Kunta- ja hyvinvointialan sopimuskorotukset

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien vuoden 2023 ja 2024 palkankorotuksista syntyi sopu, kun järjestöt hyväksyivät tiistaina 7.3.2023 neuvottelutuloksen.

Neuvottelutuloksessa on kyse siitä, miten kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien kuluvan vuoden ja ensi vuoden palkankorotuksissa otetaan huomioon niin sanotut verrokkialat.

JUKO, JAU ja KT sopivat kesällä 2022, että teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja AKT:n kuorma-autoalan 1,9 prosenttia ylittävien palkankorotusten keskimääräinen erotus on huomioitava kaikissa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa. Neuvotteluiden yhteydessä sovittiin, että ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin lisätään 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Palkkojen keskimääräinen kehitys 1.6.2022-1.10.2024. Esimerkki, kun lähtöpalkka 2600/3100/3600 eur

Palkankorotukset

2022

 • 1.6. yleiskorotus nosti kaikkien palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1.10. keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

2023

 • 1.6., 2,20 %, yleiskorotus
 • 1.6., 0,70 %, järjestelyerä
 • 1.6., 1,20 % Hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
 • 1.6., 1,5 % palkkaharmonisaatio sekä palkkausjärjestelmä ja palkkauksen kehittäminen
 • 30.6.2023 maksetaan 467 euron kertapalkkio. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työ- ja virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Yleiskorotukset tulevat kaikille, paikalliset järjestelyerät ja palkkakehitysohjelma kohdennetaan paikallisten neuvotteluiden perusteella.

2024

 • 1.2., 0,4% palkkakehitysohjelma
 • 1.6., 2,27 %, yleiskorotus
 • 1.6., 0,73 %, järjestelyerä
 • 1.6., 0,6 % Hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
 • 1.10., 2,5 % palkkaharmonisaatio sekä palkkausjärjestelmä ja palkkauksen kehittäminen

Lisäksi on sovittu viimeinen palkkaharmonisaatioerä sekä palkkaohjelman korotukset myöhemmille vuosille, joiden osalta sopimuskorotukset neuvotellaan erikseen

Vuoden 2022 sopimusneuvotteluissa sovittiin 2023-2027 palkkaohjelmasta kaikille kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusten piiriin kuuluville palkansaajille. Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä viisi prosenttia.

2025

 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.
 • 1.6., 2,0 % palkkaharmonisaatio sekä palkkausjärjestelmä ja palkkauksen kehittäminen
 • TES-korotukset sovitaan myöhemmin.

2026

 • Palkkakehitysohjelma 0,8 prosenttia.
 • TES-korotukset sovitaan myöhemmin.

2027

 • Palkkakehitysohjelma 1,2 prosenttia.
 • TES-korotukset sovitaan myöhemmin.

SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittäminen – tästä on kyse

Kunta- ja hyvinvointialan neuvotteluosapuolet saavuttivat 9.2.2024 merkittävän neuvottelutuloksen SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisessä. Neuvottelutulos mahdollistaa sosiaalialan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä, joiden avulla palkkausta on mahdollista kehittää.   

Uudistuksen tavoitteena on ollut selventää sosiaalihuollon tehtävien osaamis- ja vaativuuseroja sekä tarjota selkeämpi polku urakehitykselle. Jatkossa SOTE-sopimuksen erilaiset tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen eri palkkausliitteeseen. Liitteiden sisällä on erilaisia palkkaryhmiä.  

Huomionarvoista on, että erilaisten tehtävien porrasteisuus eri palkkausliitteisiin mahdollistaa aikaisempaa joustavammat urapolut. Esimerkiksi sosionomitaustaisilla on nyt useita eri palkkaryhmiä. Muun muassa soveltuva lisäkoulutus on myös mahdollista ottaa huomioon arvioitaessa osaamista ja perehtyneisyyttä.

Tehtävät jaetaan viiteen eri liitteeseen 

Uudet palkkausliitteet sisältävät useampia palkkaryhmiä, joihin tehtäviä on jaoteltu sosiaalihuollon osalta työssä edellytetyn osaamisen ja vaativuuden perusteella.

Palkkausliitteet ovat jatkossa seuraavat:  

 1. Johto- ja esihenkilötehtävät   
 2. Erityisasiantuntijatehtävät   
 3. Asiantuntijatehtävät   
 4. Ammattitehtävät    
 5. Muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät 

Talentian jäsenet sijoittuvat liitteisiin 1–3. 

Huomaathan, että liitteeissä näkyvät sopimuksen takaamat palkkaryhmien uudet alarajapalkat, joten palkkaa voidaan maksaa sinulle enemmänkin.  

Tehtävien sisällön perusteella esimerkiksi sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat voivat kuulua johto- ja esihenkilö -palkkaryhmään, sosiaalihuollon erityisasiantuntija -palkkaryhmään ja vaativat asiantuntijatehtävät -palkkaryhmään tai asiantuntija-ryhmään.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sosionomitaustaisille työntekijöille ja viranhaltijoille avautuu urapolku. Aikaisemmin sosionomit oli yhdistetty KVTES-sopimuksessa pääsääntöisesti yhteen liitteeseen ja hinnoittelukohtaan.

Sosiaalityöntekiät sijoittuvat liitteen 1 Johto- ja esihenkilötehtävät sisällä oleviin Johtotehtävät- ja Esihenkilötehtävät-palkkaryhmiin sekä Liitteen 2 Erityisasiantuntijatehtävät sisällä olevaan Sosiaalityöntekijät-palkkaryhmään. Tehtävän sisältö ratkaisee, ei nimike. 

Tehtävälisien käyttäytyminen palkkausjärjestelmän uudistuksessa

Sote-palkkaustyöryhmä on laatinut tulkintaohjeen ”Tehtävälisien käyttäytyminen SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelu-uudistuksessa (Lähde: KT)”:

Palkkausjärjestelmän uudistamisen taustalla on hyvinvointialueiden aloittaminen 2023 alusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtyminen kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) SOTE-sopimuksen alle.  

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.