Investoinnit henkilöstön jatkuvaan oppimiseen kannattavat

Uusien toimintamallien ja ratkaisujen luominen on olennainen osa sosiaalialan korkeakoulutettujen työtä. Niiden synnyttämiseksi tarvitaan oman osaamisen ja myös sen rajojen tunnistamista. Osaamisen kehittämisen tueksi tarvitaan puolestaan osaamista arvostavaa työkulttuuria.

Lainsäädäntö velvoittaa osaamisen kehittämiseen

Lakisääteiset velvollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen ovat sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa ja sosiaalihuoltolaissa. Ammattihenkilölaissa osaamisen ylläpitäminen on asetettu sekä työnantajien että työntekijöiden tehtäväksi. Sosiaalihuoltolaissa on vaatimus kunnille ohjata henkilöstö riittävään täydennyskoulutukseen.

Organisaatioiden osaamisen kehittymisen näkökulmasta on onnekasta, että sosiaalialan korkeakoulutetut haluavat aktiivisesti kouluttautua työnsä ohella. Valitettavan usein se tapahtuu omalla rahalla ja ajalla. Näin ei tule olla. Henkilöstön korkeaa koulutusmotivaatiota on tuettava varaamalla kouluttautumiseen riittävästi määrärahoja. Myös työaikaa työssä vaadittavan osaamisen saavuttamiseksi on resursoitava koulutusten edellyttämällä tavalla.

Osaamismyönteisyys osaksi työkulttuureja

Osaamista on työpaikoilla tavoitteellisesti johdettava, varmistettava, kehitettävä sekä arvioitava. Osaamiseen panostaminen tukee samalla työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Osaamismyönteisissä työkulttuureissa panostukset koulutukseen nähdään investointeina, joilla turvataan työssä vaadittava osaaminen sekä edistetään asiakasturvallisuutta, palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

Sekä työelämän yleiset muutokset että sosiaalialan työn erityiset kasvavat osaamisvaatimukset edellyttävät niitä vastaavia koulutustuotteita. Talentian koulutuspoliittisessa ohjelmassa haastetaankin työelämä ja korkeakoulut yhdessä rakentamaan sosiaalialan korkeakoulutetuille uusia tutkintokoulutuksen ulkopuolisia joustavia ja yksilöllisiä jatkuvan oppimisen muotoja. Korkeakouluyhteistyössä on hyvä kehittää myös työssä opitun opinnollistamista.

Osaamisesta on palkittava

Uutta osaamista on tärkeää päästä omassa työssä käyttämään. Osaamisen kehittymisen tulee heijastua työtehtäviin, mutta myös työnjakoon sekä palkkaukseen.

Yhdenmukaisen tehtävänimikkeistön käyttöönottaminen työpaikoilla viestii osaltaan osaamisen tasosta. Talentian koulutuspoliittisessa ohjelmassa suositellaan, että ammatinharjoittamisoikeutta kuvaavat nimikkeet sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja otetaan käyttöön tehtävänimikkeinä sosiaalityöntekijän tapaan. Samoin korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen suorittaneille on otettava käyttöön esimerkiksi nimikkeet erikoissosiaalityöntekijä ja erikoissosionomi silloin, kun koulutus on kohdentunut juuri ammatinharjoittamisoikeudella tehtävässä työssä vaadittavaan osaamiseen.

Osaamiseen panostaminen, hyödyntäminen ja siitä palkitseminen ylläpitävät ja vahvistavat osaamismyönteistä kulttuuria sekä kannustavat jatkuvaan oppimiseen. Ne osoittavat myös huolenpitoa henkilöstöstä.

Jaana Manssila

Talentian erityisasiantuntija