Miksi sosionomitaustaisen varhaiskasvatuksen opettajan kannattaa kuulua Talentiaan?

Talentia puolustaa ja tukee sosionomitaustaisia varhaiskasvatuksen opettajia työelämässä. On tärkeää, että sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita työskentelee varhaiskasvatuksen opettajina. He ovat olleet jo liki puolen vuosisadan ajan oleellinen osa suomalaisen varhaiskasvatuksen menestystarinaa.

Teemme hartiavoimin työtä sosionomitaustaisten varhaiskasvatusammattilaisten eteen. Kaikki haluavat parasta lapsille, mutta Talentia on ainoa, joka on ollut ja on sosionomitaustaisten varhaiskasvatusalan ammattilaisten puolella.

Mitä asioita ajamme varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien puolesta?

Työstämme varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa varhaiskasvatuksessa käytettäväksi, koska tehtävän sisältöä ei ole avattu laissa.

Seuraamme kuntien rekrytointeja ja työpaikkailmoittelua varmistaaksemme, että kunnat noudattavat siirtymäsäännöksiä. Rekrytoinneissa ei pidä rajata ulos kelpoisia sosionomeja.

Vaadimme varhaiskasvatuksen sosionomeille vähintään samaa palkkaa kuin varhaiskasvatuksen opettajille. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän toteuttaminen edellyttää aikaa suunnittelulle, kehittämiselle, arvioinnille ja yhteistyölle.

Lue lisää siitä, mitä Talentia tekee sosionomien eteen varhaiskasvatuksessa.

Talentian tavoitteet varhaiskasvatuksessa

Talentialle on tärkeää, ettei eri koulutustaustoista tulevia varhaiskasvatuksen opettajia aseteta keskenään eri asemaan. Muut keskeiset tavoitteemme koskevat opettajien saatavuutta, koulutusmahdollisuuksien takaamista ja varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisen roolin ja työehtojen turvaamista.

Työpaikoilla työskentelee eri tehtävänimikkeillä ammattilaisia, joilla on omaa erityisosaamista. Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa on erikseen varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi. Näiden nimikkeiden on kuvattava työn sisältöä eikä niitä voida muuttaa sattumanvaraisesti.

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on varmistettava. Tähän vaikuttavat hyvät työolosuhteet ja tehtävän vaativuuden mukainen palkka.

Varhaiskasvatuksessa on mahdollistettava joustavat opintopolut. Opetus- ja kulttuuriministeriön on huomioitava korkeakoulujen ohjauksessa varhaiskasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnon ja aiempien sosiaalialan opistotutkinnon suorittaneiden työntekijöiden realististen ja joustavien koulutuspolkujen kehittäminen. Lisäksi tulee luoda aikaisemman suoritetun tutkinnon täydentämisen kannalta tarpeelliset opintopolut varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja esiopetusta antavan opettajan tehtäviin sekä päiväkodin johtajan tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää ei ole vielä määritelty. Talentia tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jotta varhaiskasvatuksen sosionomien koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen ja tehtävät vastaavat toisiaan.

Lue lisää Talentian tavoitteista varhaiskasvatuksessa.

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja