointi vaatisi yksityiskohtaisempaa tietoa, Manssila sanoo.

Jatkuva oppiminen huomioitava paremmin

Talentia painottaa jatkuvan oppimisen merkitystä lausunnossaan.

– Jatkuva oppiminen on keskeistä aikuisten osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Jokaiselta koulutusasteelta tulee olla mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintoja.

Joustavat opintopolut turvaavat yksilötasolla työurien kehittymisen ja vastaavat osaavan työvoiman kysyntään.

Talentia ehdottaakin, että selontekoon lisätään jatkuvan oppimisen kokonaisuus, johon sisältyy linjauksia osaamisen kehittämisestä, jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmästä ja etuuksista. Näistä valmistelussa olevista koulutuspoliittisista kysymyksistä tulee voida käydä keskustelua myös koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä.

Kuraattorit edistävät koulutuksellista tasa-arvoa

Talentian mielestä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen on hyvin esillä selontekoluonnoksessa.

– Opetuksen kehittämisen ohella koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseen tarvitaan myös kattavat oppilas- ja opiskeluhuollon asiantuntijapalvelut kaikilla koulutusasteilla. Esimerkiksi riittävällä määrällä yksilö- ja yhteisötyön asiantuntijoina toimivia kuraattoreita, jotka ovat sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, on keskeinen merkitys oppimisyhteisöjen hyvinvoinnille, toteaa Manssila.

 

>> Tutustu Talentian lausuntoon

>> Tutustu Talentian koulutuspoliittiseen ohjelmaan