Talentian sote-tavoitteet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kansallinen kehittämisohjelma

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi tarvitaan kehittämis- ja kokeiluhankkeita sosiaalihuollon palveluissa.

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskehittämisohjelmaa tulee varata erillistä määrärahaa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tutkimus- ja kehittämistoimintakokeiluja tulee tehdä maakunnan alueella toimivien korkeakoulujen ja osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä ja varmistaa kokeiluissa sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden mahdollisuus osallistua kokeiluihin sekä jatko- ja täydennyskoulutukseen. Kokeilujen tuloksia voidaan hyödyntää hallitusohjelman mukaisen sosiaalihuollon pysyvän tutkimus- ja kehittämisrakenteen luomisessa.

Työnjohto, palkkaus, resursointi, työnjako ja työhyvinvointi

Tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumisen tueksi toimenpiteitä tulee kohdistaa erityisesti sosiaalihuollon ammatilliseen johtamiseen, sosiaalialan työhyvinvoinnin parantamiseen, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjakoon sekä asiakasmitoituksiin. Vuosien 2000-2012 tutkimustulokset osoittavat, että työ on kuormittavampaa kuin muissa ammattiryhmissä.

Talentian selvitys (2017) sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuudesta kertoo, että erityisen tärkeitä työpaikan valintaan ja pysyvyyteen liittyviä tekijöitä ovat palkkaus, koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä työolosuhteiden, kuten kohtuullisen työmäärän, hyvän työilmapiirin ja asiantuntevan johdon merkitys.

Sosiaalihuollon asiantuntevalla johtamisella vaikutetaan laajasti moneen tekijään: henkilöstön hyvinvointiin, toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen, palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä työn organisointiin. Sosiaalihuollon johtamisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi tulee perustaa asiantuntijafoorumi.

Työntekijöiden saatavuus ja koulutuspaikkojen määrä

Sosionomit, geronomit, kuntoutuksen ohjaajat AMK ja YAMK

Työllistymisen näkökulmasta sosionomien (AMK) koulutusmääriä tulee työvoiman osittaisen ylitarjonnan alueilla tarkastella kriittisesti suhteuttamalla sosionomikoulutuksen aloituspaikat alueellisiin työvoimatarpeisiin. Geronomien (AMK) osaamista hyödynnetään työmarkkinoilla entistä laajemmin. Väestön ikääntymisen aiheuttamiin osaamistarpeisiin vastaamiseksi on tarpeen laajentaa sekä geronomien (AMK) että ylempi (AMK) koulutustarjontaa. Myös kuntoutuksen ohjaajien (AMK) aloituspaikkojen lisäystarve tulee arvioida.

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijöiden jatkuviin saatavuusongelmiin voidaan osittain vastata hallitulla koulutusmäärien kasvattamisella. Sosiaalityöntekijöiden osalta on kuitenkin huomioitava, että Suomessa on noin 2500 sosiaalityöntekijää enemmän kuin kunnissa on sosiaalityöntekijöiden vakansseja. Yli 7200 sosiaalityöntekijää on rekisteröinyt ammattinsa Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Suosikkiin, mutta kunnissa sosiaalityöntekijöiden vakansseja on noin 4700 ja järjestöissä reilu 200.

 

(Sote-tavoitteet päivitetty 19.11.2019.)

Jaa sivu