Talentia esittää hyvinvointialueen strategiaan seuraavia toimenpiteitä, jotta sosiaalihuollon työntekijät voivat hyvin työssään ja heidän saatavuutensa turvataan.

Sosiaalihuollon korkeakoulutettujen työtekijöiden työhyvinvointi varmistetaan

Turvalliset työolosuhteet sekä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voivat hyvin työssään. Hyvinvoivassa työyhteisössä vaihtuvuus on pientä, mikä takaa asiakkaille laadukkaat sosiaalihuollon palvelut.

Työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää työkykyjohtamisen sujuvia prosesseja sekä kaikkien toimijoiden osallistumista. Mukana ovat niin johto, henkilöstöpalvelut, työsuojelu, lähiesihenkilöt kuin työterveyshuolto strategisena kumppanina.

 • Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiselle sekä työhyvinvoinnin johtamiselle asetetaan selkeät tavoitteet. Niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
 • Työkyvyttömyyskustannuksia seurataan säännöllisesti ja niiden vähentämiseksi tehdään suunnitelma.
 • Lähijohtamiseen varataan riittävät resurssit ja aika henkilöstöasioiden hoitamiseen.
 • Lähiesihenkilöitä koulutetaan säännönmukaisesti aktiivisen tuen toimintatapoihin.
 • Työterveyshuollon asiantuntemus varmistetaan esihenkilöiden tukemisessa.
 • Työterveysyhteistyön palvelujen saatavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti.
 • Osatyökykyisten työssä selviytymiseen etsitään keinoja.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tehdään tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Jatkuvaa oppimista ja ammatillista lisäkoulutusta tuetaan

Sosiaalialalla tarvitaan johtamisen, päätöksenteon sekä asiakastyön laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseksi jatkuvasti uutta osaamista. Kehittyvää osaamista on hyödynnettävä tehtävänkuvissa, työnjaossa ja urakehityksen tukemisessa.

 • Hyvinvointialue laatii strategisen sote-ammattihenkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman.
 • Hyvinvointialueen toimintayksiköissä toteutetaan osaamisen arviointi strategisten tavoitteiden pohjalta – näin saadaan aineistoa osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisen.
 • Osaamisen johtaminen hyvinvointialueen toimintayksiköissä toteutetaan kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 • Hyvinvointialueella varataan tarvittava määräraha osaamisen kehittämiseen ja koulutuskustannuksiin.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen saatavuus ja riittävyys varmistetaan

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla huolehditaan, että hyvinvointialueiden sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, eli sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia, on riittävästi saatavilla ja työpaikat houkuttelevat heitä.

 • Sosiaalipalveluissa varmistetaan asiantunteva ja resursoitu lähijohtaminen.
 • Laaditaan toimenpideohjelma sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden tehtävärakenteiden, työnjaon sekä uramahdollisuuksien kehittämiseksi. Toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan.
 • Sosiaalityön asiakasmitoitukselle asetetaan selkeät tavoitteet, joilla turvataan palveluiden saatavuus ja riittävyys, asiakkaiden oikeudet, palvelujen laatu ja asiakasturvallisuus. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
 • Sosiaalialan vetovoiman tueksi kehitetään korkeakouluopiskelijoiden harjoitteluun riittävä ammatillinen ohjaus työpaikoilla.

Sosiaalihuollon korkeakoulutetut työntekijät sitoutetaan oikeudenmukaisella palkalla ja työehdoilla

Työ sosiaalialalla on vaativaa ja usein kuormittavaa. Olosuhteiden vuoksi yhä useampi vaihtaa työpaikkaa tai harkitsee alan vaihtamista. Asiakastyö vaatisi pitkät ja pysyvät palvelussuhteet. Palkan ja työehtojen tulee motivoida työntekijää.

 • Hyvinvointialue huolehtii, että palkkaus ja työsuhde-edut ovat kilpailukykyisiä, kannustavia ja motivoivia. Ne houkuttelevat ja pitävät ammattilaiset tehtävissään sekä sitouttavat heidät organisaatioon. Esihenkilöiden palkka on oikeassa suhteessa alaisiin.
 • Työnantaja seuraa vaihtuvuutta ja sen kustannuksia.
 • Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä on osa hyvää johtamista. Hyvästä työsuorituksesta palkitaan ja osaamisesta maksetaan.
 • Tunnistetaan paikallinen sopiminen osana henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteuttamista. Sopimisen tavoitteena tulee olla molemminpuolinen kiinnostus työelämän kehittämiseen esimerkiksi työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä.

Henkilöstöpolitiikka on reilu, johdonmukainen ja eteenpäin katsova

Henkilöstön mukaan ottaminen ja yhteistoiminta ovat osa onnistunutta henkilöstöpolitiikkaa. Houkuttelevan työpaikan tunnistaa siitä, että työntekijää arvostetaan oman työnsä asiantuntijana ja työn kehittämistä tehdään yhdessä, jatkuvassa vuoropuhelussa. Uudenlaisessa toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon työntekijän työn hallinta:

 • Kohtuullinen työskentelyalue
 • Riittävä perehdytys
 • Laajat etätyökäytännöt
 • Joustotyön lisääminen

Sosiaalihuollon johtamisen rakennuspalikat

Sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ei sovellu sosiaalihuollon johtamiseen.

Näin vaikutamme

Talentia ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.