Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus


Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus tulee voimaan 1.9.2021 ja on voimassa 28.2.2022 asti.

SOTE-sopimus tuli voimaan 1. 9.2021 ja on voimassa 28.2.2022 asti. Sopimus ei sisällä tässä vaiheessa palkankorotuksia tai muita varsinaisia muutoksia työehtoihin.

Tutustu SOTE-sopimukseen

Sopimusta sovelletaan kunnissa tai kuntayhtymissä työskenteleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin. He siirtyvät SOTE-sopimukseen kuntien virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES).

Sote-sopimus ei ole riippuvainen sote-uudistuksen toteutumisesta ja aikataulusta.

Ensimmäisen SOTE-sopimuksen määräykset vastaavat pääosin sisällöltään KVTES:n vastaavia määräyksiä. Nykyinen työnantaja ja sovitut työehdot eivät muutu eikä olemassa olevia työsopimuksia ole tarvetta päivittää SOTE-sopimuksen tullessa voimaan. Myös paikalliset sopimukset jatkuvat ennallaan.

Q & A: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

SOTE-sopimuksen soveltamisala

SOTE-sopimukseen siirtyy KVTES:n piiristä 180 000 palkansaajaa. Paikalliset sopimukset pysyvät voimassa sopimuksen vaihtumisesta huolimatta. Työntekijän luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu pysyvät samoina kuin aikaisemmin.

SOTE-sopimuksen soveltamisala on KVTES:n liitteiden 3 ja 4 henkilöstö, näiden liitteiden hinnoittelemattomat ryhmät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet.

Edellä mainittujen lisäksi tehtävä kuuluu SOTE-sopimukseen, jos tehtävän sisällöstä yli 50 prosenttia on sosiaali- ja terveysalan tehtäviä.
Pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla työskenteleminen (esim. toimisto- tai hallintotehtävissä) ei tee tehtävästä SOTE-sopimukseen kuuluvaa.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus ei ole edellytyksenä sille, että tehtävä kuuluu SOTE-sopimuksen piiriin.

Työllisyyteen ja maahanmuuttoon liittyvät sosiaalihuollon tehtävät sisältävät tehtäviä, joissa on sosiaalihuoltolain toimeenpanon soveltamista (erityisen tuen, sosiaalisen tilanteen ja palvelutarpeen arviointi) ja tätä kautta tehtävä siirtyy SOTE-sopimukseen.

Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät siirtyvät SOTE-sopimukseen.

SOTE-sopimuksen sisältö

Ensimmäisen SOTE-sopimuksen määräykset vastaavat pääosin sisällöltään KVTES:n vastaavia määräyksiä.
SOTE-sopimus koostuu allekirjoituspöytäkirjasta, työaika- ja palkkausluvuista ja palkkaliitteistä. Muilta osin viittaukset KVTES:iin.
Työehtosopimuksen vaihtuminen ei edellytä sitä, että työntekijän työsopimus päivitetään.

Ensimmäisessä SOTE-sopimuksessa on kaksi palkkahinnoitteluliitettä:
– liite 1 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö
– liite 2 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö.

SOTE-sopimuksen työaikamääräykset

Työaikaluvussa on eräitä teknisiä eroja verrattuna KVTES-työaikalukuun. Kahvitauko-termi on korvattu termillä palautumistauko. Määräyksen sisältö ei ole muuttunut. Sopimuksen liitteenä 4 ovat työaikamääräykset eräiden asiantuntijoiden työaikamuodosta. Liite on samansisältöinen kuin KVTES 2020-2021 liite 18.

Vuorokausilepo jaksotyöajassa

Jaksotyöaikamääräyksiin tulee kaksi uutta määräystä, joista ensimmäinen koskee vuorokausilepoa. Jaksotyössä vuorokausilevon lyhentämisestä yhdeksään tuntiin voidaan tehdä pääsopimuksen mukainen paikallinen työ- ja virkaehtosopimus.

Sopimuksella voidaan laajemmin poiketa vuorokausilevon antamisesta. Paikallisen sopimisen määräysten soveltaminen työntekijään/viranhaltijaan edellyttää lisäksi työntekijän/viranhaltijan suostumusta. Suostumuksen antamisesta ei voida poiketa paikallisella sopimuksella.

Vapaapäivien sijoittelu jaksotyössä

Toinen uusi sopimusmääräys koskee vapaapäivien sijoittelu jaksotyössä. Työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijälle /viranhaltijalle annetaan vähintään kaksi vapaapäivää viikkoa kohden.

Vapaapäivät pyritään antamaan peräkkäisinä päivinä viikon aikana. Uutta soveltamisohjeessa on vähimmäismääräys, jonka mukaan työntekijälle/viranhaltijalle tulee antaa vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää eli kaksi peräkkäistä kalenteripäivää kolmen viikon aikana. Tämä koskee tilanteita, kun työaika on suunniteltu tasoittumaan viikkoa pidemmän ajanjakson aikana.

Molemmat uudet määräykset ovat määräaikaisia ja ne ovat voimassa 1.9.2021-28.2.2022.

Oikeus joutuisaan ruokailuun työajalla askeleen lähempänä

Sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan tehtiin kirjaus, jonka mukaan työryhmä selvittää mahdollisuudet vähentää erimielisyystilanteita päivittäisen lepotauon osalta siten, että ratkaisuvaihtoehdoissa huomioidaan myös työntekijöiden/viranhaltijoiden mahdollisuus ruokailla joutuisasti työajalla.

Lisäksi 1.9.2021 tulevat voimaan kaksi määräaikaista sopimusmääräystä, jotka koskevat jaksotyöaikamuotoa. Määräykset koskevat vuorokausilepoa ja vapaapäivien sijoittelua jaksotyöaikamuodossa.

SOTE-sopimuksen jatkoneuvottelut

Työehtomuutoksista neuvotellaan 1.3.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Näitä koskeva työryhmätyö alkoi elokuussa 2021, ja muutoksista sovitaan seuraavassa sopimusratkaisussa.

Pääryhmä neuvottelee soveltamisalasta ja yleisistä kysymyksistä. Palkkaus- ja työaikamääräyksistä neuvottelevat palkkaus- ja työaikaryhmät. Talentialla on JUKO:n kautta edustus kaikissa näissä työryhmissä.

 

 

 

Jaa sivu