Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

Kaikki neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet uuden työehtosopimuksen neuvottelutuloksen yksityiselle terveyspalvelualalle. Sopimuskausi on kaksi vuotta. Syyskuun alusta alkaen yleis- ja taulukkopalkkoihin tulee 2,4 prosentin korotus ja kertaeränä maksetaan 500 euroa 1.12.2024.

Maaliskuusta saakka jatkuneen neuvottelu- ja sovittelurupeaman jälkeen Terveyspalvelualan unionin osalta neuvottelut ovat nyt maalissa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on yksi kahdeksasta Terveyspalvelualan unionin muodostamasta järjestöstä, jotka neuvottelevat alan työehtosopimuksesta. Nyt ne kaikki, sekä työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry ovat hyväksyneet uudet työehdot.

– Neuvottelut eivät olleet helpot ja on hienoa, että tämä hyvä tulos saatiin neuvoteltua jäsenistölle, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Palkankorotukset voimaan syyskuussa

Uusi työehtosopimus on voimassa kaksi vuotta. Sopimuskausi on 1.5.2024-30.4.2026.

Vuonna 2024 työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2024 2,4 prosenttia yleis- ja taulukkokorotuksella.

Lisäksi jaetaan:

  • Taulukkokorotus 1.9.2024 0,51 prosenttia
  • Paikallinen erä 1.12.2024 0,4 prosenttia
  • Kertaeränä maksetaan 500 euroa.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksiin tulee 1.9.2024 alkaen 2,4 prosentin korotus.

Vuonna 2025 palkkoja korotetaan 1.5.2025-30.4.2026 (12 kk) yleis- ja taulukkokorotuksella, jonka määrä ja ajankohta määräytyvät seuraavien verrokkialojen palkankorotuksen perusteella:

  • Kemian perusteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
  • Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Työryhmät jatkavat osaltaan

Jatkuva yhteistyö ja työehtosopimuksen kehittäminen: Osapuolet tiivistävät yhteistyötä perustamalla työehtosopimuskausien kestosta riippumattoman jatkuvan tilannekuva- ja kehittämistyöryhmän. Osapuolet kartoittavat keinoja neuvottelukulttuurin ja työehtosopimustoiminnan kehittämiseksi, sekä tekevät neuvottelukierroksen jälkeen yhdessä analyysin menneestä neuvotteluprosessista.

Palkkatasotyöryhmä: Työryhmä seuraa ja arvioi terveyspalvelualan sekä julkisen sektorin palkkakehitystä ja tekee yhdessä esityksiä terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Työryhmässä kartoitetaan myös työvoiman saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyviä tilastotietoja yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi.

Muuta sopimusratkaisusta

Lisäksi työehtosopimusta päätettiin kehittää laajasti jatkuvan neuvottelun periaatteella toteutuvalla työryhmätyöskentelyllä. Työryhmillä on aikaa työskentelylle syksy 2024 ja kevät 2025. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan 1.5.2025 alkaen, ellei sovita aikaisemmasta voimaantulosta.

Työryhmätyöskentelynä jatketaan keskustelua seuraavista työehtosopimuksen tekstikohdista:
jaksotyön uudistus, muutokset palkkasopimukseen, matkustussääntö, reservin kertausharjoitusten ajalta maksettava korvaus, työhyvinvointiin keskittyvä työryhmä ja luottamusmiesten toimintaedellytykset ja tiedonsaanti.

Yksityistä terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yksityisissä sairaaloissa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, terveyskylpylöissä, lääketieteellisissä laboratoriossa ja tutkimuslaitoksissa, röntgenlaitoksissa sekä työterveyshuollon yksiköissä. Yritysten lisäksi alalla toimii yhdistyksiä ja säätiöitä. Alalla on myös ulkomaisia toimijoita.